ОБЯВА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 30 длъжности

за приемане на военна служба в

68 бригада Специални сили.

 

Документи се приемат до

31 март 2017г. включително.

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

„Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“

Община Оряхово съобщава, че в Държавен вестник брой 14 от 10.02.2017 г. е обнародвано съобщение по чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработен проект на подробен устройствен план за обект „Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с № 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта на гр. Оряхово.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническа служба – стая № 204 на Община Оряхово и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, ако имат такива.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

„Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с № 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта на гр. Оряхово.

 

 

ПОКАНА

pokana-page0003

Трифон Зарезан

afish-14-02

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018