ОП-16/2018

Създадена на Петък, 31 Август 2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0016: Процедура публично състезание с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово", финансирана от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. по две обособени позиции"

Решение за откриване на процедура/31.08.2018 г.

Обявление за поръчка/31.08.2018 г.

Документация/31.08.2018 г.

Образци за попълване/31.08.2018 г.

еЕЕДОП/31.08.2018 г.

Разяснение 1/10.09.2018 г.

Разяснение 2/14.09.2018 г.

Разяснение 3/20.09.2018 г.

Протокол №1/23.10.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/07.11.2018 г.

Протокол №2/20.12.2018 г.

Протокол №3/20.12.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/20.12.2018 г.

Договор/Обособена позиция №1/01.02.2019 г.

Договор/Обособена позиция №2/01.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/01.02.2019 г.

Обявление за приключване на договор/27.10.2023 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024