Провеждане на растителнозащитни дейности в с.Лесковец

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №25.00-185/07.08.2019 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 12.08.2019 г. до 16.08.2019 г. при подходящо време, ще се проведе третиране с наземна техника на лозов масив с препарат:

-         Глифон – хербицид - с карантинен срок 30 дни при доза 250 мг/дка

Третирането ще се извърши срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-         Местност „Чукурея”, отстояние от населено място 5 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

Обява за отдаване под наем на: „Павилион за продажба на закуски"

О Б Я В А

средно училище „Христо Ботев” гр.Оряхово

 

       На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публичен оповестен конкурс за разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, Средно училище „Христо Ботев“ гр. Оряхово обявява публичен търг ЗА ОТДАВАНЕ ПОД

НАЕМ на: „ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ”, с ПП - 16.кв.м., находящ се в партерния етаж на Средно училище ”Христо Ботев” гр.Оряхово с начална наемна цена 64(шестдесет и четири) лв. за един месец и срок 3 (три) години.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от канцеларията на Средно училище „Христо Ботев“ гр. Оряхово, срещу сумата от 15 лв. платима в касата на училището и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит- до 16 часа в деня предхождащ търга.

Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10 ч. в мултимедиен кабинет, ІІ етаж в Средно училище „Христо Ботев“.

Допълнителна информация на тел: 09171/22-13

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч.

 

Провеждане на растителнозащитни дейности

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

            В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №25.00-184/06.08.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 14, 15 и 16.08.2019 г. от 06:00 до 10:30 часа и от 18:00 до 21:00 часа ще се третират стърнища с препарат:

-          Наса – хербицид- с карантинен срок 30 дни при доза 500 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевел.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-          Масив 48 , ДЗС – 994 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масиви 15/26, 27, 28, 29 – 1828 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 4/6 – 301 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Лесковец:

-          Масив 2/8 и масив 12 – 900 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

-          Масив 21 - „Коритище изток” – 800 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Селановци:

-          Масив 44/15 - „Блато” – 107 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 67 – 113 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 69 – „Парцелите” - 734 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 75/375 – 339 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 79 – 158 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

-          Масив 155 - 297 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масив 74 – 94 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

 

                                                                                           ОБЩИНА ОРЯХОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Page0001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019