ОП-12/2018

Създадена на Понеделник, 09 Юли 2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0012: Открита процедура с предмет: "Предоставяне на външна експертна помощ във връзка с организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в регион Оряхово“

Решение/09.07.2018 г.

Обявление/09.07.2018 г.

Документация/10.07.2018 г.

Образци/10.07.2018 г.

еЕЕДОП/10.07.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/10.09.2018 г.

Доклад и протоколи на комисията/05.10.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/05.10.2018 г.

Решение за изменение/19.10.2018 г.

Договор/17.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/17.12.2018 г.

Обявление за приключване на договор/27.10.2023 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024