ОБЯВА №3 от 10.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №З-94/10.02.2016 г. на Кмета на Община Оряхово за изменение на заповед №З-305/27.05.2015 г. е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план на гр.Оряхово, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Магазин за хранителни стоки – супермаркет” в УПИ №ХІІІ-1162,1163 , в кв.68 с адрес гр.Оряхово ул. „Добруджа” №35, собственост на Ангел Цветомиров Маринов.
  На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

ОБЯВА

Objva 09.02

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.02.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 електромонтьор;
2 специалист, продажби;

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 машинист пътностроителни машини;
4 общ работник.

ОБЯВА №2 от 06.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №З-80/05.02.2016 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването проект за изменение   на подробен устройствен план (ПУП) гр.Оряхово в частта му за  урегулиран поземлен имот (УПИ) №ХІ и УПИ №ХV  в кв.16, за обединяването им в един УПИ с отреждане „за производствени и складови дейности – пристанище”.
На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

ОБЯВА №1 от 04.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-02-15-/29.01.2016 г. на зам. министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път №ІІ-11 Мизия – Оряхово – Крушовене - участък обход на гр.Оряхово”,   в обхват съгласно задание за проектиране, засягащ землищата на гр.Оряхово, с.Лесковец и с.Селановци.
На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017