СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.02.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 електромонтьор;
2 специалист, продажби;

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 машинист пътностроителни машини;
4 общ работник.

ОБЯВА №2 от 06.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №З-80/05.02.2016 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването проект за изменение   на подробен устройствен план (ПУП) гр.Оряхово в частта му за  урегулиран поземлен имот (УПИ) №ХІ и УПИ №ХV  в кв.16, за обединяването им в един УПИ с отреждане „за производствени и складови дейности – пристанище”.
На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

ОБЯВА №1 от 04.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-02-15-/29.01.2016 г. на зам. министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път №ІІ-11 Мизия – Оряхово – Крушовене - участък обход на гр.Оряхово”,   в обхват съгласно задание за проектиране, засягащ землищата на гр.Оряхово, с.Лесковец и с.Селановци.
На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

Културен календар м.Февруари 2016

Document-page-001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018