ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

Създадена на Вторник, 19 Септември 2017

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 18.09.2017г.НА
 П Р О Ц Е Д У Р И
 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ  И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА

ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 09.10.2017г., включително,завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • ØКвоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства,  в областните и общинските администрации;
  • ØПроцедурите за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 година;
  • ØКритерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2018 година

 

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработниили заети лица.                          

 

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 09.10.2017г.

 

Документите се подават лично.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018