ОП-05/2018

Създадена на Петък, 11 Май 2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0005: Открита процедура с предмет: "Извършване на услуга по събиране и извозване на битови отпадъци в урбанизираните територии на община Оряхово (гр.Оряхово и селата: с.Селановци, с.Остров, с.Лесковец, с.Галово, с.Горни Вадин и с.Долни Вадин) и тяхното депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Оряхово"

Решение за откриване на процедура/11.05.2018 г.

Обявление за поръчка/11.05.2018 г.

Документация за участие/12.05.2018 г.

Образци за попълване/12.05.2018 г.

Електронен ЕЕДОП/12.05.2018 г.

Протокол №1/28.06.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/09.07.2018 г.

Доклад и протоколи от работата на комисията/12.07.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/12.07.2018 г.

Договор/20.08.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Обявление за възложена поръчка/20.08.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021