РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАЗКОПАВАНЕ- 2020г.

 

 

№/дата

 

 

Възложител/Изпълнител

 

Населено място

Срок за възстановяване на настилка

№1/29.01.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Хр.Смирненски“, с.Горни Вадин

20.02.2020г.

№2/30.01.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Арх.Д.Цолов“, гр.Оряхово

21.02.2020г.

№3/10.03.2020г.

„БТК“ ЕАД

Ул.“В.Левски“, гр.Оряхово

26.03.2020г.

№4/11.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Й.Йонов“, гр.Оряхово

29.03.2020г.

№5/12.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Веслец“,

гр.Оряхово

29.03.2020г.

№6/13.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Бузлуджа“, ул.“Д.Благоев“, гр.Орхово

30.03.2020г.

7/20.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Добруджа“

С.Горни Вадин

08.04.2020г.

 

Регистър за одобряване на ПУП и изменения-2020

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Решение №26 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Подробен устройствен план /ПУП/ – План схема „За обект външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV на сграда с идентификатор 54020.503.626.1 от сграда трафопост с идентификатор 54020.503.2331.1от КК на гр.Оряхово между кв.32 и кв.211 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2020 г.

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на

                                     територията на  община Оряхово 2020 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за     п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

 

Разрешения за строеж - 2020г.

                                             РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2020г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/10.01.2020г.

„ Магазин за промишлени стоки- бяла и черна техника /преустройство без конструктивни промени/“

„Евролукс“ ЕООД – управител Благовест Ангелов

Гр.Оряхово

Ул.“К.Лулчев“ №1

54020.503.681.1.13

№2/17.03.2020г.

 

„Масивна ограда“

Спартак Митков Асенов

П.и 54020.415.3, м-ст „Каиша“, стопански двор

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/08.01.2019г.

 

Васко Маринов Иванов

„Работилница за автомобили“,с.Селановци

Пл.№501.988, УПИ IX-988, кв.260

РС №11/04.07.2017г.

№2/28.01.2019г.

Сашо Пешов Кирков и Румен Пешов Кирков

„Склад за селскостопанска техника и инвентар“ с-Селановци

П.и. 393004

М-ст „Дърварски път“, трети стопански двор, з-ще Селановци

№18/14.12.2011г.

№3/20.03.2019г.

Църковно настоятелство с.Селановци

„Параклис „Всички български светии““

Пл.№2174, парц II, кв.290

РС №4/28.03.2008г.

№4/14.05.2019г.

„Агротехчаст“ АД - ЕИК-106010269,

 

„ПРИСТРОЙКА   КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС“

идент. №54020.504.1885 по КК и КР на гр.Оряхово, УПИ I-„за производствена и складова дейност“, кв.169, Южна промишлена зона

 

РС №   1/ 02.04.2018 г.

№5/02.07.2019г.

Ивко Венков Руняшки

„Навес за строителни и отоплителни материали“

УПИ IV-1211,1212, „за складова – стопанска дейност“, кв.365, с.Селановци

РС №11/07.05.2014г.

№6/15.07.2019г..

Община Оряхово

„Изпърнение на пакет мерки за енергийна ефективност за сгради на адм.сгради в гр.Оряхово и с.Селановци“

Подобект“ Административна сграда в гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №29“

Кад.№503.775.1, УПИ II-775,2444 в кв.51 по плана на гр.Оряхово

РС №13/27.11.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7/14.08.2019г.

Община Оряхово

„Енергийна ефективност на сграда за комплексно обслужване“с.Селановци

501.332, парц.I, кв.307

С.Селановци

РС №14/27.11.2015г.

№8/01.11.2019г

Народно читалище „Надежда“

„Рекострукция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Надежда 1871“, гр.Оряхово

503.625

Парц.I

Кв.211

РС №2/23.02.2017г.

№9/25.11.2019г.

Васил Светлозаров Василев

„Контролен пункт за годишни технически прегледи- пристройка на ст.сграда“

501.218

Кв.111

Гр.Оряхово

РС №6/31.05.2019г.

№10/25.11.2019г.

Община Оряхово

„ Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ.Оряхово“

П.и.000045

М-ст Стрелбище

З-ще Оряхово

РС №26/03.10.2013г.

    

       

                                   

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020