ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

ОБЯВА

 

            Фирма „ТЕЛЕСАТ” ООД търси да назначи регистрирани безработни лица от Д „БТ” - Оряхово по проект „Нови работни места в „ТЕЛЕСАТ” ООД с месторабота в град Оряхово и село Селановци на следните длъжности:

  • Специалисти, телекомуникации и мрежи за данни;
  • Експерт, телекомуникации и мрежи за данни.

         Минимални изисквания:

  • средно образование;
  • професионален опит: да са работили във фирма със сходна дейност или строителна фирма, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж и препоръки от предишен работодател.

Специфични изисквания:

  • добри познания по кабелни системи и преносни среди;
  • познания и опит в изграждане и поддържане на оптични мрежи;
  • умения за взимане на решения и поемане на отговорност;
  • стриктност в спазване на работното време;
  • отговорност и умение за спазване на срокове;
  • умения за работа в екип.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор за 12 месеца съгласно Кодекса на труда.

Образци на необходимите документи за кандидатстване ще бъдат предоставени в офиса на фирмата в град Оряхово – ул. „Коста Лулчев” № 5.

Документите следва да се подават лично /валидна е датата на получаване в офиса на фирмата/ в запечатен плик на горепосочения адрес.

Крайният срок за подаване на документите е до 17.30 часа на 31.10.2016 година.

За повече информация:

ДБТ Оряхово – стая № 1

Тел. 09171 2465

ОБЯВА

О Б Я В А

            

В изпълнение на Указания с изх.№ 9166-117/12.10.2016 г. на Министерство на земеделието и храните [1] във връзка с приключване на процедурата за изготвяне на споразумения на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37б, и чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

 

УВЕДОМЯВАМ всички допусната участници в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че на 18.10.2016 г. от 9,30 часа в сградата на общинска служба „Земеделие“ гр. Оряхово ще се проведе извънредно заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за землище гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020.

 

            Настоящата обява следва да бъде оповестена в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово. Същата да се публикува на интернет страницата на Община Оряхово и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Враца.

 

 

 

Председател на комисията по Заповед

Таня Димитрова /П/

 


Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА, ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПЕШЕВА-НИКОЛОВА и МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕШЕВА,че със заповед №З-489/04.08.2016 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралната основа на действащия план на с.Селановци общ. Оряхово, в частта му за кв.№361, състоящо се в поправка на общата граница между собствения им имот №501.713 и имот №501.714 в участъка от границата заета от собствения им гараж.

В срок до 16.09.2016 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

 

Съобщение

Информация за преценявне на необходимостта от ОВОС

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019