АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ WiFi4EU – 13.04.2018

Създадена на Петък, 13 Април 2018

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ WiFi4EU – 13.04.2018 г.

 

Няма промяна във възможността спечелилите ваучер за 15 000 евро общини да изберат толкова места и толкава „горещи точки“, колкото позволява тази сума.Ще има изискване за минимален брой точки, което ще бъде разписано в текста на конкурса.

 

ВАЖНО: От Европейската комисия са добавили ново изискване относно необходимите документи за кандидатстване.

За да кандидатствате ще трябва да предоставите и  следните придружаващи документи към своята регистрация:

 • копие на личната карта/паспорта на (най-често кмета/ръководителя на общината)
 • документ, който удостоверява, че законният представител представлява общината (например акт за номиниране)
 • ако законният представител на общината иска да упълномощи някого да подпише споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по схемата WiFi4EU от името на общината, това лице трябва да бъде посочено на портала като лице за контакти с общината. В такъв случай общината ще трябва да предостави:
 1. oкопие на личната карта/паспорта на лицето за контакти, както и
 2. oформуляр за пълномощно, подписан както от кмета/ръководителя на общината, така и от упълномощеното лице. Образец на такъв формуляр ще бъде предоставен скоро в рубриката „Често задавани въпроси“.

Документите ще трябва да бъдат качени като отделни файлове на портала WiFi4EU на страницата „Моят профил“, като се използва подходящ формат (.pdf, .png или .jpg). Тази функция ще бъде достъпна скоро. Комисията ще изпрати съобщения по електронна поща до всички регистрирани общини преди 15 май с искане за качване на всички посочени по-горе документи.

Моля, имайте предвид, че общините няма да могат да кандидатстват за ваучер, преди да предоставят всички горепосочени придружаващи документи. 

Общините трябва да кандидатстват (чрез щракване върху бутона „Кандидатстване за ваучер“ на страницата „Моята кандидатура“), след като конкурсът е отворен.

 

Наличие на съобщение за повече от една регистрация на дадена община

Може да получите или вече сте получили електронно писмо, в което Ви уведомяват, че системата е открила множество регистрации за Вашата община. Ако това е така, трябва да влезете във Вашата регистрация, да отидете на секцията за съобщения и да потърсите други регистрации за вашата община. 

Ако не можете да видите друга регистрация в тази секция, двойното регистриране се дължи на проблемите с портала при неговото отваряне и съобщението за грешка в края на етап 4 при опит за потвърждение на регистрацията Ви. В случая „двойна“ е Вашата собствена „неуспешна“ регистрация и не е необходимо да предприемате нищо. 

Ако, от друга страна, можете да видите някоя друга регистрация за Вашата община, е необходимо да решите коя е валидната регистрация и другата да бъде премахната.

 

Валидност на ваучера:

Ваучерът е валиден 18 месеца. След този период срокът на ваучера изтича и той не може да бъде осребрен. По тази причина мрежата трябва да бъде изградена и пусната в експлоатация в рамките на 18 месеца. 

 

Технически спецификации

Техническите спецификации ще се вземат предвид с оглед на сумата от 15 хил. евро. 

Специфичните пазарни условия, които може да съществуват, в който и да е момент или местоположение, могат да доведат до това дадена община да получи оферти за мрежата WiFi4EU, която отговаря на изискванията, но е за стойност под 15 хил. евро. В този случай - общината, за да потърси най-доброто съотношение качество/цена, се очаква да изиска предлагането на допълнително оборудване (повече точки за достъп, защитна стена и др.), така че да достигне поне минималната стойност от 15 хил. евро. конкретните технически изисквания ще бъдат публикувани в текста на конкурса.

Скоро на страницата на ЕК с въпроси и отговори за инициативата ще се публикуват примерни спецификации. 

Забележка: Конфигурацията на системата, описана по-долу, се счита за временна и подлежи на промени до отварянето на конкурса. (Предварително се извинявам за грешки в техническата част, но тези подробности са преведени от английски език и са извън моите компетенции)

Системата за автентикация (удостоверяване на самоличността)ще се основава на подход на две фази.

За първия конкурс регистрацията и автентикацията на потребителите ще е задължение на всяка  местна WiFi мрежа, която ще трябва да се съобрази с приложимото национално законодателство. На по-късен етап ще бъде създадена платформа за централизиране на регистрирането и автентикацията на потребителите на WiFi4EU. Централизираната платформа ще използва RADIUS архитектура и ще има възможност да се промени във „федерирана“ архитектура, в случай че дадена държава членка иска да развие своята система за управление на мрежите на WIFI4EU на своята територия.

Поради това за първата фаза местната система за проверка на автентичността ще трябва да използва RADIUS архитектура за регистрация и удостоверяване на самоличността на потребителите, за да осигури лесен преход към централизираната платформа, която ще бъде въведена за втория етап.

Местната система за проверка на автентичността ще трябва да използва отворения портал за връзка с потребителите и ще трябва да включи част от кода javascript, предоставен от Комисията в този портал, така че Комисията да може да извършва дистанционен мониторинг на броя на потребителите, които се свързват с мрежата, както и някои други проверки.

Порталът за ще трябва да включва банер с търговската марка WIFI4EU, както и някои условия на програмата.

Точките за достъп с WiFi изискванията, които са разгледани до този момент, са следните:

 • Ще има минимален брой точки за достъп с WiFi (ТД), които ще се инсталират в зависимост от това дали те са външни точки за достъп или вътрешни точки за достъп (на закрито).
 • Точките за достъп трябва да отговарят на стандарт IEEE 802.11ac Wave I.
 • Точките за достъп ще поддържат стандарт 802.1 x IEEE.
 • Всяка точка за достъп трябва да може да поддържа поне 3 различни идентификатора SSID.
 • Всяка точка за достъп ще може да обработва поне 50 едновременни потребители без влошаване на показателите.
 • Всяка точка за достъп трябва да има поне 2x2 входа в изхода (MIMO)
 • Точките за достъп ще отговарят на „Hotspot 2.0 „(програма за сертифициране)
 • Точките за достъп трябва да се конфигурират по такъв начин, че при наличие на централизирана платформа тя да може да разграничава заявките за установяване на идентичността от всяка точка за достъп в рамките на една и съща WiFi мрежа, т.е. без конфигурация на мостов режим.

 

Скорост в рамките на WiFi4EU:

Wi-Fi мрежата трябва да може да осигури на потребителите интернет връзка с високо качество. Общините трябва да изберат най-добрата достъпна оферта за масова употреба в съответния район, като във всички случаи скоростта трябва да бъде поне 30Mbps. Скоростта на мрежата за пренос на данни трябва да бъде най-малко еквивалентна на скоростта на връзката, използвана от общината за вътрешни нужди. Комисията ще следи от разстояние какво е качеството на връзката във всички WiFi4EU точки за

 

Разходите за Данък добавена стойност

Ваучерът може да покрие разходите за ДДС, освен ако бенефициерът е данъчно незадължено лице (съгласно определението в Директива 2006/112/ЕО или ако ДДС може да му бъде възстановен по силата на националното законодателство (приложимо законодателство за ДДС).

 

Свързаност на няколко центъра на обществения живот

Възможно е няколко центъра на обществен живот да бъдат свързани с една мрежа (единен портал за достъп) или с няколко мрежи (различни портали за достъп). Ако разходите за оборудване и инсталиране надхвърлят стойността на ваучера, допълнителните разходи трябва да бъдат покрити от общината или други национални/регионални източници на финансиране.

 

Използване на интернет връзката (абонаментът за интернет) на WiFi4EU мрежата

Ако бъде гарантиран достъпът на потребителите до висококачествен интернет по всяко време — и ако условията на схемата са спазени — общината може да реши дали да ограничи използването на връзката само за WiFi4EU мрежата или да я използва и за други услуги/мрежи.

 

Изграждане на мрежата

Ваучерите по схемата WiFi4EU покриват само покупката на оборудване за WiFi точките за достъп и тяхното инсталиране.  Стойността на ваучера ще бъде заплатена на едно-единствено дружество, посочено от общината като нейно дружество за инсталиране на Wi-Fi.

 

Безплатен достъп

Реклами на портала за достъп, които представляват източник на доходи за общината, или задължението за крайните потребители да купят някакъв продукт или услуга, за да получат достъп до мрежата, няма да бъдат смятани за безплатен достъп по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1953. 

Както е посочено в съображение (4) от посочения регламент, услугата, предоставяна от точките за достъп в рамките на WiFi4EU, трябва да бъде безплатна, тоест да се предоставя без насрещно възнаграждение, независимо дали чрез пряко плащане или други видове престации, като например търговска реклама или предоставяне на лични данни за търговски цели през първите три години. 

 

Присъединяване на съществуващи публични WiFi мрежи към инициативата WiFi4EU

Съществуващи публични WiFi мрежи ще могат да се присъединят към инициативата WiFi4EU, ако отговарят на условията, които ще бъдат определени, включително някои технически спецификации, с цел да не се променят основните функции на WiFi4EU, като предоставяне на достъп безплатно и без дискриминационни условия и изпълнение на някои специфични за тази схема изисквания и технически условия.

Също така ще е възможно съществуващи мрежи да се присъединят към инициативата WiFi4EU дори без да използват ваучери. Работим за намиране на подходящи решения за различните ситуации, които могат да възникнат.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019