„ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА”

 

От началото на месец април 2018г., на територията на община Оряхово, започна да функционира Център за обществена подкрепа. Разкрит е със Заповед РД 11-0399/16.03.2018г. на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане“ като държавно делегирана дейност. ЦОП се помещава в сградата на Дневния център, на ул. „Йордан Йонов“ №2. 

„ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА”,е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Капацитета на ЦОП е 20 места.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Целева група:

Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;

Принципи:

Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

Зачитане на достойнството и личността на детето;

Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;

Предоставяне на възможности за пълноценно развитие потенциала на децата, съобразно с техните потребности и възможности;

Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;

Спазване правото на детето на свобода и изразяване на мнение

Информиране и насочване към други социални услуги в общността, способстващи за пълноценното развитие на потенциална децата, съобразно техните потребности и възможности;

Предоставяне на услуги, които да подкрепят семействата на децата в риск с цел спазване на основния принцип, а именно всяко дете да се отглежда в семейна среда; повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорното родителстване;

Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа.

Сградата, в която се помещава ЦОП се намира в центъра на гр. Оряхово, на комуникативно място, с добра материална база, в близост до автогарата. В сградата има помещение за групова работа с потребителите, кабинети на специалисти за индивидуална работа и санитарно помещение.

В ЦОП се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск: 

 • Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция;
 • Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институция;
 • Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип;
 • Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
 • Социални-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;
 • Подкрепа и консултиране на семейства от общността;
 • Приемна грижа и осиновяване.

Доставчик на социалната услуга е Община Оряхово.

Екипа на ЦОП се състои от: управител, социални работници, психолог, педагог, домакин- хигиенист.

Насочването към ползване на услугата ЦОП става чрез: 

 • Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”;
 • Други институции и организации;
 • Самозаявили се потребители, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Документи за кандидатстване се подават в Отдел „Закрила на детето” и при Управителя на ЦОП при самозаявилите се потребители.

Потребителите на ЦОП не заплащат такса.

Телефон за връзка: 09171/ 35-46

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024