Съобщение

pregledi-page-001

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-20/15.13.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 23, 24 и 25.03.2016г.  от 09,00 до 19,00 часа  
ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”  - 10 мл./дка. и „Фалкон” – 50 мл./дка
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и  брашнеста мана.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:

Прочети още...

Обява

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“


Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.
Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

Прочети още...

Проект „Нови възможности за грижа“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките

Приключи дейността „Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и осигуряване на достъп до здравни грижи“ по Проект „Нови възможности за грижа“ осъществяван с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предоставянето на услугата  продължи до 29. февруари 2016 г., Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигури непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи.

Прочети още...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.03.2016 г.

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

2 монтажник, електрически елементи;
14 работник, разсадопроизводство (зеленчуци);
1 шофьор, лекотоварен автомобил;

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 машинист пътностроителни машини;
2 общ работник;


•    По НП „КЛИО”

4 работник, поддръжка на пътища.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018