СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.02.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2018 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 оператор, производствена линия

1 касиер

 

    • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 1 монтьор, електронно телекомуникационно оборудване – чл. 36, ал. 1

 

    • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

 свободни работни места за обучение по време на работа:

 1 касиер

Областна дирекция "Земеделие" - Враца

Odz-vraca

Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ

zap70

zap71

Инвестиционно предложение - 29.01.2018

инвестиционно предложение с предмет:"Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект:"Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания-FAST Danube"

doc29011

СЪОБЩЕНИЕ - 26.01.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ ИВАНОВ, от гр.Ловеч, че със заповед №РД-08-62/21.12.2017 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план на с.Долни Вадин, чрез разделянето на парцел №V-247 в кв.16 и образуването от него на два нови урегулирани поземлени имоти с отреждане «за обществено обслужване» и «за озеленяване».

В срок до 09.02.2018 г. включително, г-н Иванов може да обжалва заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019