СЪОБЩЕНИЕ - 26.01.2018г.

Създадена на Петък, 26 Януари 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ ИВАНОВ, от гр.Ловеч, че със заповед №РД-08-62/21.12.2017 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план на с.Долни Вадин, чрез разделянето на парцел №V-247 в кв.16 и образуването от него на два нови урегулирани поземлени имоти с отреждане «за обществено обслужване» и «за озеленяване».

В срок до 09.02.2018 г. включително, г-н Иванов може да обжалва заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019