регистър РС-2024

         РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2024г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/02.01.2024 г.

„Лятна кухня“

Петя Рускова Асенова

п.и. 501.1151 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово,урегулиран в УПИ XII–1151 в кв.368 от подробния устройствен план на селото.

№2/09.01.2024 г.

“ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. ОРЯХОВО, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ №23”

 

СУ „Христо Ботев“ гр. Оряхово

Ул. Коста Лулчев“ № 23, гр. Оряхово

№3/09.01.2024 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ НУ "СВ. СВ. КИРИЛ МЕТОДИЙ", ГР. ОРЯХОВО, УЛ. "ДЕВЕТИ НОЕМВРИ" №23”

 

НУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово

инд. №54020.502.943, в УПИ I-943, КВ. 60, ГР. ОРЯХОВО, ОБЩ. ОРЯХОВО, ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. „ДЕВЕТИ НОЕМВРИ“ №23

№4/12.01.2024 г.

„ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ до 199,65 kWp за продажба и нова кабелна линия НН от ново ГЕТ, монтирано на фасадата на съществуващ ТП 30 в с.Селановци до ново ГРТ, монтирано в УПИ XXVI – 571 в кв.341 по плана на с. Селановци.“

„ФВЦ“ ЕООД

п.и. 501.571 по кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ XXVI - 571 в кв.341 от подробния устройствен план на селото

№5/02.02.2024 г.

Жилищна сграда

Сашо Пешов Кирков

п.и. 501.385 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ VII–385 в кв.335 от подробния устройствен план на селото.

 

 

 

 

 

2024г. Регистър за одобряване ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2024 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на два броя обособени обекти в едноетажна сграда с №16451.501.333.1:об.обект№16451.501.333.1.1 и об.обект№16451.501.333.1.2 в имот /УПИ/ ХІХ в квартал 16 по РП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Хр.Ботев”

Община Оряхово

2

Не се издава заповед

Отразяване на масивна сграда с №70723.501.2208.1„Магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Ал.Стамболийски ” № 72

Десислав Ивков Руняшки

3

Не се издава заповед

Отразяване на масивна сграда с №70723.501.926.2 „Магазин“ в /УПИ/ ХІІІ-926 в квартал 61 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Ал.Стамболийски ” № 76

Десислав Ивков Руняшки

 

2024г. регистър допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на ПУП и ОУП

на територията на община Оряхово

2024 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-3/25.01.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, обединяване на УПИ ХХ-749 и УПИ ХХІ-749 в квартал №360 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Скакуц“№87

Атанас Стоев Стоев

2023г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2023 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-11-2/05.01.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1942, урегулиран в УПИ І-1942 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ V-1940 „за производствена складова дейност“  в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

2

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборени сгради в имот №54386.501.504 /УПИ/ ХІ „За стопанска дейност“ в квартал 40 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Димитър Благоев”

Хидком АД

3

Зап.№РД-08-3/01.02.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.51 имот №70723.501.52 и имот №70723.501.53, урегулиран в УПИ ІІ-51; ІІІ-52 и ХХІV-53 в кв.320 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Захари Стоянов

Петър Борисов Кръстев

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборена паянтова жил. сграда и отразяване на нова жил.сграда с №501.55.1 в имот №501.55 /УПИ/ ІV в квартал 27 по ЗРП на   с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.”Росица”№4

Венко Василев Брайнов

5

Зап.№РД-08-12/06.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за разделяща на имот №22321.501.31, УПИ VІІІ в кв.18 на с.Долни Вадин на два нови имота с №22321.501.31, УПИ VІІІ и №22321.501.339, УПИ ІХ в кв.18 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.Младен Павлов №7

Община Оряхово

6

Зап.№РД-08-19/19.06.2023г. на Кмет на Общ. Оряхово

Одобряване на ПУП - ПЗ за имот №54386.14.20 по КККР на с.Остров.

с.Остров

„Сдружение добри алтернативи

7

Зап.№РД-08-19А/22.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.244, УПИ VІІ-244 в кв.322 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Любен Каравелов

Денислав Тошинов Стоянов

8

Зап.№РД-08-26/07.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.141 и №501.142, съгласно приложена регулация в квартал 18 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Любен Каравелов”№1

Георги Костадинов Ангелов

9

Зап.№РД-08-28/08.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.464, урегулиран в УПИ І-464 и имот №54020.501.467, урегулиран в УПИ ІІ -467 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Юрий Гагарин №28

Таня Захариева Томова

10

Зап.№РД-08-29/11.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.1301 УПИ ХVІ-1301 и №501.1302 УПИ ХVІІІ-1302, съгласно приложена регулация в квартал 372 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Кап.Петко Войвода”

Малина Недялкова Стоянова

11

Зап.№РД-08-33/15.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.541 УПИ ХІ-541 и №501.542 УПИ ХІХ-542, съгласно приложена регулация в квартал 12 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Леденика ”

Община Оряхово

12

Зап.№РД-08-32/15.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.268 и имот №54386.501.273 в УПИ І-268,273 в кв.126 на с.Остров.

с.Остров ул.Райко Даскалов№3

Марий Иванов Славчев

13

Зап.№РД-08-34/05.09.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП /ПРЗ/ в частта му за делба на имот №70723.501.625, на два нови УПИ VІІ-625 и ІХ-625 в кв.337 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Ангел Кънчев№15

Зарко Рашков Илиев; Киро Рашков Илиев

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на едноетажна масивна жилищна сграда с №501.947.1 в имот №501.947 на три отделни самостоятелни жилищни сгради с нови кад.№501.947.7; 501.947.8 и 501.947.9 в /УПИ/ ІІ-947 в квартал 59 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Христо Ботев”№31

Тихомир Конст. Маринов; Пенка Цветкова Кръстева

15

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.269 /УПИ/ ІІ-269 в квартал 126 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Братя Миладинови”№2

Тошко Георгиев Даков

16

Зап.№РД-08-41/14.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП- План схема на техническата инфраструктура за кабелна линия СрН 20kv за външно ел.захранване на фотоволтаична ел.централа в имот №501.191 УПИ ІІ-191 в кв.33 на с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.Хан Аспарух

„Парк АБ“ ЕООД

17

Зап.№РД-08-43/20.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1561 и имот №70723.501.1562, УПИ VІІІ-1561 и ІХ-1562 в кв.266 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Анета Симеонова Глухарева

18

Зап.№РД-08-45/22.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Допълвана и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез разделяне на имот №70723.501.625, УПИ VІІ и ІХ в кв.337 на два нови имота с №70723.501.625 и №70723.501.2224.

с.Селановци ул.Ангел Кънчев №31

Зарко Рашков Илиев; Киро Рашков Илиев

19

Зап.№РД-08-46/28.11.2023г. на Кмета на общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.1517, УПИ І „За промишлена и фотоволтаична ел. централа“ в кв.174 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.С.Румянцев №110

„БИЛТ ФОР Ю“ ООД

20

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №70723.501.359 /УПИ/ ІІІ-359 в квартал 336 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Хан Аспарух”№99

Антонио Валентинов Илиев

21

Зап.№РД-08-47/30.11.2023г. на Кмета на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.354 в УПИ Х-354 в кв.98 на с.Остров.

с.Остров ул.Плиска №13

Николай Иванов Пурчев

22

Зап.№РД-08-49/05.12.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа в частта му за имот №70723.501.604 УПИ VІІІ-604 и имот №70723.501.605, УПИ VІІ-605 в кв.342А на с.Селановци.

с.Селановци ул.Кап.Петко Войвода №75

Румяна Кръстева Иванова

2023г. рег. допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на ПУП и ОУП

на територията на община Оряхово

2023 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-7/24.03.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в УПИ ХХІІ-273 и УПИ І-268 в квартал №126 на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца

с.Остров

ул.”Райко Даскалов“№3

Марий Иванов Славчев

2

Зап.№РД-08-9/28.04.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Автосервиз“ в имот 501.244 УПИ VІІ-244 в квартал 322 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Любен Каравелов“ №34

Денислав Тошинов Стоянов

3

Заповед №РД-08-11/19.05.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.31; УПИ VІІІ в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Долни Вадин.

с.Долни Вадин

ул.” Младен Павлов“ №7

Община Оряхово

4

Зап.№РД-08-13/07.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1301 и имот пл.№70723.501.1302; УПИ ХVІ; ХVІІ; ХVІІІ и ХІХ в квартал 372 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“ №34

Малина Неделкова Симеонова

5

Зап.№РД-08-14/15.06.2023г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница“ в имот №54386.14.20 по ККиКР на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца.

с.Остров

 

Сдружение Добри алтернативи

Гр.София

6

Зап.№РД-08-17/20.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№54386.501.353 и имот пл.№54386.501.354; УПИ Х и ХІ в квартал 98 по Регулационен план на с.Остров.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев

7

Заповед №РД-08-20/04.07.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1061; УПИ І в квартал 98 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Радецки“ №40

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-21/05.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Пристройка към магазин“ в имот №70723.501.2208 УПИ ХІ в квартал 61 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №72-74

Десислав Ивков Руняшки

9

Зап.№РД-08-24/21.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за изграждане на подземен ел.кабел, свързващ новопроектиран трафопост в УПИ ІІ-191 в кв.33 със стоманорешетъчен стълб в с.Долни Вадин общ.Оряхово обл.Враца

с.Долни Вадин ул.”Паисий Хилендарски“ №3

„ПАРК-АБ“ ЕООД

10

Заповед №РД-08-27/08.08.2023 г. На За Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.541; УПИ ХІ в квартал 12 по Застроително регулационен план на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Леденика“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-31/15.08.2023 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1106; УПИ ХІ в квартал 57 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Витоша“ №7

Маргарита Николова Ангелова

12

Зап.№РД-08-37/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1561 и имот пл.№70723.501.1562; УПИ VІІ; VІІІ и ІХ в квартал 266 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №11

Анета Симеонова Глухарева

Малина Симеонова Киколова

13

Зап.№РД-08-38/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.604 и имот пл.№70723.501.605; УПИ VІІ и VІІІ в квартал 342 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“

Румяна Кръстева Иванова

14

Зап.№РД-08-44/21.11.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в имот с идн.№54020.501.1517 УПИ І в квартал №174 на гр.Оряхово обл.Враца

гр.Оряхово

ул.”Сергей Румянцв“№110

„БИЛТ ФОР Ю“ООД

15

Заповед №РД-08-48/01.12.2023 г. наКмета на Община Оряхово

Е отказано разрешение за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ, отнасящ се за ЧИ на ПУР на ул.“Неофит Бозвели“ в участъка от о.т.№798-822, 797-824 и дворищна регулация и застрояване на УПИ І-464 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Неофит Бозвели“

Татяна Захариева Томова

Петя Захариева Христова

Спаска Йорданова Димитрова

 

16

17

Решение№564 от Протокол №60/27.07.2023г. на Общ. съвет Оряхово

ЧИ на ОУП с обхват п.и.70723.68.1; 70723.68.15; 70723.68.16; 70723.68.18 и 70723.68.56 по КК землище с.Селановци общ.Оряхово

с.Селановци

„МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ “ ООД

18

Решение№24 от Протокол №3/30.11.2023г. на Общ. съвет Оряхово

Разрешено изработване на ПУП-Парцеларен план за кабелна линия 20kv за присъединяване на п.и.70723.68.100; 70723.68.116; 70723.68.15; 70723.68.16 и 70723.68.18 по КК землище с.Селановци към подстанция гр.Оряхово

с.Селановци

гр.Оряхово

„МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ “ ООД

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024