ОП-13/2018

Създадена на Понеделник, 23 Юли 2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0013: Открита процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово", вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация".

Решение/23.07.2018 г.

Обявление/23.07.2018 г.

Документация/23.07.2018 г.

еЕЕДОП/23.07.2018 г.

Образци/23.07.2018 г.

Разяснение №1/30.07.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/30.07.2018 г.

Приложение 1 – ПУП/30.07.2018 г.

Приложение 2 – ПИП/30.07.2018 г.

Изменен проект на Договор - Приложение №6/30.07.2018 г.

Разяснение №2/02.08.2018г.

Разяснение №3/10.08.2018 г.

Разяснение №4/20.08.2018 г.

Протокол №1/21.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/10.12.2018 г.

Протокол №2/18.12.2018 г.

Протокол №3/18.12.2018 г.

Доклад за работата на комисията/18.12.2018 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител/18.12.2018 г.

Договор/18.02.2019 г.

Приложение №1/18.02.2019 г.

Приложение №2-1/18.02.2019 г.

Приложение №2-2/18.02.2019 г.

Приложение №3/18.02.2019 г.

Приложение №4/18.02.2019 г.

Приложение №5/18.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/18.02.2019 г.

Споразумение за прекратяване на договора/11.06.2019 г.

Обявление за приключване на договор/11.06.2019 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024