Заповеди за стопанската-2020г-2021г

Заповеди за стопанската-2020г-2021г

Обява и заповед по ЗСПЗЗ -2020г

Обява

Заповед

Протокол по реда на чл.37и, ал.6-2020г от ЗСПЗЗ

ПРО Т О К О Л

по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

Днес 27.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Решение № 57 на ОБС Оряхово, прието с протокол № 6 / 27.02.2020 г. и на основание чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на Заповед № РД-11-135/15.04.2020 г.на Кмета на Община Оряхово се събра комисия в състав:

           Председател:Ивайло Иванов– Зам. Кмет на Община Оряхово

и членове:

         1. Д-р Цветан Цветанов – официален ветеринарен лекар на община Оряхово;                     

         2. Йорданка Йордановамл.експерт„ОС”при Община Оряхово;

         3.Калин Касабов-началник отдел „ОСИД”при Община Оряхово;

         4. Денислав Ивов-мл. експерт „ОСИД” при Община Оряхово;

         5. Мария Цветанова-юрисконсулт при Община Оряхово;

         6. Елена Максимова–Кметски наместник на с.Горни Вадин;

         7. Иван Спасов-Кметски наместник на с.Долни Вадин;

         8. Галина Светозарова -Кмет на с.Лесковец;

         9. Ирена Станкулова-Кмет на с.Остров;

       10. Росица Койнова –Кмет на с.Селановци;

       11. Николай Николов-Кметски наместникна с. Галово;

 

Днес 27.04.2020 г. от 10:30 ч. в художествена галерия „Марин Върбанов“комисията, назначена със Заповед № РД-11-135/15.04.2020 г. на Кмета на Община Оряхово, се събра и разгледа постъпилите заявления за участие в разпределението на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд и разпредели необходимата за всеки кандидат площ, съобразно чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ, със следния текст: „Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка. за 1 животинска единица в имоти от 1 до 7 категория и до 40 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.” При вземане на решението си комисията се съобрази с императивните норми на закона относно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

            Председателя на комисията докладва постъпилите 2 броя заявления в деловодството на община Оряхово от заявители, правоимащи лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответните или съседни землища на населени места на територията на Община Оряхово.

 

Заявления са подали следните лица:

            1.”Винарска изба Оряхово” ООД с управител Георги Диков Диков от гр.Оряхово;

            2. Петьо Насков Староселски от с.Остров;

            Комисията разгледа постъпилите заявления и документите приложени към тях за всеки кандидат по отделно по реда на тяхното постъпване, както следва:

1.„Винарска изба Оряхово”ООД, с управител Георги Диков Диков, е собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни с № 7072310036, находящ се в с. Селановции имарегистрирани говедас предназначение за производство за месо и от местни (автохтонни) породи,за които следва да се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от 1 до 7 категория. Регистрирани в Интегрираната информационна система, са 182.1 общо животновъдни единици / ЖЕ/. Лицето има действащи договори за наем с Община Оряхово за имоти в землището на гр.Оряхово, с.Галово и с.Остров и с.Лесковец с обща площ от 2299.40 дка. Съгласно чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ, има право да получи общо имоти с площ от 3277.000 дка.

Предвид на горното, комисията реши„Винарска изба Оряхово”ООД да получи следните имоти с обща площ 949.913 дка /приравнена разлика в имоти ПМЛ от 1 до 7 категория-общо полагаеми се ПМЛ-Общо регистрирани ПМЛ/, както следва:

-имот № 70723.94.187-569852 кв.м. /569.852 дка./,местност „Могилите”, категория четвърта, по КККР на с.Селановци;

-имот № 70723.70.15-380061 кв.м. /380.061 дка./,местност „Старото село”, категория четвърта, по КККР на с.Селановци ;

- с обща площ от: 949.913 дка.

2. Петьо Насков Староселски е собственик на животновъден обект с 1442720012, находящ се в с.Галово, с пасищни селскостопански животни. Комисията, като разгледа подаденото заявление и документите към него се съобрази с нормата за разпределение в зависимост от броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади /приравнена разлика в имоти ПМЛ от 1 до 7 категория-общо полагаеми се ПМЛ-Общо регистрирани ПМЛ/, оставя без уважение заявлението му с мотив, че с площта на искания имот, ще бъде нарушена императивната норма на закона, а именно чл.37и, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Настоящият протокол по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ се подписа от всички членове на комисията без особено мнение.

Протоколът следва да бъде обявен на информационното табло на Община Оряхово и в интернет страницата на Община Оряхово в срок до 01.05.2020 г.

Протоколът може да се обжалва по реда на чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, в 14-дневен срок пред Районния съд гр.Оряхово. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

КОМИСИЯ:

                               

                Председател:……………………………….

                     Ивайло ИвановЗам. Кмет на Община Оряхово

 

Членове:

 

1.…………………….            2………………….          3.............................              

           /п /                                         / п /                                    / п /    

 

           4…………..………                 5.……………………       6………………….                 

         / п /                                         / п /                                   / п /

          

        7.............................                  8…………………….       9.…………………….

                         / п /                                        / п /                                 / п /

 

         10………………….                 11.............................

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2020 г

       Списък на имоти за индивидуално ползване за 2020 г. Приложение №3     
По КККР на гр.ОРЯХОВО                           
идентификатор № Местност НТП Кат. площ кв.м площ по КВС дка
54020.4.108 МАРКОВ БАИР Пасище V 13061 13.061
54020.53.52 КРАЛИЦАТА Пасище V 9565 9.565
54020.209.63 КОВАЧЕЛЯ Пасище V 36361 36.361
54020.71.105 МАРКОВ БАИР Пасище V 92323 92.323
54020.4.190 МАРКОВ БАИР Пасище V 787 7.87
54020.72.356 ЧЕРКОВНОТО Пасище V 3514 3.514
54020.72.357 ЧЕРКОВНОТО Пасище V 1327 13.27
54020.72.358 ЧЕРКОВНОТО Пасище V 260 0.26
54020.206.370 МАРКОВ БАИР Пасище V 20004 20.004
54020.53.2 ПОД ОБОРА Пасище V 4783 4.783
общо: 201011 201.011
По КККР НА ГАЛОВО
идентификатор № местност НТП Кат. площ кв.м площ по КВС дка
14427.146.26 БЛАТОТО Пасище 6 9624 9.624
14427.151.46 БЛАТОТО Пасище 6 230019 230.019
14427.149.54 БЛАТОТО Пасище 3 5228 5.228
14427.80.68 БЛАТОТО Пасище 6 56290 56.29
14427.162.71 БЛАТОТО Пасище 6 24456 24.456
14427.80.86 КРАЙ СЕЛО Пасище 6 16702 16.702
14427.162.129 БЛАТОТО Пасище 6 1843 1.843
14427.80.219 КРАЙ СЕЛО Пасище 6 37541 37.541
14427.155.220 БЛАТОТО Пасище 3 17690 17.69
14427.158.238 КОП.МОГИЛА Пасище 3 71733 71.733
общо: 471126 471.126
По КККР НА с.ГОРНИ ВАДИН
идентификатор № МЕСТНОСТ НТП КАТ. площ кв.м площ по КВС дка
16451.32.18 НИВАТА Пасище 5 243311 243.311
16451.79.61 ЛЕДЕНИКА Пасище 6 5779 5.779
16451.10.63 ЛЕДЕНИКА Пасище 6 25276 25.276
16451.7.96 ЛЕДЕНИКА Пасище 5 10581 10.581
16451.6.129 ЛЕДЕНИКА Пасище 6 32354 32.354
16451.116.154 ЛИПОВ ДОЛ Пасище 5 4312 4.312
16451.8.194 ЛЕДЕНИКА Пасище 5 19887 19.887
16451.44.195 ДИСАГИТЕ Пасище 5 53761 53.761
общо: 395261 395.261
ЗЕМЛИЩЕ НА с.ДОЛНИ ВАДИН
№ на имота местност НТП Кат. площ по КВС дка
000007 ОБОРИТЕ Пасище,мера VI 5.893
000010 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 21.916
000035 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 34.382
000040 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 48.633
000059 Д.ЛОЗЯ Пасище,мера VI 3.025
000060 ОБОРИТЕ Пасище,мера V 0.855
000087 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 41.659
000095 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 11.526
000109 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 15.81
000113 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 8.662
000114 МАРМАЛИКА Пасище,мера VI 2.903
000116 МАРМАЛИКА Пасище,мера VI 7.502
000119 МАРМАЛИКА Пасище,мера V 4.924
000133 КАЛНАЛЪКА Пасище,мера VI 3.565
000145 КЪШЛИТЕ Пасище,мера VI 0.248
000149 СТРЪМБА Пасище,мера V 1.405
000182 КЪШЛИТЕ Пасище,мера VI 2.329
000208 СТРЪМБА Пасище,мера IV 6.039
000215 ГЕРАНИТЕ Пасище,мера V 0.958
общо: 222.234
По КККР с.ОСТРОВ
идентификатор № МЕСТНОСТ НТП КАТ. площ кв.м площ по КВС ДКА
54386.57.605 СУРАШ Пасище VII 195904 195.904
54386.503.623 Д.ЛОЗЯ Пасище VI 6084 6.084
54386.242.8 БОСТАНИТЕ Пасище III 16364 16.364
54386.242.9 БОСТАНИТЕ Пасище III 27963 27.963
ОБЩО: 246315 246.315
По КККР с.СЕЛАНОВЦИ
идентификатор № МЕСТНОСТ НТП КАТ. площ кв.м площ по КВС ДКА
70723.62.130 РАЕВ ДОЛ Пасище VI 21586 21.586
70723.62.133 РАЕВ ДОЛ Пасище V 21816 21.816
70723.311.143 РАЕВ ДОЛ Пасище VI 6397 6.397
70723.282.150 ДОЛЕН КОСАН Пасище IV 144177 144.177
70723.311.169 МОГИЛИТЕ Пасище III 34394 34.394
70723.311.173 РАЕВ ДОЛ Пасище VI 35705 35.705
70723.94.187 МОГИЛИТЕ Пасище IV 569852 569.852
70723.311.190 РАЕВ ДОЛ Пасище VI 18494 18.494
70723.311.199 РАЕВ ДОЛ Пасище IV 11037 11.037
70723.292.203 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище V 8572 8.572
70723.89.222 СТ.СЕЛО Пасище IV 683 0.683
70723.330.314 СТ.СЕЛО Пасище IV 372646 372.646
70723.115.589 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище V 6100 6.1
70723.177.673 КОСАНЯ Пасище IV 7585 7.585
70723.70.15 СТ.СЕЛО Пасище IV 380061 380.061
70723.110.5 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище VI 25404 25.404
Общо: 1664509 1664.509
общо:3200.456 дка
3200456 кв.м.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023