ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

ОБЯВА

 

            Фирма „ТЕЛЕСАТ” ООД търси да назначи регистрирани безработни лица от Д „БТ” - Оряхово по проект „Нови работни места в „ТЕЛЕСАТ” ООД с месторабота в град Оряхово и село Селановци на следните длъжности:

 • Специалисти, телекомуникации и мрежи за данни;
 • Експерт, телекомуникации и мрежи за данни.

         Минимални изисквания:

 • средно образование;
 • професионален опит: да са работили във фирма със сходна дейност или строителна фирма, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж и препоръки от предишен работодател.

Специфични изисквания:

 • добри познания по кабелни системи и преносни среди;
 • познания и опит в изграждане и поддържане на оптични мрежи;
 • умения за взимане на решения и поемане на отговорност;
 • стриктност в спазване на работното време;
 • отговорност и умение за спазване на срокове;
 • умения за работа в екип.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор за 12 месеца съгласно Кодекса на труда.

Образци на необходимите документи за кандидатстване ще бъдат предоставени в офиса на фирмата в град Оряхово – ул. „Коста Лулчев” № 5.

Документите следва да се подават лично /валидна е датата на получаване в офиса на фирмата/ в запечатен плик на горепосочения адрес.

Крайният срок за подаване на документите е до 17.30 часа на 31.10.2016 година.

За повече информация:

ДБТ Оряхово – стая № 1

Тел. 09171 2465

ОБЯВА

О Б Я В А

            

В изпълнение на Указания с изх.№ 9166-117/12.10.2016 г. на Министерство на земеделието и храните [1] във връзка с приключване на процедурата за изготвяне на споразумения на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37б, и чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

 

УВЕДОМЯВАМ всички допусната участници в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че на 18.10.2016 г. от 9,30 часа в сградата на общинска служба „Земеделие“ гр. Оряхово ще се проведе извънредно заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за землище гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020.

 

            Настоящата обява следва да бъде оповестена в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово. Същата да се публикува на интернет страницата на Община Оряхово и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Враца.

 

 

 

Председател на комисията по Заповед

Таня Димитрова /П/

 


ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.10.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по ФВС

1 учител по химия и биология

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

15 монтажник електрически елементи

 

 

 

 • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник

 

ОБЯВА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

1.Обявен е конкурс за 32 длъжности

за приемане на военна служба в

Национална гвардейска част.

2.Обявен e конкурс за 24 длъжности

за приемане на оркестранти на военна служба в Национална гвардейска част,Сухопътните войски и Военновъздушните сили.

Документи се приемат до

28 октомври 2016г. включително.

За информация и подаване на документи:

За информация и подаване на документи:

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

Военно окръжие- Враца 092/62-40-44:

вътр. 256 – ц.сл. С.Исаев.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018