ОП-8/2019

Създадена на Петък, 28 Юни 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0008: Процедура публично състезание с предмет:„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово", вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация"

Решение за откриване на процедура/28.06.2019 г.

Обявление за поръчка/28.06.2019 г.

Документация/28.06.2019 г.

Техническа спецификация/28.06.2019 г.

Приложение №1/ПУП/28.06.2019 г.

Приложение №2/ПИП/28.06.2019 г.

Образци/28.06.2019 г.

еЕЕДОП/28.06.2019 г.

Протокол №1/21.08.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/16.09.2019 г.

Протоколи от работата на комисията/03.10.2019 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/03.10.2019 г.

Договор/06.11.2019 г.

Приложение №2 част 1/06.11.2019 г.

Приложение №2 част 2/06.11.2019 г.

Приложение №3/06.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/06.11.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022