„Младежка заетост”

 • 20.04.2017

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Агенцията по заетостта в качеството си на Конкретен бенефициент предоставя изчерпателна информация за стартирането на новия етап и новите възможности, които се предоставят на младежите и работодателите, които желаят да се включат.

За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

Допълнителна информация, както необходимите документи за кандидатстване, може да изтеглите от интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg или да получите в ДБТ-Оряхово

 

 

Агенция по заетостта

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово

Уведомява работодателите от общините Оряхово и Мизия, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

3306

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

2502

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4390

 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

2608

 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

2643

 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

3116

 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2291

 • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

3104

 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)

2376

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)

17347

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/24-65

ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА на основание уведомително писмо вх. №СС-94-25/13.04.2017г.

от Детелин Руменов Цветанов

фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че на 20 и 21.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на царевица с препарати „Аденго 465 СК” - с карантинен срок - дни при доза 38 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането- Валентина Бешовишка, тел. 0886700342.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масив - 22 / Коритище/ – 600дка

Землище Оряхово:

-       Масив 48/Крушата/ – 1060 дка

Землище Селановци:

-       Масив 75 – 300 дка.

-       Масиви 152,153 и 155 – 400 дка.

Землище Галово:

-       I-во поле – 72 дка.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ИЗЛОЖБА

14.04.2017

ОБЯВА

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-22/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 18.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор”, „Солигор”, „Силвет” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,010; 0,075; 0,005 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 44 - 1048 дка , местност „Шаварското”,

- Масив 41 – 1416 дка, местност „Пиперковото”,

- Масиви 24 и 25 – 1103 дка, местност „Каиша”,

- Масиви 19, 20, 21 и 22 – 660 дка, местност „Каиша”

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-23/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 19.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор”, „Солигор”, „Силвет” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,010; 0,075; 0,005 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 50 - 301 дка , местност „Букьовски път”,

- Масив 47 – 1177 дка, местност „Букьовски път”,

- Масив 46 – 203 дка, местност „Божков кладенец”.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-24/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 21.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа ще проведе третиране на слънчоглед с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,350 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 49 - 352 дка , местност „Крушата”,

- Масив 38 – 792 дка, местност „Торбовото”.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018