Съобщение

pregledi-page-001

Обява

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“


Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.
Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

Съобщение

На вниманието на заинтересованите лица, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Всички методически указания и образци могат да бъдат свалени от >>тук<<

ОБЯВА №3 от 10.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №З-94/10.02.2016 г. на Кмета на Община Оряхово за изменение на заповед №З-305/27.05.2015 г. е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план на гр.Оряхово, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Магазин за хранителни стоки – супермаркет” в УПИ №ХІІІ-1162,1163 , в кв.68 с адрес гр.Оряхово ул. „Добруджа” №35, собственост на Ангел Цветомиров Маринов.
  На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018