2023г. рег. допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2023 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-7/24.03.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в УПИ ХХІІ-273 и УПИ І-268 в квартал №126 на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца

с.Остров

ул.”Райко Даскалов“№3

Марий Иванов Славчев

2

Зап.№РД-08-9/28.04.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Автосервиз“ в имот 501.244 УПИ VІІ-244 в квартал 322 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Любен Каравелов“ №34

Денислав Тошинов Стоянов

3

Заповед №РД-08-11/19.05.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.31; УПИ VІІІ в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Долни Вадин.

с.Долни Вадин

ул.” Младен Павлов“ №7

Община Оряхово

4

Зап.№РД-08-13/07.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1301 и имот пл.№70723.501.1302; УПИ ХVІ; ХVІІ; ХVІІІ и ХІХ в квартал 372 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“ №34

Малина Неделкова Симеонова

5

Зап.№РД-08-14/15.06.2023г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница“ в имот №54386.14.20 по ККиКР на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца.

с.Остров

 

Сдружение Добри алтернативи

Гр.София

6

Зап.№РД-08-17/20.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№54386.501.353 и имот пл.№54386.501.354; УПИ Х и ХІ в квартал 98 по Регулационен план на с.Остров.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев

7

Заповед №РД-08-20/04.07.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1061; УПИ І в квартал 98 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Радецки“ №40

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-21/05.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Пристройка към магазин“ в имот №70723.501.2208 УПИ ХІ в квартал 61 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №72-74

Десислав Ивков Руняшки

9

Зап.№РД-08-24/21.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за изграждане на подземен ел.кабел, свързващ новопроектиран трафопост в УПИ ІІ-191 в кв.33 със стоманорешетъчен стълб в с.Долни Вадин общ.Оряхово обл.Враца

с.Долни Вадин ул.”Паисий Хилендарски“ №3

„ПАРК-АБ“ ЕООД

10

Заповед №РД-08-27/08.08.2023 г. На За Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.541; УПИ ХІ в квартал 12 по Застроително регулационен план на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Леденика“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-31/15.08.2023 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1106; УПИ ХІ в квартал 57 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Витоша“ №7

Маргарита Николова Ангелова

 

2023г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2023 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-11-2/05.01.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1942, урегулиран в УПИ І-1942 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ V-1940 „за производствена складова дейност“  в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

2

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборени сгради в имот №54386.501.504 /УПИ/ ХІ „За стопанска дейност“ в квартал 40 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Димитър Благоев”

Хидком АД

3

Зап.№РД-08-3/01.02.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.51 имот №70723.501.52 и имот №70723.501.53, урегулиран в УПИ ІІ-51; ІІІ-52 и ХХІV-53 в кв.320 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Захари Стоянов

Петър Борисов Кръстев

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборена паянтова жил. сграда и отразяване на нова жил.сграда с №501.55.1 в имот №501.55 /УПИ/ ІV в квартал 27 по ЗРП на   с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.”Росица”№4

Венко Василев Брайнов

5

Зап.№РД-08-12/06.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за разделяща на имот №22321.501.31, УПИ VІІІ в кв.18 на с.Долни Вадин на два нови имота с №22321.501.31, УПИ VІІІ и №22321.501.339, УПИ ІХ в кв.18 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.Младен Павлов №7

Община Оряхово

6

Зап.№РД-08-19/19.06.2023г. на Кмет на Общ. Оряхово

Одобряване на ПУП - ПЗ за имот №54386.14.20 по КККР на с.Остров.

с.Остров

„Сдружение добри алтернативи

7

Зап.№РД-08-19А/22.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.244, УПИ VІІ-244 в кв.322 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Любен Каравелов

Денислав Тошинов Стоянов

8

Зап.№РД-08-26/07.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.141 и №501.142, съгласно приложена регулация в квартал 18 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Любен Каравелов”№1

Георги Костадинов Ангелов

9

Зап.№РД-08-28/08.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.464, урегулиран в УПИ І-464 и имот №54020.501.467, урегулиран в УПИ ІІ -467 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Юрий Гагарин №28

Таня Захариева Томова

10

Зап.№РД-08-29/11.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.1301 УПИ ХVІ-1301 и №501.1302 УПИ ХVІІІ-1302, съгласно приложена регулация в квартал 372 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Кап.Петко Войвода”

Малина Недялкова Стоянова

11

Зап.№РД-08-33/15.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.541 УПИ ХІ-541 и №501.542 УПИ ХІХ-542, съгласно приложена регулация в квартал 12 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Леденика ”

Община Оряхово

 

Разрешение за разкопаване 2023

Регистър

разрешения за разкопаване- 2023г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/09.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Радецки“, гр.Оряхово

16.01.2023г.

№2/17.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Юри Гагарин“ и ул. „Чавдар Войвода“ гр.Оряхово

24.01.2023 г.

№3/18.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Юри Гагарин“ №29, гр.Оряхово

24.01.2023 г.

№4/11.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Капитан Петко Войвода“ №44, с.Селановци

18.05.2023 г.

№5/15.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Освобождение“,с.Остров

19.05.2023 г.

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2023г

                                    РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/05.01.2023 г

Външно електрозахранване с кабел НН на фотоволтаична централа до 100 KWP за производство на ел. енергия

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.804.8 ул.“Георги Димитров“

№2/24.01.2023 г

Обществена тоалетна

Община Оряхово

ПИ 54020.502.1446 гр.Оряхово

№3/24.01.2023 г

„Работен проект за изграждане на клетка № 3 на регионално депо за неопасни отпадъци – Община Оряхово

Община Оряхово

ПИ 54020.71.91 м-ст Марков баир“ землище общ. Оряхово

№4/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на физ.салон към ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“ №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№5/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“ №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№6/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ с.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.23, по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр.Оряхово

№7/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №1 сграда на ДГ“Дружба“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.58, ПИ 54020.502.1078.1 гр.Оряхово

№8/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №2 сграда на ДГ“Пролет“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.105, ПИ 54020.501.484.1 гр.Оряхово

№9/28.02.2023 г

Еднофамилна жилищна сграда с гараж укрепване и надстрояване

Емил Борисов Радков

УПИ VIII-869, кв.132 на с.Остров, общ.Оряхово

№10/07.03.2023 г

„Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 1 MW

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

УПИ I ПИ 54020.501.625 кв.230 гр.Оряхово

№11/13.03.2023 г

Допълващо застрояване:Три броя навеси

Ангел Георгиев Цанев

УПИ V-377,кв. 130 по плана на гр. Оряхово

№12/29.03.2023 г

„Външно ел.захранване с кабел НН 0,4 kVза захранване на Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на ел.енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ ООД

Ул.“Хемус“ с.Селановци

№13/04.04.2023 г

Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 200 кW заедно с отклонение от ел.кабелна линия с кабел НН 0,4 кV

„Ток инвест“ ООД

УПИ I-916 в кв.61 на с.Селановци, общ.Оряхово

№14/25.04.2023 г.

СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ОТ 10 БР. СИЛОЗИ

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

54386.511.45 от КВС с.Остров, общ. Оряхово

 

№15/18.05.2023 г.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА НА С.ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩИНА ОРЯХОВО – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП“

 

Община Оряхово

ул. „Дружба“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. ул.“Кокиче“ и ул.“Божур“ - ПЪРВИ ЕТАП

ул.“Иглика“, ул.“Чавдар войвода“, ул.“Г.Димитров“, ул.“Еделвайс“ и ул.“Радецки“ -ВТОРИ ЕТАП на с. Лесковец, общ. Оряхово

 

№16/18.05.2023 г.

НАВЕС

Цветомир Валентинов Цеков

п.и. 70723.501.1431, УПИ ХII-1431, кв. 62 по плана на с. Селановци, общ. Оряхово

 

№17/19.06.2023 г.

„Изпълнение на мерки от плана за действие за опазване на белооката потапница“

Община Оряхово

поземлен имот с идентификатор 54386.14.20 по КККР на с. Остров общ. Оряхово, земеделски имот извън регулация.

№18/20.06.2023 г.

Навес с височина 2.40 м.

Полина Юриева Раклеова

п.и. 54020.501.2451, квартал 172, УПИ XXII 2451, гр.Оряхово, общ.Оряхово, обл.Враца

№19/22.06.2023 г.

„Автосервиз – контролно-диагостичен пункт за автомобили (пристройка и преустройство на съществуваща сграда)

Денислав Тошинов Стоянов

УПИ VII – 224 в кв.322, с.Селановци, общ. Оряхово

 

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/11.01.22

Силозно стопанство авторазтоварище, кантар в з-ще с.Остров Травопост I-ви етап

ПН 54386.511.45 в з-ще с.Остров

„Колендро“ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019

№2/24.02.22

Външно електрозахранване с кабел HH 1kV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

ПИ 54020.501.616, УПИ IX, кв.172, ул.“Панорамна“ №4-6, гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България АД

„Пешев“ ЕООД

№3/28.04.2021

№3/12.04.22

КПИИ „Складове за прикачна селскостопанска техника

ПИ 70723.393.63 в местност “Дърварски път“ с.Селановци, общ. Оряхово

„Агрогеомет-М“ ЕООД

„ЕММИ-КОНСУЛТ“ООД

№2/28.04.2021

№4/26.04.22

„Игрална зала за хазартни игри“

ПИ 70723.501.2207,

УПИ XXIII – 2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

„ДИ СИ ВИ“ Комерс“

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№15/26.10.2021

№5/15.06.22

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI-772 в кв.22

Емил Иванов Маринов

„АИК Консулт“ ЕООД

№7/12.04.2022

№6/27.06.22

Зърнобаза

ПИ 54020.59.457 по КККР на гр. Оряхово

„Агромет 2003“ ООД

„ГРАФИТИ“ ООД

№7/20.03.2007 г.

№7/28.06.22

Автомивка на самообслужване

ПИ 54020.415.4 местност „Каиша“

Гр.Оряхово

„АЯ-Дени“ ЕООД

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№16/30.11.2022 г.

№8/19.07.22

Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Община Оряхово

„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ООД

№6/01.09.2020г.

№9/02.08.22

Преустройство на съществуваща сграда в зала за хазартни игри

ПИ 54020.501.2448

Ангел Цветомиров Маринова

„ГРАФИТИ“ ООД

№4/15.02.2022г.

№10/02.08.22

Склад за временно съхранение на селскотопанска продукция

ПИ 54020.504.1965

„АГРОТЕХРЕМ“ ООД

ЕТ“Лони Георгиев“

№4/05.05.22

№11/13.10.2022 г.

Трафопост инсталация за предвор. Третиране на смесено битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събиране зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Местност „Марков байр“

Община Оряхово

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№6/01.09.22

№12/04.11.2022 г.

Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда

ПИ 70723.501.182 по плана на с. Селановци

Росен Жеков Добрев

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№12/03.08.21

№13/19.11.2022 г.

Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сграда-Проект: Административна сграда в гр. Оряхово

ПИ 54020.503.662

Община Оряхово

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№15/27.11.15

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023