СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.07.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи

3 обслужващ работник – промишлено производство – чл. 36а от ЗНЗ

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник


•      По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:
 
1 работник, озеленяване

Обява

Публикувана  в  ДВ бр.45/14.06.2016 г.
 
          Община Оряхово, на  основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен  проект на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект „Път №ІІ-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене” - участък обход на гр.Оряхово. На територията на община Оряхово, парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на с.Лесковец,  с.Селановци и гр.Оряхово, община Оряхово област Враца. Проектът е изложен в техническа служба на община Оряхово.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок  от датата на обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Оряхово.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.06.2016 г

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.06.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017