РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

                                   РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/11.01.22

Силозно стопанство авторазтоварище, кантар в з-ще с.Остров Травопост I-ви етап

ПН 54386.511.45 в з-ще с.Остров

„Колендро“ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019

№2/24.02.22

Външно електрозахранване с кабел HH 1kV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

ПИ 54020.501.616, УПИ IX, кв.172, ул.“Панорамна“ №4-6, гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България АД

„Пешев“ ЕООД

№3/28.04.2021

№3/12.04.22

КПИИ „Складове за прикачна селскостопанска техника

ПИ 70723.393.63 в местност “Дърварски път“ с.Селановци, общ. Оряхово

„Агрогеомет-М“ ЕООД

„ЕММИ-КОНСУЛТ“ООД

№2/28.04.2021

№4/26.04.22

„Игрална зала за хазартни игри“

ПИ 70723.501.2207,

УПИ XXIII – 2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

„ДИ СИ ВИ“ Комерс“

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№15/26.10.2021

№5/15.06.22

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI-772 в кв.22

Емил Иванов Маринов

„АИК Консулт“ ЕООД

№7/12.04.2022

 

Удостоверения за въвеждане в експлоатация-2022

РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2022г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/22.02.2022

Общ.Оряхово

„Реконструкция и разрешение на спортна зала по борба“

54020.503.667 от КК в УПИ I, кв.33 по ПУП на гр.Оряхово

№1/15.01.2016

№2/24.02.2022

ЧЕЗ разпределение България

Външно електрозахранване с кабели на 1 KV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

54020.501.616, УПИ IX, кв. 172, ул.“Панорамна“ № 4-6 гр.Оряхово

№3/28.04.2021

№3/12.04.2022

Агрогеомет-М ЕООД

Складове за прикачна селскостопанска техника

70723.393.63 местност, „Дърварски път“ с.Селановци общ.Оряхово

№2/28.04.2021

№4/17.05.2022

„ДИ СИ ВИ Комерс“ООД

„Игрална зала за хазартни игри“

70723.501.2207, УПИ XXIII-2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

№15/26,10,2021

№5/08.06.2022

„Община Оряхово“

КИИП“Основен ремонт на сграда за кметство в с. Галово

УПИ XV-432, кв.18 по плана на с.Галово, общ.Оряхово

№11/03.08.2021 г.

№6/15.06.2022

Емил Иванов Маринов

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI- 772 в кв. 22

№7/12.04.2022 г.

 

 

Регистър разрешения за разкопаване- 2022г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2022г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/18.02.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“.П.Д.Петков“ и ул. „Никола Войвода“

25.02.2022

2/21.03.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“Бачо Киро“

25.03.2022

№3/05.04.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Коста Лучев“

15.04.2022

№4/02.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Пирин“

09.06.2022

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

         

                                  

                                

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

 

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

№10/17.05.2022

Преустройство и надстройка на жилищна сграда

Радка Красимирова Христова

54020.501.261 ул. „Христо Смирненски“ гр.Оряхово

№11/25.05.2022

Инсталация за производство на електроенергия,номинална генерирана мощност 30 KW

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

70723.501.1389 ул.“Ал.Стамболийски“ №62

№12/25.05.2022

Фотоволтаична ел. централа до 30 KW за продаване

Валентин Климентов Петров

 

43400.704.290 ул.“Георги Димитров“ №16

№13/25.05.2022

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 30 KW за продажба“

Валентин Георгиев Иванов

43400.704.88 ул. „Христо Ботев“ № 44 в с.Лесковец

№14/25.05.2022

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на общ.Оряхово“

Община Оряхово

По улуците на южна зона на гр.Оряхово

№15/07.06.2022

„Инсталация за производство на ел. енергия към съществуващи сгради“ за собствени нужди и продажба

„Винарска изба Оряхово“ООД – собственик на имота с управител Георги Диков Диков

Ул. „22-ри Септември“ №36, гр. Оряхово, обл. Враца

 

 

 

 

2022г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2022 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-08-2/12.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови кадастрални имота с №70723.501.1376, урегулиран в парц.IХ-1376 и №70723.501.1525, урегулиран в парц.VІІІ-1525 в кв.262 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Даниела Данова;Дора Велчева;Сашо и Румен Пешеви Илиеви

2

Зап.№РД-08-3/13.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез промяна в имотните граници между имоти №70723.501.830; №70723.501.832 и №70723.501.825 в кв.256 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Тошо Петров Сълов

3

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.110.3 и Едноетажна сграда „лятна кухня“ с №70723.501.110.4 в имот №70723.501.110 /УПИ/ ХVІІ-110 в квартал 347 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Гео Милев” №6

Зорница Миткова Борисова

4

Зап.№РД-08-7/18.02.2022г. на За. Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за изграждане на ел.захранване за обект в имот №54020.504.1946, УПИ ІV в кв.165 на „Южна промишлена зона гр.Оряхово“

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов

„РОСАГРО“ ООД

5

Зап.№РД-08-5/09.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.916, урегулиран в УПИ I-916 и УПИ XХІІІ-916 в кв.61 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ І-916 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.61

с.Селановци ул.Андрей Николов №1

Ток Инвест ООД

6

Зап.№РД-08-9/23.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.409, урегулиран в УПИ ІV-409 в кв.75 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІV-552 и УПИ ХХ-551 „за малкоетажно жилищно застрояване“   в кв.75

гр.Оряхово ул.Арх.Димитър Цолов №73

Община Оряхово

Любомир Георгиев Николов

7

Зап.№РД-08-11/02.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.716, урегулиран в УПИ IХ-716 и УПИ X-716 в кв.361 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-716 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.361

с.Селановци ул.Скакуц №97

Сашо Иванов Стефанов

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.1202.1 и Едноетажнамасивна сграда „кафе аперитив“ с №70723.501.1202.3 в имот №70723.501.1202 /УПИ/ ХХХІІІ-1202 в квартал 366 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Андрей Николов” №45

Ивко Венков Руняшки

9

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща на място имотна граница от приложена регулация, между имот №501.144 и имот №501.145 /УПИ/ V;VІ и VІІ в квартал 143 по РП на с.Остров.

с.Остров ул.”Тракия”

Лорена Димитрова Бауренска и Георги Йорданов Варадинов

10

Зап.№РД-08-16/06.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.285 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ І; ІІ; ІІІ; ІV и V в кв.230 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І и УПИ ІІ   в кв.230

гр.Оряхово ул.Христо Смирненски

Асен Щерев Бошнаков

 

 

 

11

Зап.№РД-08-15/31.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.1221 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ІІІ; ІV и VІ в кв.89 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.89

гр.Оряхово ул.Силистра

Стефан Цветанов Атанасов

12

Зап.№РД-08-19/12.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.772 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ХVІ с ново отреждане “За смесено жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв.22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Коста Лулчев №27

Емил Иванов Маринов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.165.4 в имот №70723.501.165 /УПИ/ ХІІ-165 в квартал 10 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Н.Й.Вапцаров” №2А

Илиян Йорданов Иванов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена сграда „Игрална зала за хазартни игри“ с №70723.501.2207.1 в имот №70723.501.2207 /УПИ/ ХХІІІ „За КОО“ в квартал 352 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Белослатинска” №2А

„ДИ СИ ВИ КОМЕРС“ ООД

15

Зап.№РД-08-23/05.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обединяване на имот №70723.501.1552 и имот №70723.501.1548 в един нов имот с №70723.501.2222 /УПИ/ ХVІ в квартал 268 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Асен Златаров” №6

Александър Илиев Алеков

16

Зап.№РД-08-25/09.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №70723.501.56 от приложена регулация на УПИ-ХХ и УПИ-ХХІ в квартал 320 по ЗРП на с.Селановци на два нови имота с кад.№70723.501.55 и кад.№70723.501.56

с.Селановци ул.”Скакуц” №29

Георги Любомиров Николов

 

 

 

17

Зап.№РД-08-26/10.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1361, урегулиран в УПИ VI-1361 и УПИ VІІ-1361 в кв.263 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ VІ-1361 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.263

с.Селановци ул.Виктор Юго №28

Виолета Ворошова Иванова

18

Зап.№РД-08-28/12.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1389, урегулиран в УПИ ІХ-1389 и УПИ Х-1389 в квартал 64 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-1389 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.64

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №62

Светла Хрисимирова Вълова - Къдрева

19

Зап.№РД-08-29/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.1029, урегулиран в УПИ ХІІІ-1029 и УПИ ХІV-1029 в квартал 54 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХІІІ-1029 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.54

с.Остров ул.Ген.

Скобелев

Владислав Сергеев Стефанов

20

Зап.№РД-08-30/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.990, урегулиран в УПИ ХVІ-990; УПИ ХVІІ-990 и УПИ ХVІІІ-990 в квартал 62 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-990 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.62

с.Остров ул.Мак

Владислав Сергеев Стефанов

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022