Регистър разрешения за разкопаване- 2024 г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2024 г.

№/дата

Възложител/

Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/19.02.2024

ВиК – район Оряхово

С. Горни Вадин, ул.“Дунав“№8

23.02.2024 г.

№2/19.03.2024

ВиК – район Оряхово

С. Горни Вадин,

Ул. „ Леденика“ №36

25.03.2024 г.

№3/26.03.2024

ВиК – район Оряхово

С. Остров

Ул. „С. Румянцев“ № 8

02.04.2024 г.

№4/10.04.2024

ВиК – район Оряхово

С. Долни Вадин

Ул. „Хан Аспарух“

19.04.2024 г.

№5/15.04.2024

ВиК – район Оряхово

Гр. Оряхово

Ул. „Братя Миладинови“

22.04.2024 г.

 

2024г. Регистър за одобряване ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2024 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

На 01.02.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на два броя обособени обекти в едноетажна сграда с №16451.501.333.1:об.обект№16451.501.333.1.1 и об.обект№16451.501.333.1.2 в имот /УПИ/ ХІХ   в квартал 16 по РП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Хр.Ботев”

Община Оряхово

2

Не се издава заповед

На 23.02.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна сграда с №70723.501.2208.1„Магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Ал.Стамболийски ” № 72

Десислав Ивков Руняшки

3

Не се издава заповед

На 23.02.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна сграда с №70723.501.926.2 „Магазин“ в /УПИ/ ХІІІ-926 в квартал 61 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Ал.Стамболийски ” № 76

Десислав Ивков Руняшки

4

Не се издава заповед

На 20.03.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна жилищна сграда с №54386.501.595.6 в /УПИ/ І-595 в квартал 45 по ЗРП на   с.Остров.

с.Остров ул.”Сергей Румянцев” № 17

Людмил Ивайлов Малкетов

5

Решение №106 от Протокол №8/28.03.2024г.на Общ.съвет гр.Оряхово

ЧИ на ОУП на Общ.Оряхово с обхват ПИ с идентификатори 70723.68.100 (образуван от ПИ с идентификатор 70723.68.1), ПИ с идентификатор 70723.68.15, ПИ с идентификатор 70723.68.16, ПИ с идентификатор 70723.68.18, ПИ с идентификатор 70723.68.113 (образуван от идентификатор 70723.68.55) и ПИ с идентификатор 70723.68.21 (образуван от ПИ с идентификатор 70723.68.116 (стар идентификатор 70723.68.56) по КК и КР за землището на с. Селановци, общ. Оряхово

 

с.Селановци, общ.Оряхово

„МЕГА ХОЛД

БЪЛГАРИЯ“

ООД

6

Не се издава заповед

На 08.04.2024г., е извършено допълване и поправка в кадастралната основа , чрез отразяване на масивна жилищна сграда с №54386.501.893.1 и жилищна сграда „лятна кухня“ с №54386.501.893.2     в /УПИ/ ХІХ-893 в квартал 134   по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Веслец” № 12

Невен Майчо Огнянов

7

Зап.№РД-08-14/05.04.2024г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1941, урегулиран в УПИ І-1941 и имот №54020.504.1958, урегулиран в УПИ ІІІ-1958 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ ІІІ-1958 „за производствена складова дейност“ в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

Ана Иво Павлова

 

2024г. регистър допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2024 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-3/25.01.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, обединяване на УПИ ХХ-749 и УПИ ХХІ-749 в квартал №360 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Скакуц“№87

Атанас Стоев Стоев

2

Зап.№РД-08-6/27.02.2024г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и54020.504.1941 УПИ І-1941 и УПИ ІІІ-1958 в квартал №157 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“

„Нортуест транс“

3

Зап.№РД-08-7/27.02.2024г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин“ в имот 501.2208 УПИ ХІ-2208 и имот 501.926 УПИ ХІІІ-926 в квартал 61 на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“

Десислав Ивков Руняшки

4

Зап.№РД-08-9/14.03.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и 70723.501.457 УПИ V-457 и п.и 70723.501.458 УПИ VІ-458 в квартал №349 на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Скакуц“№64

Емил Маринов Цеков

5

Зап.№РД-08-12/25.03.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и 54020.504.1951 в квартал №169 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“

Община Оряхово

6

Зап.№РД-08-18/16.04.2024г. За

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-ПС за трасе кабелна линия 20kv попадаща в регулация п.и 54020.501.1638; 54020.501.1602; 54020.501.1601 и 54020.501.185   в квартал №120 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

 

„Мега Холд България“ООД

 

регистър РС-2024

                                    РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2024г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/02.01.2024 г.

„Лятна кухня“

Петя Рускова Асенова

п.и. 501.1151 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово,урегулиран в УПИ XII–1151 в кв.368 от подробния устройствен план на селото.

№2/09.01.2024 г.

“ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. ОРЯХОВО, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ №23”

 

СУ „Христо Ботев“ гр. Оряхово

Ул. Коста Лулчев“ № 23, гр. Оряхово

№3/09.01.2024 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ НУ "СВ. СВ. КИРИЛ МЕТОДИЙ", ГР. ОРЯХОВО, УЛ. "ДЕВЕТИ НОЕМВРИ" №23”

 

НУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово

инд. №54020.502.943, в УПИ I-943, КВ. 60, ГР. ОРЯХОВО, ОБЩ. ОРЯХОВО, ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. „ДЕВЕТИ НОЕМВРИ“ №23

№4/12.01.2024 г.

„ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ до 199,65 kWp за продажба и нова кабелна линия НН от ново ГЕТ, монтирано на фасадата на съществуващ ТП 30 в с.Селановци до ново ГРТ, монтирано в УПИ XXVI – 571 в кв.341 по плана на с. Селановци.“

„ФВЦ“ ЕООД

п.и. 501.571 по кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ XXVI - 571 в кв.341 от подробния устройствен план на селото

№5/02.02.2024 г.

Жилищна сграда

Сашо Пешов Кирков

п.и. 501.385 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ VII–385 в кв.335 от подробния устройствен план на селото.

№6/25.03.2024 г.

Преустройство на предавателно-приемателна станция 5670

Лилия Добрева Спасова – „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

54020.501.505.1 по КК и КР на гр. Оряхово, УПИ XII в кв.83

 

2023г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2023 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-11-2/05.01.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1942, урегулиран в УПИ І-1942 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ V-1940 „за производствена складова дейност“  в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

2

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборени сгради в имот №54386.501.504 /УПИ/ ХІ „За стопанска дейност“ в квартал 40 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Димитър Благоев”

Хидком АД

3

Зап.№РД-08-3/01.02.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.51 имот №70723.501.52 и имот №70723.501.53, урегулиран в УПИ ІІ-51; ІІІ-52 и ХХІV-53 в кв.320 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Захари Стоянов

Петър Борисов Кръстев

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборена паянтова жил. сграда и отразяване на нова жил.сграда с №501.55.1 в имот №501.55 /УПИ/ ІV в квартал 27 по ЗРП на   с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.”Росица”№4

Венко Василев Брайнов

5

Зап.№РД-08-12/06.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за разделяща на имот №22321.501.31, УПИ VІІІ в кв.18 на с.Долни Вадин на два нови имота с №22321.501.31, УПИ VІІІ и №22321.501.339, УПИ ІХ в кв.18 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.Младен Павлов №7

Община Оряхово

6

Зап.№РД-08-19/19.06.2023г. на Кмет на Общ. Оряхово

Одобряване на ПУП - ПЗ за имот №54386.14.20 по КККР на с.Остров.

с.Остров

„Сдружение добри алтернативи

7

Зап.№РД-08-19А/22.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.244, УПИ VІІ-244 в кв.322 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Любен Каравелов

Денислав Тошинов Стоянов

8

Зап.№РД-08-26/07.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.141 и №501.142, съгласно приложена регулация в квартал 18 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Любен Каравелов”№1

Георги Костадинов Ангелов

9

Зап.№РД-08-28/08.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.464, урегулиран в УПИ І-464 и имот №54020.501.467, урегулиран в УПИ ІІ -467 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Юрий Гагарин №28

Таня Захариева Томова

10

Зап.№РД-08-29/11.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.1301 УПИ ХVІ-1301 и №501.1302 УПИ ХVІІІ-1302, съгласно приложена регулация в квартал 372 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Кап.Петко Войвода”

Малина Недялкова Стоянова

11

Зап.№РД-08-33/15.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.541 УПИ ХІ-541 и №501.542 УПИ ХІХ-542, съгласно приложена регулация в квартал 12 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Леденика ”

Община Оряхово

12

Зап.№РД-08-32/15.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.268 и имот №54386.501.273 в УПИ І-268,273 в кв.126 на с.Остров.

с.Остров ул.Райко Даскалов№3

Марий Иванов Славчев

13

Зап.№РД-08-34/05.09.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП /ПРЗ/ в частта му за делба на имот №70723.501.625, на два нови УПИ VІІ-625 и ІХ-625 в кв.337 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Ангел Кънчев№15

Зарко Рашков Илиев; Киро Рашков Илиев

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на едноетажна масивна жилищна сграда с №501.947.1 в имот №501.947 на три отделни самостоятелни жилищни сгради с нови кад.№501.947.7; 501.947.8 и 501.947.9 в /УПИ/ ІІ-947 в квартал 59 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Христо Ботев”№31

Тихомир Конст. Маринов; Пенка Цветкова Кръстева

15

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.269 /УПИ/ ІІ-269 в квартал 126 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Братя Миладинови”№2

Тошко Георгиев Даков

16

Зап.№РД-08-41/14.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП- План схема на техническата инфраструктура за кабелна линия СрН 20kv за външно ел.захранване на фотоволтаична ел.централа в имот №501.191 УПИ ІІ-191 в кв.33 на с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.Хан Аспарух

„Парк АБ“ ЕООД

17

Зап.№РД-08-43/20.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1561 и имот №70723.501.1562, УПИ VІІІ-1561 и ІХ-1562 в кв.266 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Анета Симеонова Глухарева

18

Зап.№РД-08-45/22.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Допълвана и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез разделяне на имот №70723.501.625, УПИ VІІ и ІХ в кв.337 на два нови имота с №70723.501.625 и №70723.501.2224.

с.Селановци ул.Ангел Кънчев №31

Зарко Рашков Илиев; Киро Рашков Илиев

19

Зап.№РД-08-46/28.11.2023г. на Кмета на общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.1517, УПИ І „За промишлена и фотоволтаична ел. централа“ в кв.174 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.С.Румянцев №110

„БИЛТ ФОР Ю“ ООД

20

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №70723.501.359 /УПИ/ ІІІ-359 в квартал 336 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Хан Аспарух”№99

Антонио Валентинов Илиев

21

Зап.№РД-08-47/30.11.2023г. на Кмета на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.354 в УПИ Х-354 в кв.98 на с.Остров.

с.Остров ул.Плиска №13

Николай Иванов Пурчев

22

Зап.№РД-08-49/05.12.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа в частта му за имот №70723.501.604 УПИ VІІІ-604 и имот №70723.501.605, УПИ VІІ-605 в кв.342А на с.Селановци.

с.Селановци ул.Кап.Петко Войвода №75

Румяна Кръстева Иванова

Още статии ...

  1. 2023г. рег. допускания
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024