От Лазаровден до Гергьовден

SKM C224e17040410190 0001

ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-19/31.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че от 06 до 08.04.2017г. от залез слънце до 10,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарати: „Цитрин макс-циперкил” и „Лебозол микс”/листна тор/.

Карантинен срок 49 дни, доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител- рапична бълха и рапичен скрито хоботник .

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масиви 2, 6, 7, 8 и масив 12/”Бреста”/ – 1050 дка

Землище Оряхово:

-       Масив 31и масив 40 /”Липов дол”/ – 940 дка

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Стартира Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ)

Дирекция „Бюро по труда” Оряхово

О Б Я В А

ДБТ Оряхово уведомява заинтересованите лица, че стартира Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ) със срок на действие до 31.12.2017 г.

През 2017 г. НП АХУ ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности, отговорност на ДСП Оряхово и ДБТ Оряхово:

Дейност „Личен асистент“, по която ще се осигурява заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

Дейност „Помощник – възпитател“, чрез която ще се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

В тази връзка ви предоставяме следната информация:

За включване в Дейност „Личен асистент“ могат да кандидатстват безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица, както и безработни, полагащи грижи, изведени от специализирани институции или резиденден тип услуги лица или деца с увреждания. Кандидати за включване в дейността, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:

  • Лица с 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.
  • Деца до 18 годишна възраст, имащи трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.
  • Лица или деца, които са изведени от специализираните институция за лица с увреждания.

За включване в дейност „Помощник-възпитател“ могат да кандидатстват също безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 или над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги деца с увреждания.

Кандидатите за включване в дейността като „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ подават по настоящ адрес заявление – декларация за включване в дейности „Личен асистент“ или „Помощник-възпитател“ по образец. Кандидатите депозират и Заявление – декларация в Дирекция социално подпомагане за наличие на условия за включване в програмата.

Въз основа на подадените документи, социални работници извършват комплексна оценка в дома на лицата и изготвят социални доклади с предложение за включване или отказвaне включването в Програмата. ДСП се произнася със заповед за включване или отказване включването в НП АХУ през 2017 г. по депозираните от кандидатите заявления – декларации.

Когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени молбите на всички лица, отговарящи на условията, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявлението – декларация.

Сключването на трудовите договори и назначаването на длъжност „личен асистент“и „помощник-възпитател“ се осъществява след получаване на индивидуални насочващи писма от ДБТ.

ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-18/29.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен” №6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 05.04.2017г. до 07.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор ОД”- карантинен крок 0 дни при доза 10 мл./дка. и „Солигор 425 ЕК” - карантинен срок 35 дни – доза 125 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и брашнеста мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-       Масив 54 /Под оборчето/ - 33 дка.

 

 

 

                                                               ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019