У В Е Д О М Л Е Н И Е

Създадена на Вторник, 11 Юли 2017

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, изготвени на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2017/2018 г. Ви информираме следното:

Срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2017/2018 год е 31.07.2017г. Декларациите по чл.69 и заявления по чл. 70 се подават в Общинска служба по земеделие гр. Оряхово лично или чрез пълномощник с приложен опис на имоти съгласно регистрираните в ОС Земеделие договори за наем, аренда и съвместна обработка като се посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ГР. ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020