ОБЯВА

 

О Б Я В А

 

 

 

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение №185 от протокол №23/24.11.2016 г. на Общински съвет Оряхово е разрешено изработването проект за подробен устройствен план на обект „Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци   към депо за отпадъци” гр.Оряхово в м. «Марков баир», в обхват съгласно одобрено със същото решение задание за проектиране,

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОБЯВА

О Б Я В А 

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение №186 от протокол №23/24.11.2016 г. на Общински съвет Оряхово е разрешено изработването проект за подробен устройствен план на обект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци” в м. «Стрелбището» гр.Оряхово, в обхват съгласно одобрено със същото решение задание за проектиране,

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА" ОРЯХОВО

ОБЯВА

Стартират Схеми „Обучения и заетост за
младите хора" за безработни до 29 години
включително, и „Обучения и заетост" за
безработни над 29 години по ОП
„Развитие на човешките ресурси"

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора", която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост" - за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за младите хора" заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват свободни работни места на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост".

Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели

Документи, необходими за кандидатстване по схемите „Обучения и заетост за младите хора" и „Обучения и заетост" на адрес: www.az.government.bg

и в ДБТ Оряхово - стая № 2

тел. 09171 2465

ОБЯВА

ОБЯВА

От / ЗС Божидар Русинов Върбанов /

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица , че имаме инвестиционно предложение: Ремонт на съществуващ и действащ в момента животновъден обект- овцеферма с Местонахождение: поземлен имот 389003 с, Селановци, Община Оряхово, Област Враца, ЕКАТТЕ 70723 и доставка на оборудване на овчарник.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Оряхово, кметство с. Селановци или в РИОСВ - Враца.

 

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово

О Б Я В А

 

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово набира кандидатки за бране на ягоди в Испания. Възраст от 20 до 40 години с опит в селското стопанство.

Работодателят предлага:

- заплата: 40.15 евро бруто/ден;

- разходите за транспорт до Испания се поемат от работодателя и се удържат от първата заплата на работника; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работника остане до приключване на кампанията;

- работно време – според производителността и климатичните условия;

- заминаване – февруари - март 2017г.

Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатите да са физически здрави, да са свикнали с тежък физически труд, както и да издържат на високите температури през пролетта в парниците.

Крайна дата за кандидатстване в ДБТ – 10 януари 2017г.

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда”, стая №1.

 

О Б Я В А

 

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово набира кандидати за бране на малини в Португалия. Възраст между 18 и 50 години с основно образование и опит в селското стопанство 

Работодателят предлага:

- заплата: 618 евро – макс 1068 евро бруто;

- разходите за транспорт до Португалия се поемат от работодателя и се удържат от първата заплата на работника; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работника остане до приключване на кампанията;

- работно време – 40 – 48ч. на седмица;

- заетост – март – май 2017г;

Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатите да са физически здрави, да са свикнали с тежък физически труд, както и да издържат на високите температури в парниците.

 

Крайна дата за кандидатстване в ДБТ – 06 януари 2017г

 

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда”, стая №1.

 

 

О Б Я В А

Дирекция ”Бюро по труда” Оряхово набира кандидати за Ръководител/организатор на селскостопански работници в Португалия. Възраст между 18 и 45 години с минимум средно образование и владеене на добро говоримо ниво на Английски, Португалски или Испански.

Работодателят предлага:

- заплата: 928 евро – макс 1227 евро бруто;

- разходите за транспорт до и от Португалия се поемат от работодателя;

- работно време – 48ч. на седмица;

- заминаване – Месец декември 2016г – обучение при работодателя;

- заетост - Януари - юни 2017г.;

Изисквания на работодателя: Опит в селскостопанската работа и ръководене на екипи в тази област.

 

Крайна дата за кандидатстване в ДБТ – 30 ноември 2017г.

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда”, стая №1.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019