Наредби

Създадена на Четвъртък, 21 Април 2022

Наредба на община Оряхово за водене на регистър на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Оряхово

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Оряхово

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозащи лица с трайни увреждания на територията на община Оряхово

Приложение към проект - наредба

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Оряхово

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово

Наредба №1 за и обществен ред на територията на община Оряхово

Наредба №2 за преместваемите обекти, за рекламно-информационни елементи и за рекламната дейност на територията на община Оряхово

Наредба №3 за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества

Наредба №4 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Оряхово

Наредба №5 за съставяне и поддържане на публични регистри на търговските обекти и осъществявне на търговската дейност на територията на община Оряхово

Наредба №6 за определянето и администрирането на местни данъци,такси и цени на услуги

Приложение към чл. 67а от наредба № 6 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на ОбС -  Оряхово

Наредба №7 за управление на общинските пътища

Наредба №8 за за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с общински жилищни имоти.

Наредба №9 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба №11 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи, или премахване на незаконни строежи и части от тях, както и на преместваеми обекти от органите на община Оряхово

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Оряхово - 2017г.

 

Наредба №13 за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба 14 за пожарната безопасност на територията на Община Оряхово-Отменена с Решение №180/23.06.2020 г. на Административен съд Враца.

Наредба №15 за регистрация , отчет  и организация на движението  на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община  Оряхово

Наредба №16 за символите и отличия на Община Оряхово

Наредба №17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейностии за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024