2022г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2022 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-08-2/12.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови кадастрални имота с №70723.501.1376, урегулиран в парц.IХ-1376 и №70723.501.1525, урегулиран в парц.VІІІ-1525 в кв.262 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Даниела Данова;Дора Велчева;Сашо и Румен Пешеви Илиеви

2

Зап.№РД-08-3/13.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез промяна в имотните граници между имоти №70723.501.830; №70723.501.832 и №70723.501.825 в кв.256 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Тошо Петров Сълов

3

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.110.3 и Едноетажна сграда „лятна кухня“ с №70723.501.110.4 в имот №70723.501.110 /УПИ/ ХVІІ-110 в квартал 347 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Гео Милев” №6

Зорница Миткова Борисова

4

Зап.№РД-08-7/18.02.2022г. на За. Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за изграждане на ел.захранване за обект в имот №54020.504.1946, УПИ ІV в кв.165 на „Южна промишлена зона гр.Оряхово“

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов

„РОСАГРО“ ООД

5

Зап.№РД-08-5/09.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.916, урегулиран в УПИ I-916 и УПИ XХІІІ-916 в кв.61 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ І-916 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.61

с.Селановци ул.Андрей Николов №1

Ток Инвест ООД

6

Зап.№РД-08-9/23.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.409, урегулиран в УПИ ІV-409 в кв.75 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІV-552 и УПИ ХХ-551 „за малкоетажно жилищно застрояване“   в кв.75

гр.Оряхово ул.Арх.Димитър Цолов №73

Община Оряхово

Любомир Георгиев Николов

7

Зап.№РД-08-11/02.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.716, урегулиран в УПИ IХ-716 и УПИ X-716 в кв.361 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-716 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.361

с.Селановци ул.Скакуц №97

Сашо Иванов Стефанов

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.1202.1 и Едноетажнамасивна сграда „кафе аперитив“ с №70723.501.1202.3 в имот №70723.501.1202 /УПИ/ ХХХІІІ-1202 в квартал 366 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Андрей Николов” №45

Ивко Венков Руняшки

9

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща на място имотна граница от приложена регулация, между имот №501.144 и имот №501.145 /УПИ/ V;VІ и VІІ в квартал 143 по РП на с.Остров.

с.Остров ул.”Тракия”

Лорена Димитрова Бауренска и Георги Йорданов Варадинов

10

Зап.№РД-08-16/06.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.285 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ І; ІІ; ІІІ; ІV и V в кв.230 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І и УПИ ІІ   в кв.230

гр.Оряхово ул.Христо Смирненски

Асен Щерев Бошнаков

 

 

 

11

Зап.№РД-08-15/31.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.1221 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ІІІ; ІV и VІ в кв.89 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.89

гр.Оряхово ул.Силистра

Стефан Цветанов Атанасов

12

Зап.№РД-08-19/12.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.772 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ХVІ с ново отреждане “За смесено жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв.22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Коста Лулчев №27

Емил Иванов Маринов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.165.4 в имот №70723.501.165 /УПИ/ ХІІ-165 в квартал 10 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Н.Й.Вапцаров” №2А

Илиян Йорданов Иванов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена сграда „Игрална зала за хазартни игри“ с №70723.501.2207.1 в имот №70723.501.2207 /УПИ/ ХХІІІ „За КОО“ в квартал 352 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Белослатинска” №2А

„ДИ СИ ВИ КОМЕРС“ ООД

15

Зап.№РД-08-23/05.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обединяване на имот №70723.501.1552 и имот №70723.501.1548 в един нов имот с №70723.501.2222 /УПИ/ ХVІ в квартал 268 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Асен Златаров” №6

Александър Илиев Алеков

16

Зап.№РД-08-25/09.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №70723.501.56 от приложена регулация на УПИ-ХХ и УПИ-ХХІ в квартал 320 по ЗРП на с.Селановци на два нови имота с кад.№70723.501.55 и кад.№70723.501.56

с.Селановци ул.”Скакуц” №29

Георги Любомиров Николов

 

 

 

17

Зап.№РД-08-26/10.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1361, урегулиран в УПИ VI-1361 и УПИ VІІ-1361 в кв.263 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ VІ-1361 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.263

с.Селановци ул.Виктор Юго №28

Виолета Ворошова Иванова

18

Зап.№РД-08-28/12.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1389, урегулиран в УПИ ІХ-1389 и УПИ Х-1389 в квартал 64 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-1389 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.64

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №62

Светла Хрисимирова Вълова - Къдрева

19

Зап.№РД-08-29/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.1029, урегулиран в УПИ ХІІІ-1029 и УПИ ХІV-1029 в квартал 54 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХІІІ-1029 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.54

с.Остров ул.Ген.

Скобелев

Владислав Сергеев Стефанов

20

Зап.№РД-08-30/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.990, урегулиран в УПИ ХVІ-990; УПИ ХVІІ-990 и УПИ ХVІІІ-990 в квартал 62 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-990 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.62

с.Остров ул.Мак

Владислав Сергеев Стефанов

 

2022г. регистър допускания

  

    

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2022 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-1/12.01.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.716 УПИ ІХ-716 и Х-716 в квартал 361 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №97

Сашо Иванов Стефанов

2

Зап.№РД-11-17/21.01.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с иден.№54020.501.285 по КК на гр.Оряхово в квартал №230 на гр.Оряхово с промяна предназначение и образуването на три нови УПИ в кв.230

гр.Оряхово

ул.”Христо Смирненски“№102

Асен Щерев Бошнаков

3

Зап.№РД-08-6/17.02.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин за хранителни стоки“ в имот с иден.№54020.502.772 по КК на гр.Оряхово УПИ ХVІ в квартал №22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Коста Лулчев“№27

Емил Иванов Маринов

4

Заповед №РД-08-12/21.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№501.536 УПИ І-536 и имот пл.№501.535 УПИ ІІ-535 в квартал 28 по Регулационен план на с. Остров.

с.Остров

ул.”Сергей Румянцев“ №30

Никола Якимов Николов

5

Заповед №РД-08-13/23.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1361 УПИ VІ-1361 и VІІ-1361 в квартал 263 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Виктор Юго“ №28

Виолета Ворошова Иванова

6

Зап.№РД-08-17/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.990 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал №62 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Мак“ №21

Владислав Сергеев Стефанов

7

Зап.№РД-08-18/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.1029 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХІІІ и ХІV в квартал №54 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Ген.Скобелев“ №6

Владислав Сергеев Стефанов

8

Заповед №РД-08-20/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1389 УПИ ІХ-1389 и Х-1389 в квартал 64 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №62

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

9

Заповед №РД-08-21/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.571 УПИ ХХV-571 и ХХVІ-571 в квартал 341 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Капитан Петков Войвода“ №66

Деян Георгиев Георгиев

10

Заповед №РД-08-22/04.05.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1644; имот пл.№501.1645 и имот пл.№501.1646 УПИ ХХІ и ХХІІ в квартал 376 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.” Петко Д.Петков“ №33 №35

Петя Ангелова Илиева

Петра Стефанова Николова

Мирела Николаева Кючукова

Зорница Николаева Лешкова

Иванка Петрова Ниновска

Малина Петрова Кушева

 

Регистър разрешения за разкопаване- 2022г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2022г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/18.02.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“.П.Д.Петков“ и ул. „Никола Войвода“

25.02.2022

2/21.03.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“Бачо Киро“

25.03.2022

№3/05.04.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Коста Лучев“

15.04.2022

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

         

                                  

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

 

Регистър на сдруженията

Регистър на сдруженията- гр.Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022