ОБЯВА ТЪРГ ТЕРЕН КЕЯ ОСТРОВ 24.06.2024г. - 09.30ч.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-208/04.06.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №113 по протокол №10/25.04.2024г. на ОбС Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 31 октомври на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, (АОпС№2392/25.03.2016г.), съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

- петно №4 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/ лева без ДДС и срок 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 21.06.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 21.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 21.06.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 24.06.2024г. от 09.30ч.

 

ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕ ВЕНДИНГ -54020.503.703 - 11.00 - 25.06.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-207/04.06.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №114 по протокол №10/25.04.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на терен част от имот общинска частна собственост(АчОС№2563/28.06.2017г.), с площ 1м², за разполагане на 1 (един) брой (вендинг машина) - преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в имот с идентификатор 54020.503.703, представляващ дворно място за комплексно застрояване, с площ 1180кв.м. по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95 / 09.11.2016г. на Изпълнителен директор па АГКК, с административен адрес: гр. Оряхово, пл. „Дико Илиев“ №3, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) и срок - 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 24.06.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 24.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.06.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 25.06.2024г. от 11.00ч.

 

 

ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.415.1.1, ул. Врачанско шосе № 2 - 09.30 - 25.06.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-206/04.06.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №96 по протокол №8/28.03.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №3273/28.07.2020г.), представляващ двуетажна сграда с идентификатор 54020.415.1.1, със (ЗП) застроена площ 310м² и (РЗП) разгъната застроена площ   620м², със сутерен/мазе/ под цялата сграда с площ 310м², с предназначение „Административна, делова сграда“, изградена в стопански двор - поземлен имот с идентификатор 54020.415.1, собственост на Държавата-МЗХ (вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, стар номер 415001), с площ 5038м² и административен адрес: гр.Оряхово, ул.“Врачанско шосе“ №2, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на 86 200лв. (Осемдесет и шест хиляди и двеста лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 24.06.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 24.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.06.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 25.06.2024г. от 09,30ч.

 

ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.501.76, ул. ЦЕРКОВСКИ № 75 - 09.30ч. - 09.05.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-122/19.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №97по протокол №8/28.03.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №4051/17.07.2023г.), с идентификатор 54020.501.76, с площ 602м², представляващ по начин на трайно ползване “ниско застрояване (до 10м.)“, с административен адрес: гр.Оряхово, ул.“Ц.Церковски“ №75, (Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 119, парцел: XXIV) съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при съседи, както следва: 54020.501.75, 54020.501.77, 54020.501.1615, 54020.501.1602, при начална тръжна цена в размер на 4700лв. (четири хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 08.05.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 08.05.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 08.05.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 09.05.2024г. от 09,30ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024