СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.09.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.09.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 учител английски език

3 учител детска градина

1 учител начален етап основно образование 1-4 клас

1 учител прогимназиален етап 5-8 клас

1 учител по български език и литература

1 ресурсен учител

1 учител по френски език и физическо възпитание и спорт

1 учител по ФВС

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

15 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 счетодовител, оперативен

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник

2 общ работник, промишлеността

1 стругар

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.09.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 лектор руски език

1 педагогически съветник

1 учител български език и литература

1 учител математика и физика

1 учител химия и биология

2 учител английски език

1 учител физическо възпитание и спорт

2 учител практическо обучение технология на кулинарното производство

8 учител детска градина

1 учител начален етап основно образование 1-4 клас – ПИГ

1 учител прогимназиален етап 5-8 клас – ПИГ

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1 касиер, домакин

15 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 счетодовител, оперативен

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

2 общ работник, промишлеността

 

Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА, ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПЕШЕВА-НИКОЛОВА и МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕШЕВА,че със заповед №З-489/04.08.2016 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралната основа на действащия план на с.Селановци общ. Оряхово, в частта му за кв.№361, състоящо се в поправка на общата граница между собствения им имот №501.713 и имот №501.714 в участъка от границата заета от собствения им гараж.

В срок до 16.09.2016 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.09.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.09.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по лозарство

1 учител по математика, физика и астрономия

1 учител – начален етап

1 лектор руски език

1 педагогически съветник

1 учител български език и литература

1 учител математика и физика

1 учител химия и биология

2 учител английски език

1 учител физическо възпитание и спорт

2 учител практическо обучение технология на кулинарното производство

8 учител детска градина

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1 касиер, домакин

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 счетодовител, оперативен

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

2 общ работник, промишлеността

 

 

 

Съобщение

Информация за преценявне на необходимостта от ОВОС

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018