ОБЯВА ТЕРЕН ПО ЗАПОВЕД №РД-11-479-12.12.2022 - 11.00 - 03.01.2023(1)

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-479/12.12.2022г. на Кмета на община Оряхово и в изпълнение на Решение №429 по протокол №47/27.10.2022г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ заотдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен за сезонно ползване (летен сезон), за срок 10(десет)години, считано от 01.04.2024г., представляващ петна, както следва- петно №1 с площ 26,2м²(за търговска дейност),петно №2 с площ 24м²(за склад и тоалетна), петно №3 с площ 13,9м²(за кафе-аперитив), съгласно одобрена схема, разположени в имот с идентификатор 54020.503.2432 (АОпС №2833/31.10.2018г.), с площ 8809м², съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Бататовец“№2, при обща начална тръжна цена на месец в размер на 110,15лв.(сто и десет лева и петнадесет стотинки без ДДС), дължима само за времето от 01 април до 31 октомври на всяка от календарните години на 10(десет) годишния период.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 30.12.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 30.12.2022г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 30.12.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 03.01.2023г. от 11.00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

ОБЯВА ТЕРЕН НАЕМ ПЕТНО №2 ХОТЕЛА 54020.503.2466 - 14.00 - 21.12.2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-464/02.12.2022г. на Кмета на община Оряхово и Решение №414 по протокол №44/29.09.2022г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ВТОРИ / за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен частна собственост (АчОС№3673/24.08.2022г.), – петно 2 (за търговска дейност с хранителни стоки),с площ 18м² за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за монтаж в общинско дворно място, с идентификатор 54020.503.2466, общинска частна собственост (АчОС№3673/24.08.2022г.), с площ от 1634м², с предназначение“За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Коста Лулчев“ №16, при начална тръжна цена на месец 91.80лв. (деветдесет и един лева и осемдесет стотинки) без ДДС и срок - 5(пет) години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 20.12.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 20.12.2022г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 20.12.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 21.12.2022г. от 14,00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

ОБЯВА ТЪРГ 54386.14.20, м-ст “Блатото“, с.Остров, Решение №370 - 14.00 - 16.12.2022г.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-462/30.11.2022г. на Кмета на община Оряхово и Решение №370 по Протокол №40 от 30.06.2022г., обявява ПЪРВИ публичен търг с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:отдаване под наем на недвижим имот общинска частна собственост (АчОС№3420/03.06.2022г.), с идентификатор 54386.14.20, с площ 30372м², с НТП “Изоставено трайно насаждение“, категория 4-та, в местността “Блатото“, находящ се в землището на с.Остров, за срок от 7 (седем) стопански години, при начална тръжна цена 30.00лв. (тридесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Началната тръжна цена е 30.00лв. (тридесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотаначалнататръжната цена ев размер на 911.16лв. (деветстотин и единадесет лева и шестнадесет стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация се закупува до 17.00ч. на 15.12.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим до 17.00ч. на 15.12.2022г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.12.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата16.12.2022г. от 14.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ПРОДАЖБА НИВА ОРЯХОВО 54020.209.59 ВТОРИ ТЪРГ - 09.30 - 05.12.2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-450/18.11.2022г. на Кмета на община Оряхово и Решение №412 по Протокол №44 от29.09.2022г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ВТОРИ/ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №2606/20.09.2017г.),представляващ имот с идентификатор 54020.209.59, с площ 104084м², находящ се в местността “Ковачеля“ в землището на гр.Оряхово, категория 4-та, с НТП “Нива“, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, до съседи: 54020.209.60, 54020.34.160, 54020.209.63, 54020.209.218, 54020.209.123, 54020.209.62, 54020.34.4, при начална тръжна цена в размер на 166 700лв. (сто шестдесет и шест хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 02.12.2022г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 05.12.2022г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 05.12.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 05.12.2022г. от 09.30ч.      

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Лицата отговарящи на условията по чл.10, ал.1 от Наредба №10, които не са изтеглили своя депозит между двата търга, участват във втория търг с документацията за първи търг като попълват нови бланки за участие предоставени им служебно и без заплащане.

 

 

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023