МКБППМН

Създадена на Четвъртък, 12 Декември 2019

Заповед РД-11-159/25.04.2019г.

Заповед РД-11-365/24.08.2019г.

План-програма за дейността за 2019г.

Годишен отчет за 2018г.

Годишен график на обществените възпитатели

 

 

МКБППМН

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ОРЯХОВО (МКБППМН)

гр. Оряхово, ул. "Андрей Чапразов” № 15, ет. 3, стая 301

Функции на МКБППМН:
   • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
   • Работи по превенция на отпадане от училище на подлежащи на задължително обучение;
   • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
   • Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
   • Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
   • Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
   • Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
   • Упражнява контрол върху намиращата се на територията на общината детска педагогическа стая и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
   • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;
   • Изпълнява мероприятия по програми и дейности съвместно с образователни институции, Районен Съд, Районна Прокуратура, МВР, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и други с широкото съдействие на обществеността.

         Състав на местната комисия за борба с противообществените прояви на   малолетни и непълнолетни в Община Оряхово, съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗБППМН

 

           Председател:     Анатоли Кирилов – Директор Дирекция „ФСДД”;

           Зам. председател: Мария Цветанова – Юрисконсулт на Община Оряхово;

           Секретар: Асен Бошнаков - Секретар на МКБППМН;                                          

    

       Членове:

     1.   Христинка Иванова – Секретар на Община Оряхово;

     2.   Милена Илиева – Инспектор ДПС- Оряхово;

       3.   Нели Дахлева – Началник отдел „ЗД” към ДСП – Оряхово;

           4.   Венцислав Димитров – Полицейски инспектор към РУП - Оряхово;

     5.   Силвия Михайлова– Директор на СУ „Христо Ботев”- гр.Оряхово;

           6.   Силвия Маринова – Директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр.Оряхово ”;

     7.   Денис Мерджев – Директор на ДСП Оряхово;

     8. Ирина Илиева - Педагогически съветник в СУ „Христо Ботев" гр.Оряхово.

ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН:

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Гинка Чобанова - Русинова

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Дияна Цонева

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Златка Цветанова

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Калинка Манинска

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Нели Дахлева- Митова

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Денис Мерджев

ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - Цеца Георгиева

 

Контакти:

ОБЩИНА ОРЯХОВО – тел. 09171/ 4703;

факс: 09171/ 3371

 

Председател на МКБППМН

АНАТОЛИ КИРИЛОВ – Директор Дирекция „ФСДД” към Община Оряхово;

тел. 09171 / 4703, факс: 09171/ 3371

 

Секретар на МК БППМН към Община Оряхово

АСЕН БОШНАКОВ

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

GSM: 0879 219595; 0899 481563

ТЕЛ: 09171/ 4735

 

Седалище на МК БППМН при Община Оряхово :

гр.Оряхово, обл.Враца, ул.Андрей Чапразов № 15,

в сградата на Общинска администрация - Оряхово, ет.3, стая № 301

 

 Инспектор ДПС – РУП - ОРЯХОВО – Милена Илиева тел. 09171/ 3001;

Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел ”Закрила на детето”

Нели Дахлева, тел. 09171 / 3138;

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024