ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот ОРЯХОВО, ул.Арх.Димитър Цолов №102 - 54020.501.2451 - 13.30 - 16.12.2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и РД-11-446/24.11.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №268 по Протокол №28 от 30.09.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №3291/16.12.2020г.), представляващ имот с идентификатор 54020.501.2451, с площ 406м², с предназначение “За друг обществен обект, комплекс“, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Архитект Димитър Цолов“ №102, (предишен идентификатор 54020.501.678; по предходен план: квартал: 172, парцел:XXII-2451),до съседи, както следва: 54020.501.675, 54020.501.2448, 54020.501.684 и 54020.501.2449, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на4100лв.(четири хиляди и сто лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 15.12.2021г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 15.12.2021г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.12.2021г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 16.12.2021г. от 13,30ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

ОБЯВА ТЕРЕН КМЕТСТВО СЕЛАНОВЦИ №1 - 16.00 - 16.12.2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-450/24.11.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №281 по протокол №29/28.10.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен частна собственост (АчОС№671/04.04.2008г.) – петно №1 с площ 18м² за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ (за склад), съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ VІ-1030, с идентификатор 70723.501.1030, с площ 2454.7м², в кв.261 по ЗРП на с.Селановци, с административен адрес ул.“Сергей Румянцев“ №24, при начална тръжна цена на месец 46.00лв. (четиридесет и шест лева) без ДДС и срок - 10(десет) години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 15.12.2021г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 15.12.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.12.2021г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 16.12.2021г. от 16,00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

ОБЯВА ОРЕХИ - СЕЛАНОВЦИ Решение №112 - 09.30 - 02.11.2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-392/15.10.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №112 по Протокол №10 от 25.06.2020г. на ОбС-Оряхово,обявява ПЪРВИ публичен търг с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:отдаване под наем на имоти земеделска земя /орехова гора/,в землището на с.Селановци - общинска частна собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, при начална тръжна цена 30.00лв./тридесет лева/ на декари стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот №

Местност

НТП

Площ в дка

Площ в метри

70723.64.134

Раев Дол

Овощни градини

237.911

237911

70723.290.574

Старите лозя

Изоставено трайно насаждение

6.686

6686

70723.290.577

Старите лозя

Изоставено трайно насаждение

26.491

26491

70723.290.606

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

65.777

65777

70723.290.607

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

83.900

83900

70723.290.16

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

34.892

34892

 

 

Общо:

455.657

455657

Началната тръжна цена е 30,00лв. /тридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 13669.71лв. /тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация се закупува до 17.00ч. на 01.11.2021г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим до 17.00ч. на 01.11.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 01.11.2021г.

Търгът ще се проведе на в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 02.11.2021г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

ОБЯВА ПРОДАЖБА имот 54020.30.12, НИВА, ТУРСКИ ДОЛ - 11.00 - 30.08.2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-310/12.08.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №247 по Протокол №25от 24.06.2021г.на ОбС-Оряхово.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ВТОРИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №2645/01.11.2017г.), с идентификатор 54020.30.12, с площ 49064м², с предназначение “Нива“, четвърта категория, в месността “Турски дол“, в землището на гр.Оряхово, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на 25710лв.(двадесет и пет хиляди седемстотин и десет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 27.08.2021г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 27.08.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 27.08.2021г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 30.08.2021г.от 11.00ч.

 

Закупилите тръжни книжа за участие в непроведения на 12.08.2021г. от 11.00ч. публичен търг, могат да участвуват със същата документация, като представят на комисията нови попълнени бланки - приложения №1, №2 и №4 съглано Раздел ІІ-ри от тръжната документация.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023