„Асистентска подкрепа“

СОЦИАЛНА УСЛУГА

„Асистентска подкрепа“

 

                С Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги.

                С решение № 182 по Протокол № 19 / 28.01.2021г. на ОбС – гр. Оряхово, считано от 01.01.2021г. е създадена новата социална услуга „Асистентската подкрепа", като делегирана от държавата дейност.
              „Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Социалната услуга се предоставя за:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват „Асистентската подкрепа", помощ за осигуряване на „Асистентската подкрепа" или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
              На територията на Община Оряхово са обхванати 38 потребители. Предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа" се извършва чрез служители, назначени на длъжност „Социален асистент".
              В изпълнение на Закона за социалните услуги в Община Оряхово от 15.03.2021г. в социалната услуга „Асистентска подкрепа" са назначени първите 14 лица на длъжност „социален асистент". С предоставяне на „Асистентска подкрепа" се осигурява ежедневна почасова грижа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, също и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност /без ЕР на ТЕЛК/. Броят часове се определя според индивидуалните нужди на всяко лице.

При подписване на трудовите договори социалните асистенти бяха запознати с възможностите предоставени от новата социална услуга и очакванията при  нейното реализиране, като лично от г-н Анатоли Кирилов – Директор дирекция „ФСДДСПиЗ“, поздрави назначените лица и подчерта значимостта на изпълняваната от тях длъжност в подкрепа на нуждаещите се.  В шест от населите места на територията на общината назначените социални асистенти ще предоставят безплатна ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на общо 38 потребители, от които 38 лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.

Към настоящия момент всички одобрени кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ подали необходимите документи през февруари 2021 г. са обхванати, като продължава приема на документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.

 

През 2022 г. на социалните асистенти беше закупено работно облекло, индивидуални защитни средства, както и дезинфектанти за осигуряване на безопасни условия на труд и защита.

На 23.08.2022 г. се проведе обучение на социалните асистенти от „Национална агенция за професионално образование и обучение“ гр.Бургас, чрез център за професионално обучение към Сдружение „Равновесие“. След проведения курс на обучение на участниците бе издадено „Удостоверение за професионално обучение“.

На 29.11.2022 г. се проведе обучение на социалните асистенти от Български червен кръст - областен съвет-Враца на тема „Първа долекарска помощ на работното място“. След проведения курс на обучение на участниците бе издадено удостоверение.

За 2023 година община Оряхово предвижда да предприеме действия във връзка с увеличаване капацитета на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Мотиви за действията са:

-          Застаряващото население в община Оряхово;

- Увеличената заболеваемост и необходимостта да бъде обхваната по-голяма част от населението;

- Разширяването на социалната услуга, респективно ще повлияе на намаляване дела на безработни лица на територията на общината.

Документи могат да се подават в стая 104, на първи етаж в сградата на Община Оряхово, ул. „Андрей Чапразов“ №15, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Допълнителна информация и документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са публикувани на официалната интернет страница на Община Оряхово.

Тел. за връзка: 09171/47-20

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024