Обява за подбор на потребители

Създадена на Петък, 10 Януари 2020

ОБЯВА

за набиране на потребители за ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05M9OP001-2.040-0002-C01

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"

 

 

Община Оряхово обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово". Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден-ежедневно или периодично, според потребностите, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Предоставянето на здравно- социалните услуги е за период от 12 месеца.

Потребители, които могат да ползват здравно-социални услуги са:

-                     Хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-                     Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

-                     Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

-                     Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;

-                     Самотно живеещи тежко болни лица;

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление по образец

Документ за самоличност (за справка)

¨ Експертно решение на ТЕЛК/ ДЕЛК/НЕЛК (копие);

¨ Медицински протокол на ЛКК (копие);

¨ Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

¨ Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

¨Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  -когато не се подава лично 

Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

Място и срок за подаване на документи:

Документите за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Община Оряхово, деловодство, в срок - текущ.

Необходимите документи могат да се изпращат чрез кмета на кметството или по други лица до община Оряхово.

Образци на документи за кандидатстване може да се получават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Община Оряхово, деловодство, както и да бъдат изтегляни от сайта на община Оряхово www.oriahovo.bg.

На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома. На база изготвените оценки ще се изготви окончателен списък на одобрените потребители за включване в проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"

Списък с одобрените потребители ще бъде обявен на информационното табло в сграда на Община Оряхово и на електронната страница: www.oriahovo.bg

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020