Съобщение - 01.06.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2  от Административно процесуалния кодекс, съобщава на наследници на собственици на земеделска земя – зеленчукови градини в строителните граници на с.Лесковец, описани по имоти както следва:

501.1. ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ ЛИЧЕВ ,ГОШО ЦЕКОВ ПЕТРОВ, НИКОЛА ЦЕКОВ ПЕТРОВ, АГНЕСА ИВАНОВА БРУНКОВА, ГАЛЯ МИТКОВА ТОДОРОВА, ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КРАЧУНОВА, СТЕФАН МИТКОВ ИВАНОВ, ЙОРДАН МАРИНОВ ГЕРГОВ, БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ВЕЛИЗАРОВ, АНАТОЛИ АТАНАСОВ ВЕЛИЗАРОВ

501.2ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ОПРОВА

501.4 ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА

502.5 ДИМИТЪР КЛИМЕНТОВ ДИМИТРОВ 

502.9 ПАВЛИНА МОНОВА СИМЕОНОВА

502.10 СТЕФКА МИТКОВА АЛБЕЕВА, ПАВЛИН МИТКОВ ИВАНОВ, ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ

502.11 СТОЯН ПЕТКОВ НИКОЛОВ, ЦВЕТАНКА АЛИПИЕВА ИВАНОВА

502.12 ЯКИМ НИКОЛАЕВ ЯКИМОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ, ГАНКА ПАРАСКОВА КРЪСТЕВА, ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ, АЛБЕНА МИХАЙЛОВА СТОЙКОВА, АНИ ПАИСИЕВА НИКОЛОВА

502.13 КИРИЛ ДУНЧЕВ ИВАНОВ, ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА КУНОВА, БОРИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА КУНОВА

502.21 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, СИНЧЕЦ КОСТОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕРИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ

502.23  РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ЗЛАТАНОВА

503.2 НИНА НИКОЛОВА ОПРОВА

503.7  ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ШИЛЯШКА

503.20 АННА ГЕОРГИЕВА КАРМАЗАНСКА, ДАНИЕЛА ИВАНОВА ФАЯД, МИЛЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, СТЕЛА КРАСИМИРОВА НАЙДЕНОВА

503.23 ЯНКА КИРИЛОВА ЦВЕТАНОВА,

че със заповед №РД-11-129/11.04.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралния план на с.Лесковец, одобрен със зап. №222/24.12.1991 г. на Кмета на Община Оряхово, послужил за основа на действащия Застроително-регулационен план, одобрен със заповед №126/18.03.1997 г.   на Кмета на Община Оряхово, чрез отразяване граници и собственици на земеделски земи, възстановени с решения на Общинска служба „Земеделие” гр.Оряхово и съответстващи на Помощен план  по чл.13а, ал.1 (ал.2) от Правилника  за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В срок до 08.06.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 01.06.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-30/01.06.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

  • Øна  4, 5, 6, 7.06.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Профайлър – с карантинен срок 21 дни, при доза 225 гр/дка

-         Луна експирианс – с карантинен срок 14 дни, при доза 35 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана по лозата.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 31.05.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-29/30.05.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. от 18:00 до 21:00 часа. ще се третира царевица с препарати:

-         Екип – с карантинен срок - дни при доза 250 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – балур.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

Землище Оряхово:

-         Масиви 37 и 38 /частично/– 400 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км.

 

        

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 30.05.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-28/29.05.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 04.06.2018 г. до 06.06.2018 г. от 09:00  до 19:00 часа. ще се третира слънчоглед с препарати:

-          Пантера 40 ЕК – с карантинен срок 60 дни при доза 175 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  48 „Крушата” – 981 дка,

-         Масив 4/6 „Марков баир”  – 301 дка,

-         Масив 14 „Черковно” – 476 дка.

 

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019