ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91,ал.1 от Кодекса на труда и чл.5,Раздел втори от Правилника за вътрешния трудов ред и Заповед № З-764/14.12.2016г. на Кмета на Община Оряхово

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

Конкурс за избор на здравен медиатор

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Оряхово,ул. „Андрей Чапразов“ №15,ет.1,стая101 всеки работен ден.Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:http//www.oriahovo.bg

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

 

Провеждане на конкурса(в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 14.01.2017 г.

Документите се подават в деловодството на Община  Оряхово,ул. „Андрей Чапразов“ №15,ет.1,стая101 всеки работен ден.

Заявления за участие в конкурса , подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ  и други  здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

Приложения: 

  1. Заявление образец

2. Длъжностна характеристика на здравния медиатор

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

По реда на чл.26, ал. 2 от Закон за нормативните актове.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл.77 от Административнопроцесуален кодекс в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни , Община Оряхово чрез настоящото обявление предоставя възможност на всички заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: mail@ oriahovo.bg или в Деловодство на Община Оряхово – „Информационен център” на първия етаж в сградата на Община Оряхово, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 на адрес : гр.  Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” 15.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

 

 

Приложение:   Проект на Наредба № 7 за управление на общинските пътища.

 

 

 

Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО, съобщава на собствениците на имоти в гр.Оряхово, че със заповед №РД-18-95/09.11.2016 г. (ДВ бр.96/02.12.2016г.) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Оряхово и землището му.

Съгласно чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

 

Съгласно §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР, дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от кадастралния план на гр.Оряхово се прекратяват.

 

ОБСЛУЖВАНЕТО на граждани и фирми с кадастрални данни за гр.Оряхово, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (СГКК) в гр.ВРАЦА:

гр.Враца -3000

пощенска кутия 150

бул. „Христо Ботев” №46 ет.2 и 3

тел.092/623081,   факс 092/661923

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СГКК-Враца ще извършва и справки за отстранени дефекти по картата и регистрите във връзка с подадените в края на 2015 г. и началото на 2016 г. възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

Издаването на скици от Общинска служба „Земеделие”, за имоти от Картата на възстановената собственост в землището на гр.Оряхово на основание заповед №РД-09-440/05.08.2004 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и горите ще продължи 30 дни след датата на обнародване на КККР в „Държавен вестник” на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

ОБЯВА

Обява

за инвестиционно предложение

 

ОБЯВА

ЧЕЗ

 

Уважаеми клиенти,

 

 

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 0511 декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Област Враца   

 

Община Оряхово  

     

На 08.12.2016 г. /10:00 - 18:00 ч./ - Оряхово Алея на Мира и Дружбата, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 38, 39, 41, 43, 44; Анжело 2; Бачо Киро 12, 13, 4, 8; Васил Петлешков 1, 10, 11, 12, 14, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Рт ТП №12, 10, 14, 18, 22, 25, 28, 31, 65; Ген. Тотлебен 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Добруджа 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 58, 62, 74, 76, 78; Иван Вазов 36, 37, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87; Момчил Войвода 2, 4, 6, 8; Проф. Петко Стоянов 1, 10, 11, 13, 17, 2, 21, 22, 27, 28, 3, 4, 7, 71; Радецки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 6, 7, 8, 9, 16, 28; Райна Княгиня 1, 12, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 8, 9; Родопи 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Силистра 1, 13; Странджата 1, 3, 5, 7; Страхил Войвода 7; Христо Смирненски 55; Цар Калоян 11, 14, 16, 17, 18, 19; ул. „Юрий Гагарин“ № № 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

    

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

 

                     CEZ GROUP

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018