2024г. Регистър за одобряване ПУП

Създадена на Петък, 19 Април 2024

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2024 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

На 01.02.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на два броя обособени обекти в едноетажна сграда с №16451.501.333.1:об.обект№16451.501.333.1.1 и об.обект№16451.501.333.1.2 в имот /УПИ/ ХІХ   в квартал 16 по РП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Хр.Ботев”

Община Оряхово

2

Не се издава заповед

На 23.02.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна сграда с №70723.501.2208.1„Магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Ал.Стамболийски ” № 72

Десислав Ивков Руняшки

3

Не се издава заповед

На 23.02.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна сграда с №70723.501.926.2 „Магазин“ в /УПИ/ ХІІІ-926 в квартал 61 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Ал.Стамболийски ” № 76

Десислав Ивков Руняшки

4

Не се издава заповед

На 20.03.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна жилищна сграда с №54386.501.595.6 в /УПИ/ І-595 в квартал 45 по ЗРП на   с.Остров.

с.Остров ул.”Сергей Румянцев” № 17

Людмил Ивайлов Малкетов

5

Решение №106 от Протокол №8/28.03.2024г.на Общ.съвет гр.Оряхово

ЧИ на ОУП на Общ.Оряхово с обхват ПИ с идентификатори 70723.68.100 (образуван от ПИ с идентификатор 70723.68.1), ПИ с идентификатор 70723.68.15, ПИ с идентификатор 70723.68.16, ПИ с идентификатор 70723.68.18, ПИ с идентификатор 70723.68.113 (образуван от идентификатор 70723.68.55) и ПИ с идентификатор 70723.68.21 (образуван от ПИ с идентификатор 70723.68.116 (стар идентификатор 70723.68.56) по КК и КР за землището на с. Селановци, общ. Оряхово

 

с.Селановци, общ.Оряхово

„МЕГА ХОЛД

БЪЛГАРИЯ“

ООД

6

Не се издава заповед

На 08.04.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна жилищна сграда с №54386.501.893.1 и жилищна сграда „лятна кухня“ с №54386.501.893.2     в /УПИ/ ХІХ-893 в квартал 134   по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Веслец” № 12

Невен Майчо Огнянов

7

Зап.№РД-08-14/05.04.2024г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1941, урегулиран в УПИ І-1941 и имот №54020.504.1958, урегулиран в УПИ ІІІ-1958 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ ІІІ-1958 „за производствена складова дейност“ в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

Ана Иво Павлова

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024