СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.08.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование

1  учител по лозарство
1  учител по технология на винопроизводството
1  учител по математика, физика и астрономия
1  учител – начален етап
1  лектор руски език
1  педагогически съветник
1  учител български език и литература
1  учител математика и физика
1  учител химия и биология
1  учител английски език
1  учител физическо възпитание и спорт
2  учител практическо обучение технология на кулинарното производство

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

2 монтажник, метални конструкции
2 електрозаварчик
2 зидарокофражист

•    Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

1 общ работник
1 чистач/хигиенист
2 пазач, невъоръжена охрана

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 счетодовител, оперативен

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник
2 общ работник, промишлеността

Oдобрен проектът на Община Оряхово “Огледало на детските мечти“

На 09.08.2016г.,заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на одобрените бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Сред одобрените е и проектът на Община Оряхово  “Огледало на детските мечти“. Проектът е на стойност 89 693,88 лева. Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за интеркултурно взаимодействие и партньорски отношения по посока усъвършенстване процесите на образователна интеграция на децата  от етническите малцинства в условията на постмодернистичното общество.
Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца. Партньори на Община Оряхово по проекта са ЦДГ „Дружба“ гр.Оряхово, ОДЗ „Пролет“ гр.Оряхово, ОДЗ „Мир“ с.Селановци, ЦДГ“Слънчице“ с.Остров и СНЦ „Жива вода-гр.Оряхово“. Предвидени са дейности за организация и управление на проекта, информация и публичност, участие в “зелена” детска градина, разнообразни занимания с деца и родители, участие в спектакли и фестивали и др.
С изпълнението на проекта се очаква до края на 2018 г. деца от етнически малцинства от община Оряхово да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.08.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

Работни места за специалисти с висше образование

1  учител по лозарство
1  учител по технология на винопроизводството
1  учител по математика, физика и астрономия
1  учител – начален етап
1  лектор руски език
1  педагогически съветник
1  учител български език и литература
1  учител математика и физика
2  учител химия и биология
1  учител английски език
1  учител физическо възпитание и спорт
2  учител практическо обучение технология на кулинарното производство

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 монтажник електрически елементи
2 монтажник, метални конструкции
2 електрозаварчик
2 зидарокофражист

•    Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

3 чистач/хигиенист
1 общ работник


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 счетодовител, оперативен

свободни работни места за обучение по време на работа:

3 общ работник
2 общ работник, промишлеността
3 работник, библиотека
 
•    По схема „Обучения и заетост ”

1 общ работник
4 пазач невъоръжена охрана

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018