Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

    

Удостоверение/ дата

Възложител

 

Обект

Планови данни

РС

№1/08.01.2019г.

Васко Маринов Иванов

„Работилница за автомобили“,с.Селановци

Пл.№501.988, УПИ IX-988, кв.260

РС №11/04.07.2017г.

№2/28.01.2019г.

Сашо Пешов Кирков и Румен Пешов Кирков

„Склад за селскостопанска техника и инвентар“ с-Селановци

П.и. 393004

М-ст „Дърварски път“, трети стопански двор, з-ще Селановци

№18/14.12.2011г.

№3/20.03.2019г.

Църковно настоятелство с.Селановци

„Параклис „Всички български светии““

Пл.№2174, парц II, кв.290

РС №4/28.03.2008г.

№4/14.05.2019г.

„Агротехчаст“ АД - ЕИК-106010269,

„ПРИСТРОЙКА   КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС“

идент. №54020.504.1885 по КК и КР на гр.Оряхово, УПИ I-„за производствена и складова дейност“, кв.169, Южна промишлена зона

РС №   1/ 02.04.2018 г.

№5/02.07.2019г.

Ивко Венков Руняшки

„Навес за строителни и отоплителни материали“

УПИ IV-1211,1212, „за складова – стопанска дейност“, кв.365, с.Селановци

РС №11/07.05.2014г.

№6/15.07.2019г.

Община Оряхово

„Изпърнение на пакет мерки за енергийна ефективност за сгради на адм.сгради в гр.Оряхово и с.Селановци“

Подобект“ Административна сграда в гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №29“

Кад.№503.775.1, УПИ II-775,2444 в кв.51 по плана на гр.Оряхово

РС №13/27.11.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7/14.08.2019г.

Община Оряхово

Изпърнение на пакет мерки за енергийна ефективност за сгради на адм.сгради в гр.Оряхово и с.Селановци“

Подобект“ Сграда за комплексно обслужване“, с.Селановци

Имот с кад.№501.332, урегулиран в парц.I в кв.307, с.Селановци

РС №14/27.11.2015г.

                                          

 

Разрешения за строеж - 2019

                                             РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2019г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/29.01.2019г.

„ Преустройство на базова станция за глас и / или данни на БТК ЕАД VZ6122 SELANOVTSI

ОБЩИНА ОРЯХОВО, Народно читалище „Самообразование-1894“ и „БТК“ ЕАД

С.Селановци, УПИ I-2174, кв.290

№2/29.01.2019г.

„Фотоволтаична инсталация върху земята в имота“

„Наков“ ЕООД

С.Долни Вадин

УПИ II-331,332, кв.18

№3/23.04.2019г.

„Магазин за хранителни стоки“ /вътрешно преустройство на съществуваща сграда без конструктивни изменения/

Михаил Данчев Милчев

С.Остров

УПИ VI-461, имот №501.461, кв.78

№4/07.05.2019г.

„Стопанска постройка“ /допълващо застрояване/

Галя Георгиева Петкова и Петър Тошев Ценков

С.Селановци

П.и. 70723.501.1062, кв.308

№5/13.05.2019г.

„Автосервиз с автомивка и офис“

Красимир Светославов Петров

Гр.Оряхово,

УПИ I-878, кв.220

№6/31.05.2019г.

КПИИ „Контролен пункт за годишни технически прегледи“- пристройка на стопанска сграда“

Васил Светлозаров Василев

Гр.Оряхово

Ул.“Хр.Смирненски“

№34,

54020.502.218, УПИ ХХI,кв.111

№7/11.06.2019г.

„Метален склад- /за отглеждане/ с.Селановци

Валентин Диков Вълчев

С.Селановци

П.и.70723.501.1171, кв.367

№8/25.06.2019г.

„Дървен навес- барбекю“/допълващо застрояване/

Росен Жеков Добрев

С.Селановци,

ул.“Ал.Стамболийски“ №123, ПИ 70723.501.182, кв.291

№9/02.07.2019г.

Укрепване свлачище №VRC31.54020.15 на ул.“Проф.Ц.Торбов“, гр.Оряхово

Община Оряхово

Гр.Оряхово,

ПИ с идентификатори 54020.503.2538, 54020.2521, 54020.503.2626

№10/08.08.2019г.

„Склад за инвентар“

Даниел Иванов Бачев и Йоана Едвард Борисова

УПИ ХIII-869,кв.26

П.и. 54020.502.869

№11/13.08.2019г.

КПИИ: “Силозно стопанство, авторазтоварище , кантар с обслужваща сграда и трафопост“

„Колендро“ ЕООД

Идентификатор 54386.511.45 от КВС з-ще Остров

№12/27.08.2019г.

„Рекултивация на клетка №1 при РДНО-Оряхово, гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот №000091, м-ст „Марков баир“ з-ще Оряхово

№13/12.09.2019г.

Укрепване свлачище с рег.№VRC 31.54020.12 в източната част на гр.Оряхово и свлачище с рег.№ VRC 31.54020.13 в местност „зелена бара“, гр.Оряхово

Община Оряхово

Пи с №№

54020.56.1, 54020.502.704,54020.502.886,ул.Кокиче от о.т.83 до о.т.86, 54020.502.887, 54020.502.888, 54020.502.889, 54020.502.1453, 54020.502.1495, 54020.502.1496, 54020.502.2508, 54020.502.2555

№14/17.09.2019г.

„Свлачище с рег.№VRC 31.54386.04.,с.Остров

Подобекти:

Подпорна стена

Дренажни ребра

Община Оряхово

Имот №501.3099- ул.“Искър“ от о.т.150 до о.т161, кв.1241, урегулирани п.имоти УПИ XII-За озеленяване и противосвлачищни съоръжения, кв.69 /имот №501.1251/ и УПИ XIV- За озеленяване и противосвлачищни съоръжения, кв.71 /имот №501.1250/ по плана на с.Остров

№15/02.10.2019г.

Свлачище с рег.№ VRC31.54020.02.05 гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот 54020.502.1472, 502.690, 502.2547

№16/03.10.2019г.

Свлачище с рег.№ VRC31.54020.02.24 гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот №54020.503.643, 503.647

503.668, 502.623 кв.14

№17/21.10.2019г.

„Вътрешно преустройство и пристройка на магазин хранителни стоки“

Величка Огнянова Кръстева

Имот №54386.501.373, кв.94, с.Остров

№18/28.10.2019г.

„Лятна кухня“-допълващо застрояване

Радка Красимирова Христова

Имот №54020.501.261, кв.102

Гр.Оряхово

№19/01.11.2019г.

„Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ 6123 В“

БТК Мобайл“ ЕАД

УПИ II- 831, кв.128, с.Остров, общ.Оряхово

Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2019г.

 

 

 

№/дата

 

 

Възложител/Изпълнител

 

Населено място

Срок за възстановяване

 

№1/15.03.2019г.

 

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“ №78

01.04.2019г.

 

№2/20.03.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

04.04.2019г.

№3/09.04.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Коста Лулчев“ №52

29.04.2019г.

№4/23.05.2019г.

 

ВиК район Оряхово

С.Долни Вадин, ул.“Хан Аспарух“

10.06.2019г.

№5/11.06.2019г.

Вик район Оряхово

С.Остров, ул.“Раковски“

27.06.2019г.

№6/25.06.2019г.

Вик район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.Цар Асен“ и ул.“Сливнишка“

15.07.2019г.

№7/15.07.2019г.

Вик район Оряхово

гр.Оряхово

ул.“ Стефан Караджа“

02.08.2019г.

№8/24.07.2019г.

Вик район Оряхово

гр.Оряхово

ул.“ Сливнишка“/след пресечката с ул. „Стефан Караджа“/

12.08.2019г.

№9/05.08.2019г.

Вик район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Добруджа“/от разклона на ул.“Силистра“ до ул.“Иван Вазов“

22.08.2019г.

№10/27.08.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Остров-

канал.отклонениеот ПС II Остров до резервоар „Средна зона“

 

 

16.09.2019г.

 

№11/13.09.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Арх.Д.Цолов“

04.10.2019г.

№12/25.09.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Лесковец

Ул.“В.Левски“

15.10.2019г.

 

2019г.

 

2019-РЕГИСТЪР ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2019г.

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Зап. №РД-08-9/

05.03.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

ПУП-ПЗ, като част от КПИИ „Складова база за съхранение на зърно” в П.И.№511019; 511020; 511021; 511022; 511023; 511024;   511025; 511026; 511011 и 511032 по КВС землище с.Остров.

стоп.двор м.”Край село” землище с.Остров

„Агро сървиз“   ЕООД гр.Кнежа

2

Зап. №РД-08-14/

02.04.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

Изменение на ПУП /ЗРП/ на с.Селановци с обхват парцели (УПИ) №ІI-18, №ІІІ-17,18, №ХVІІІ-25, №ХІХ-25 и №ХХІІ-25 в кв.№318 с.Селановци, чрез разделянето им и образуването от тях на дванадесет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота.

квартал 318 с.Селановци

Гр.дело №236/2016г. Емил Любенов Велчев, Димитрина Стефанова Митева, Ралица Митева Митева, Боян Петров Кушев, Валентин Любенов Велчев, Цветана Игнатова Иванова-Колецова, Цветанка Русинова Стойчева, Цветан Русинов Кроснов, Илиян Иванов Младжов, Силвия Иванова Младжоваска, Игнат Иванов Младжов

3

Зап. №РД-08-15/

04.04.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

ПУП-ПРЗ, като част от КПИИ с обхват /УПИ/ ХХІ „За магазини и клуб“ в квартал 111 на гр.Оряхово с ново отреждане „За автомивка, автосервиз, пункт за ГТП и офиси“

Гр.Оряхово

ул. „Христо Смирненски“

Васил Светлозаров Василев

4

Зап.№РД-08-24/31.05.2019г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПРЗ/ с обхват УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в квартал №221 на гр.Оряхово в съответствие с кадастралните граници и промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ Х и ХІ в кв.221

Гр.Оряхово

ул.”Бачо Киро“

Надежда Кирилова Маринова

Бисер Кирилов Пенков

Йорданка Пенкова Опрова

5

Решение №626 от Протокол №73/27.06.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

Георги Диков Диков

6

Решение №617 от Протокол №73/27.06.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Изработване на план схема за електрификация на съществуваща сграда в УПИ І-621 в кв.211 от трафопост в УПИ І в кв.32 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

7

Заповед №РД-08-86/29.10.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез обединяването на УПИ Х-354 и УПИ ХІ-353 в квартал 98 по Регулационния план на с. Остров и образуването от тях на един нов обединен УПИ в кв.98.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев и Пламен Иванов Пурчев

8

Заповед №РД-08-90/11.11.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез разделяне на УПИ VІІІ-1016,1017 в квартал 259 по Застроително регулационен план на с. Селановци и образуването на две нови УПИ в кв.259.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Петя Илиева Маринова и Марина Илиева Маринова - Млеканова

9

Заповед №РД-08-95/26.11.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез разделяне на УПИ ХІІІ в квартал 172 по ЗРП на гр. Оряхово и образуването на четири нови УПИ в кв.172.

гр.Оряхово

ул.”Арх.Д.Цолов“

Община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020