Удостоверения за въвеждане в експлоатация-2022

                                                                                           РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2022г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/22.02.2022

Общ.Оряхово

„Реконструкция и разрешение на спортна зала по борба“

54020.503.667 от КК в УПИ I, кв.33 по ПУП на гр.Оряхово

№1/15.01.2016

№2/24.02.2022

ЧЕЗ разпределение България

Външно електрозахранване с кабели на 1 KV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

54020.501.616, УПИ IX, кв. 172, ул.“Панорамна“ № 4-6 гр.Оряхово

№3/28.04.2021

№3/12.04.2022

Агрогеомет-М ЕООД

Складове за прикачна селскостопанска техника

70723.393.63 местност, „Дърварски път“ с.Селановци общ.Оряхово

№2/28.04.2021

№4/17.05.2022

„ДИ СИ ВИ Комерс“ООД

„Игрална зала за хазартни игри“

70723.501.2207, УПИ XXIII-2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

№15/26,10,2021

№5/08.06.2022

„Община Оряхово“

КИИП“Основен ремонт на сграда за кметство в с. Галово

УПИ XV-432, кв.18 по плана на с.Галово, общ.Оряхово

№11/03.08.2021 г.

№6/15.06.2022

Емил Иванов Маринов

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI- 772 в кв. 22

№7/12.04.2022 г.

№7/28.06.2022

„АЯ-Дени“ ЕООД

Автомивка на самообслужване

ПИ 54020.415.4 местност“Каиша“

№16/30.11.2021 г.

№8/02.08.2022

Ангел Цветанов Маринов

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри

ПИ 54020.501.2448

№4/15.02.2022

№9/02.02.2022

„АГРОТЕХРЕМ“ ООД

Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция

ПИ 54020.504.1965

№4/05.05.2021

№10/20.09.2022

Александър Илиев Алеков

Два броя гаражи за автомобил

УПИ XVI-1552, кв. 265, по плана на с.Селановци

№13/24.08.2021

11/07.11.2022

Росен Жеков Добрев

Преустройтво на входа на едноетажна масивна жилищна сграда

70723.501.182 по плана на с.Селановци

№12/03.08.2021

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

№10/17.05.2022

Преустройство и надстройка на жилищна сграда

Радка Красимирова Христова

54020.501.261 ул. „Христо Смирненски“ гр.Оряхово

№11/25.05.2022

Инсталация за производство на електроенергия,номинална генерирана мощност 30 KW

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

70723.501.1389 ул.“Ал.Стамболийски“ №62

№12/25.05.2022

Фотоволтаична ел. централа до 30 KW за продаване

Валентин Климентов Петров

 

43400.704.290 ул.“Георги Димитров“ №16

№13/25.05.2022

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 30 KW за продажба“

Валентин Георгиев Иванов

43400.704.88 ул. „Христо Ботев“ № 44 в с.Лесковец

№14/25.05.2022

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на общ.Оряхово“

Община Оряхово

По улуците на южна зона на гр.Оряхово

№15/07.06.2022

„Инсталация за производство на ел. енергия към съществуващи сгради“ за собствени нужди и продажба

„Винарска изба Оряхово“ООД – собственик на имота с управител Георги Диков Диков

Ул. „22-ри Септември“ №36, гр. Оряхово, обл. Враца

№16/28.06.2022

Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW с местонахождение УПИ VI-1361, кв.263, ул.Виктор Юго“ №28

Виолета Вирошова Иванова

ул.Виктор Юго“ №28, с.Селановци, общ.Оряхово

№17/06.07.2022

„Лятна кухня“ (допълващо застрояване)

Александър Илиев Алеков

Ул. „Асен Златаров“ №8

С.Селановци, общ. Оряхово

№18/16.08.2022

Изграждане на лодкостоянка

Община Оряхово

УПИ XII в кв.16 от плана на грряхово

№19/22.08.2022

 

 

„ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 100KWP ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.704.49, по плана на с.

Лесковец, община Оряхово

№20/30.08.2022

Фотоволтаична ел. инсталация на ел. енергия с мощност 29,7 KW

Радослав Владимиров Владимиров

70723.501.1630 по плана на с.Селановци

№21/13.09.2022

Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на електрическа енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ООД

70723.501.688, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№22/19.09.2022

Инсталация за производство на ел.енергия към съществуваща сграда 30 KW

Георги Любомиров Николов

70723.501.56, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№23/03.10.2022

Инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 MW

„АСЕТ КОНТРОЛ“ ООД

70723.501.1238, по плана на с.Селановци

№24/04.10.2022

Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 120 kWp"

Петьо Симеонов Борисов

70723.385.440, по плана на с. Селановци

№25/01.11.2022

Трафопост тип БКТП БМ-01-160 KVA-20/0.4 KV и външно ел.захранване- кабелни линии НН и 20 KV”

РОСАГРО“ ООД

54020.504.1946;54020.504.1956 и 54020.414.1 по плана на гр. Оряхово

№26/16.11.2022

КПИИ „Хале за селскостопанска техника“

Николай Любенов Димитров

ПИ 501.1100, УПИ ПИ 100, кв.364 по плана на с.Селановци, община Оряхово

№27/29.11.2022

„Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 29,7 kWp

Сандра Николова Топалска с учредено право на строеж на „СЕЛФОТ“ ООД с управител Олег Веселинов Модов

Идентификатор 70723.501.1604, ул „Първи Май“ №32 в с.Селановци, общ. Оряхово

 

Регистър разрешения за разкопаване- 2022г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2022г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/18.02.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“.П.Д.Петков“ и ул. „Никола Войвода“

25.02.2022

2/21.03.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“Бачо Киро“

25.03.2022

№3/05.04.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Коста Лучев“

15.04.2022

№3А/03.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арда“

10.06.2022

№4/02.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Пирин“

09.06.2022

№5/17.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“

23.06.2022

№6/07.07.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“В.Левски“

13.07.2022

№7/18.07.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци

Ул.“А.Стамболийски“

22.07.2022

№8/22.08.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци, ул. „Ал. Стамболийски“ ОТ 213 към ОТ 212, ул.“Оборище“ в зелени площи

26.08.2022

№9/23.08.2022

ВиК - район Оряхово

Гр. Оряхово, ул. „Летнишка“ №10

31.08.2022

№10/30.08.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци, ул.“Ал.Стамболийски“ разклона с ул. „ П.А.Петков“

08.09.2022

№11/10.10.2022

ВиК - район Оряхово

С.Остров, ул. „Тодор Каблешков“

14.10.2022

№12/08.11.2022

ВиК - район Оряхово

Гр. Оряхово, ул. „Сергей Румянцев“

14.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. регистър допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2022 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-1/12.01.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.716 УПИ ІХ-716 и Х-716 в квартал 361 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №97

Сашо Иванов Стефанов

2

Зап.№РД-11-17/21.01.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с иден.№54020.501.285 по КК на гр.Оряхово в квартал №230 на гр.Оряхово с промяна предназначение и образуването на три нови УПИ в кв.230

гр.Оряхово

ул.”Христо Смирненски“№102

Асен Щерев Бошнаков

3

Зап.№РД-08-6/17.02.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин за хранителни стоки“ в имот с иден.№54020.502.772 по КК на гр.Оряхово УПИ ХVІ в квартал №22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Коста Лулчев“№27

Емил Иванов Маринов

4

Заповед №РД-08-12/21.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№501.536 УПИ І-536 и имот пл.№501.535 УПИ ІІ-535 в квартал 28 по Регулационен план на с. Остров.

с.Остров

ул.”Сергей Румянцев“ №30

Никола Якимов Николов

5

Заповед №РД-08-13/23.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1361 УПИ VІ-1361 и VІІ-1361 в квартал 263 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Виктор Юго“ №28

Виолета Ворошова Иванова

6

Зап.№РД-08-17/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.990 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал №62 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Мак“ №21

Владислав Сергеев Стефанов

7

Зап.№РД-08-18/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.1029 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХІІІ и ХІV в квартал №54 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Ген.Скобелев“ №6

Владислав Сергеев Стефанов

8

Заповед №РД-08-20/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1389 УПИ ІХ-1389 и Х-1389 в квартал 64 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №62

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

9

Заповед №РД-08-21/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.571 УПИ ХХV-571 и ХХVІ-571 в квартал 341 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Капитан Петков Войвода“ №66

Деян Георгиев Георгиев

10

Заповед №РД-08-22/04.05.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1644; имот пл.№501.1645 и имот пл.№501.1646 УПИ ХХІ и ХХІІ в квартал 376 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.” Петко Д.Петков“ №33 №35

Петя Ангелова Илиева

Петра Стефанова Николова

Мирела Николаева Кючукова

Зорница Николаева Лешкова

Иванка Петрова Ниновска

Малина Петрова Кушева

11

Заповед №РД-08-32/17.06.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.142; УПИ ХІ-142 в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Любен Каравелов“ №1

Георги Костадинов Ангелов

Красимир Павлов Ангелов

12

Заповед №РД-08-38/11.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.1100 УПИ ІІІ-110 и ІV-1100 в квартал 364 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Хан Аспарух“ №21

Николай Любенов Димитров

13

Заповед №РД-08-39/11.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.504.1971 УПИ ІІ в квартал 165 южна промишлена зонагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Арх.Д.Цолов“ №136

„Ситомарк“ ЕООД

14

Заповед №РД-08-40/18.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.520 УПИ VІІ-520 в квартал 350 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Стефан Стамболов“ №91

Росен Анатолиев Тошев

15

Заповед №РД-08-43/02.08.2022 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПЗ с обхват имот пл.№501.2222 УПИ ХVІ-2222 в квартал 268 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златарев“ №6

Александър Илиев Алеков

16

Заповед №РД-08-56/03.10.2022 г. наКмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.51 УПИ ІІ-51 и имот пл.№501.52 УПИ ІІІ-52 в квартал 320 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Захари Стоянов“

Петър Борисов Кръстев

Николай Борисов Кръстев

Галина Борисова Кръстева

Юлиана Кирова Маринова

Милена Благоева Младенова

17

Заповед №РД-08-57/03.10.2022 г. наКмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.625 УПИ VІІ-625; VІІІ-625; ІХ-625 и ХХХ-625 в квартал 337 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ангел Кънчев“№31

Зарко Рашков Илиев

Киро Рашков Илиев

18

Заповед №РД-08-58/04.10.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.504.1942 УПИ І в квартал 157 нагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Арх.Д.Цолов“

„Нортуест транс“ ЕООД

19

Заповед №РД-08-59/13.10.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.503.141 УПИ ХІ; ХІІ и ХІІІ в квартал 2 нагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Драгоман“

Лена Генчева Ганова;Цветелин Генчев Ганов;Валентина Генчева Милкова; Захарина Владимирова Пенчева и Симеонка Владимирова Илиева

20

Заповед №РД-08-60/21.10.2022 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1332 УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в квартал 307 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Стефан Стамболов“ №51

Община Оряхово

 

2022г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2022 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-08-2/12.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови кадастрални имота с №70723.501.1376, урегулиран в парц.IХ-1376 и №70723.501.1525, урегулиран в парц.VІІІ-1525 в кв.262 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Даниела Данова;Дора Велчева;Сашо и Румен Пешеви Илиеви

2

Зап.№РД-08-3/13.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез промяна в имотните граници между имоти №70723.501.830; №70723.501.832 и №70723.501.825 в кв.256 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Тошо Петров Сълов

3

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.110.3 и Едноетажна сграда „лятна кухня“ с №70723.501.110.4 в имот №70723.501.110 /УПИ/ ХVІІ-110 в квартал 347 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Гео Милев” №6

Зорница Миткова Борисова

4

Зап.№РД-08-7/18.02.2022г. на За. Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за изграждане на ел.захранване за обект в имот №54020.504.1946, УПИ ІV в кв.165 на „Южна промишлена зона гр.Оряхово“

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов

„РОСАГРО“ ООД

5

Зап.№РД-08-5/09.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.916, урегулиран в УПИ I-916 и УПИ XХІІІ-916 в кв.61 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ І-916 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.61

с.Селановци ул.Андрей Николов №1

Ток Инвест ООД

6

Зап.№РД-08-9/23.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.409, урегулиран в УПИ ІV-409 в кв.75 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІV-552 и УПИ ХХ-551 „за малкоетажно жилищно застрояване“   в кв.75

гр.Оряхово ул.Арх.Димитър Цолов №73

Община Оряхово

Любомир Георгиев Николов

7

Зап.№РД-08-11/02.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.716, урегулиран в УПИ IХ-716 и УПИ X-716 в кв.361 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-716 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.361

с.Селановци ул.Скакуц №97

Сашо Иванов Стефанов

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.1202.1 и Едноетажнамасивна сграда „кафе аперитив“ с №70723.501.1202.3 в имот №70723.501.1202 /УПИ/ ХХХІІІ-1202 в квартал 366 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Андрей Николов” №45

Ивко Венков Руняшки

9

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща на място имотна граница от приложена регулация, между имот №501.144 и имот №501.145 /УПИ/ V;VІ и VІІ в квартал 143 по РП на с.Остров.

с.Остров ул.”Тракия”

Лорена Димитрова Бауренска и Георги Йорданов Варадинов

10

Зап.№РД-08-16/06.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.285 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ І; ІІ; ІІІ; ІV и V в кв.230 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І и УПИ ІІ   в кв.230

гр.Оряхово ул.Христо Смирненски

Асен Щерев Бошнаков

 

 

 

11

Зап.№РД-08-15/31.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.1221 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ІІІ; ІV и VІ в кв.89 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.89

гр.Оряхово ул.Силистра

Стефан Цветанов Атанасов

12

Зап.№РД-08-19/12.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.772 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ХVІ с ново отреждане “За смесено жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв.22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Коста Лулчев №27

Емил Иванов Маринов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.165.4 в имот №70723.501.165 /УПИ/ ХІІ-165 в квартал 10 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Н.Й.Вапцаров” №2А

Илиян Йорданов Иванов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена сграда „Игрална зала за хазартни игри“ с №70723.501.2207.1 в имот №70723.501.2207 /УПИ/ ХХІІІ „За КОО“ в квартал 352 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Белослатинска” №2А

„ДИ СИ ВИ КОМЕРС“ ООД

15

Зап.№РД-08-23/05.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обединяване на имот №70723.501.1552 и имот №70723.501.1548 в един нов имот с №70723.501.2222 /УПИ/ ХVІ в квартал 268 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Асен Златаров” №6

Александър Илиев Алеков

16

Зап.№РД-08-25/09.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №70723.501.56 от приложена регулация на УПИ-ХХ и УПИ-ХХІ в квартал 320 по ЗРП на с.Селановци на два нови имота с кад.№70723.501.55 и кад.№70723.501.56

с.Селановци ул.”Скакуц” №29

Георги Любомиров Николов

 

 

 

17

Зап.№РД-08-26/10.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1361, урегулиран в УПИ VI-1361 и УПИ VІІ-1361 в кв.263 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ VІ-1361 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.263

с.Селановци ул.Виктор Юго №28

Виолета Ворошова Иванова

18

Зап.№РД-08-28/12.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1389, урегулиран в УПИ ІХ-1389 и УПИ Х-1389 в квартал 64 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-1389 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.64

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №62

Светла Хрисимирова Вълова - Къдрева

19

Зап.№РД-08-29/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.1029, урегулиран в УПИ ХІІІ-1029 и УПИ ХІV-1029 в квартал 54 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХІІІ-1029 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.54

с.Остров ул.Ген.

Скобелев

Владислав Сергеев Стефанов

20

Зап.№РД-08-30/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.990, урегулиран в УПИ ХVІ-990; УПИ ХVІІ-990 и УПИ ХVІІІ-990 в квартал 62 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-990 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.62

с.Остров ул.Мак

Владислав Сергеев Стефанов

21

Зап.№РД-08-34/27.06.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №22321.501.248на четири отделни имоти скад.№22321.501.248 кад.№22321.501.249 кад.№22321.501.250 и кад.№22321.501.338 в съответствие със съществуващи на място имотни граници в квартал 16 по ЗРП на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин

Радул Тодоров; Детелина Янкова; Биляна Радославова; Зоя Георгиева

22

Зап.№РД-08-44/03.08.2022г. наЗа Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.571, урегулиран в УПИ ХХV-571 и УПИ ХХVІ-571 в квартал 341 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ХХVІ-571 с ново отреждане „за фотоволтайчна централа“ в кв.341

с.Селановци ул.Капитан Петко Войвода №66

Деян Георгиев Георгиев

23

Зап.№РД-08-45/03.08.2022г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имоти с №70723.501.1644 №70723.501.1645 и №70723.501.1646, урегулирани в УПИ ХХІ-1645,1646 и УПИ ХХІІ-1644,1646 в квартал 376 по ЗРП на с.Селановци, чрез новополучени УПИ ХХІ-1645 и УПИ ХХІІ-1644 в кв.376

с.Селановци ул.Петко Д.Петков

Петя Ангелова Илиева

24

Зап.№РД-08-49/16.08.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №54020.502.1462 и п.и. №54020.502.1486 по КК на гр.Оряхово в един УПИ ХІІ с ново отреждане “За съоръжение за канализация, лодкостоянка и озеленяване“ в кв.16 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Дунав

Община Оряхово

25

Зап.№РД-08-55/30.09.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №54020.504.1971 по КК на гр.Оряхово УПИ ІІ с отреждане “За производствена, складова и търговска дейност“ на два нови УПИ ІІ и VІ без промяна на отреждането и улица в кв.165 на южна промишлена зона на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Арх.Цолов

СИТОМАРКЕООД

26

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи жилищни сгради с №70723.501.1718.1 и №70723.501.1718.7 в имот №70723.501.1718 /УПИ/ V-1718 в квартал 377 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Кап.Петко Войвода” №19

Веселин Крумов Вълчев

27

Зап.№РД-11-65/16.11.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП / ПЗ/ в частта му за имот с №70723.501.1100, урегулирани в УПИ ІІІ-1100 и УПИ ІV-1100 в квартал 366   по ЗРП на с.Селановци, чрез промяна в отреждане на УПИ ІІІ-1100 „За жилищно и складово застрояване“ в кв.364

с.Селановци ул.Хан Аспарух

Николай Любенов Димитров

 

 

28

Зап.№РД-08-66/16.11.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ І в кв.307 на два нови УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване“ и УПИ VІІ „За аптека“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Стефан Стамболов №51

Община Оряхово

29

Зап.№РД-08-67/16.11.2022г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2223, урегулиран в парц.VІІ „За аптека“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Ст.Стамболов“ №51

Община Оряхово

30

Зап.№РД-08-70/17.11.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №54020.503.141 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИХІ; ХІІ и ХІІІ на два нови УПИ ХІ и УПИ ХІІ, без промяна на отреждането в кв.2 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Драгоман №21

Лена Генчева Ганова; Цветелин Генчев Ганов и др.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023