Агенция по заетостта

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово

Уведомява работодателите от общините Оряхово и Мизия, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

  • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

3306

  • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

2502

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4390

  • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

2608

  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

2643

  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

3116

  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2291

  • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

3104

  • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)

2376

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)

17347

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/24-65

ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА на основание уведомително писмо вх. №СС-94-25/13.04.2017г.

от Детелин Руменов Цветанов

фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че на 20 и 21.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на царевица с препарати „Аденго 465 СК” - с карантинен срок - дни при доза 38 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането- Валентина Бешовишка, тел. 0886700342.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масив - 22 / Коритище/ – 600дка

Землище Оряхово:

-       Масив 48/Крушата/ – 1060 дка

Землище Селановци:

-       Масив 75 – 300 дка.

-       Масиви 152,153 и 155 – 400 дка.

Землище Галово:

-       I-во поле – 72 дка.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ИЗЛОЖБА

14.04.2017

ОБЯВА

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-22/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 18.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор”, „Солигор”, „Силвет” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,010; 0,075; 0,005 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 44 - 1048 дка , местност „Шаварското”,

- Масив 41 – 1416 дка, местност „Пиперковото”,

- Масиви 24 и 25 – 1103 дка, местност „Каиша”,

- Масиви 19, 20, 21 и 22 – 660 дка, местност „Каиша”

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-23/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 19.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор”, „Солигор”, „Силвет” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,010; 0,075; 0,005 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 50 - 301 дка , местност „Букьовски път”,

- Масив 47 – 1177 дка, местност „Букьовски път”,

- Масив 46 – 203 дка, местност „Божков кладенец”.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

О Б Я В А

 

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-24/11.04.2017г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма ”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 21.04.2017г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа ще проведе третиране на слънчоглед с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни, при доза 0,350 мл./дка.

Третирането се извършва срещу вредители: плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

 

Землище Оряхово:

- Масив 49 - 352 дка , местност „Крушата”,

- Масив 38 – 792 дка, местност „Торбовото”.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Кумичене

kumichene

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018