РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022г

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

                                    

                     

                         

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/12.02.2021г.

„ Фотоволтаична централа 30 kwp“, с.Долни Вадин, общ.Оряхово

„Яневи Мениджмънт Консулт“ ЕООД – управител Стоя Янева

С.Долни Вадин, общ.Оряхово

Ул.“Ропотамо“ №7

УПИ XVII-132,133, кв.38

№2/28.04.2021г

„КПИИ Складове за прикачна селскостопанска техника“

„Агрогеомет“ ЕООД

З-ще Селановци, м-ст „Дърварски път“

70723.393.63

№3/28.04.2021г.

„Външно електрозахранвене с кабели НН 1KW за „Филиал за спешна медицинска помощ“ гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България и община Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Панорамна“ №4-6

П.и 54020.501.616

№4/05.05.2021г.

„Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“- Южна промишлена зона“

„Агротехрем“ ООД

Гр.Оряхово,

Южна промишлена зона

УПИ I-1945, 1965, кв.165

№5/01.06.2021г.

„Масивна ограда“ с.Остров

Валя В.Луканова

С.Остров, УПИ VI-481, кв.42, община Оряхово

№6/07.06.2021г.

„ Инсталация за производство на ел.енергия до 30 kW към съществуваща сграда в урбанизирана територия“

„Сън Инвестмънт БГ“ с управител Радослав В.Владимиров

С.Селановци, УПИ XXII-1190, кв.366, община Оряхово

№7/22.06.2021г.

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа / ФВЕЦ/ с мощност до 30kw в с.Селановци

Детелин Минков Ангелов

С.Селановци,

УПИ XI-1179, кв.367

№8/30.06.2021г

„Фотоволтаична инсталация 30 kw“ върху прилежащ терен и сграда в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци,

УПИ ХХ-1657, кв.378

№9/06.07.2021г.

„ Масивен гараж“

Пламен Емилов Иванов

Гр.Оряхово

П.и.501.255, кв.102

№10/12.07.2021г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 kv, върху прилежащ терен в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци

УПИ IV-1817, кв.300

№11/03.08.2021г.

КПИИ „Основен ремонт на сграда за кметство в с.Галово“

Община Оряхово

С.Галово

УПИ XV-432, кв.18

№12/03.08.2021г.

„Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда“

Росен Жеков Добрев

С.Селановци

П.и 70723.501.182, кв.291

№13/24.08.2021г.

„Два броя гаражи за автомобили“

Александър Илиев Алеков

УПИ XXI- 1548.1552 кв. №268

С.Селановци

№14/09.09.2021г.

Фотоволтаична електрическа централа“ 80 KW

Винарска изба Оряхово ООД-Георги Диков

70723.391.14 местност Парцелите

 

№15/26.10.2021г.

„Игрална зала за хазартни игри“

ДИ СИ ВИ Комерс ООД

XXIII- 2207 кв.352 с.Селановци

№16/30.11.2021г.

КПИИ „Автомивка на самообслужване“

„А-Я Дени“ ЕООД

№54020.415.4

Гр.Оряхово

№17/21.12.2021г.

„Жилищна сграда“

„Винарна изба Оряхово“ ООД

№54020.102.1094 м. „Долни лозя“

 

Регистър разрешения за разкопаване- 2021г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2021г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/15.01.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Летнишка“ №29

04.02.2021г.

№2/18.01.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“ /срещу бившата ЖП гара/

05.02.2021г.

№3/03.02.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

23.02.2021г.

№4/11.02.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав

26.02.2021г.

№5/22.02.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово,ул.“Арх.Д.Цолов/ от ул.“Хр.Смирненски към Врачанско шосе/

22.03.2021г.

№6/30.03.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“

19.04.2021г.

№7/06.04.2021г.

ВиК- район Оряхово

С.Лесковец, ул.Хр.Ботев“

25.04.2021г.

№8/15.04.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, „В.Левски“/срещу ДСК/

04.05.2021г.

№9/27.04.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

17.05.2021г

№10/28.05.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Летнишка“ /срещу паметника на В.Левски“/

17.06.2021г.

№11/02.06.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Радецки“ /пред клуба/

22.06.2021г.

 

№12/28.06.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Л.Каравелов“

09.07.2021г.

№13/05.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Драгоман“ /срещу бензиностанцията/

25.07.2021г.

№14/06.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“22-ри септември“

26.07.2021г.

№15/08.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

С.Остров, ул.“Искър“

27.07.2021г.

№16/09.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

29.07.2021г.

№17/22.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Йордан Йонов“ №5

09.08.2021г.

№18/05.08.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Климент Охридски“

25.08.2021г.

№19/12.08.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Христо Смирненски“

17.08.2021г.

№20/20.08.2021г.

ВиК - райн Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Сливнишка“

31.08.2021г.

21/08.09.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“22-ри Септември“

21.09.2021г.

№22/13.09.2021г.

ВиК – район Оряхово

С.Остров, ул.“Волга“

16.09.2021г.

№23/03.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Христо Смирненски“

09.11.2021г.

№24/08.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

12.11.2021г.

№25/29.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Драгоман“

03.12.2021г.

№26/29.12.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Цолов“

14.01.2022г.

 

2022г. регистър допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2022 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-1/12.01.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.716 УПИ ІХ-716 и Х-716 в квартал 361 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №97

Сашо Иванов Стефанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2022 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-08-2/12.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови кадастрални имота с №70723.501.1376, урегулиран в парц.IХ-1376 и №70723.501.1525, урегулиран в парц.VІІІ-1525 в кв.262 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Даниела Данова;Дора Велчева;Сашо и Румен Пешеви Илиеви

2

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022