Заповед № 184/22.10.20 г.по чл.37в,ал.12 от ЗСПЗЗ за одобрение на разпределените масиви за ползване в землище Селановци.

Заповед  №184/22.10.2020г

Заповеди за стопанската-2020г-2021г

Заповеди за стопанската-2020г-2021г

Обява и заповед по ЗСПЗЗ -2020г

Обява

Заповед

Протокол по реда на чл.37и, ал.6-2020г от ЗСПЗЗ

ПРО Т О К О Л

по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

Днес 27.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Решение № 57 на ОБС Оряхово, прието с протокол № 6 / 27.02.2020 г. и на основание чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на Заповед № РД-11-135/15.04.2020 г.на Кмета на Община Оряхово се събра комисия в състав:

           Председател:Ивайло Иванов– Зам. Кмет на Община Оряхово

и членове:

         1. Д-р Цветан Цветанов – официален ветеринарен лекар на община Оряхово;                     

         2. Йорданка Йордановамл.експерт„ОС”при Община Оряхово;

         3.Калин Касабов-началник отдел „ОСИД”при Община Оряхово;

         4. Денислав Ивов-мл. експерт „ОСИД” при Община Оряхово;

         5. Мария Цветанова-юрисконсулт при Община Оряхово;

         6. Елена Максимова–Кметски наместник на с.Горни Вадин;

         7. Иван Спасов-Кметски наместник на с.Долни Вадин;

         8. Галина Светозарова -Кмет на с.Лесковец;

         9. Ирена Станкулова-Кмет на с.Остров;

       10. Росица Койнова –Кмет на с.Селановци;

       11. Николай Николов-Кметски наместникна с. Галово;

 

Днес 27.04.2020 г. от 10:30 ч. в художествена галерия „Марин Върбанов“комисията, назначена със Заповед № РД-11-135/15.04.2020 г. на Кмета на Община Оряхово, се събра и разгледа постъпилите заявления за участие в разпределението на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд и разпредели необходимата за всеки кандидат площ, съобразно чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ, със следния текст: „Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка. за 1 животинска единица в имоти от 1 до 7 категория и до 40 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.” При вземане на решението си комисията се съобрази с императивните норми на закона относно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

            Председателя на комисията докладва постъпилите 2 броя заявления в деловодството на община Оряхово от заявители, правоимащи лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответните или съседни землища на населени места на територията на Община Оряхово.

 

Заявления са подали следните лица:

            1.”Винарска изба Оряхово” ООД с управител Георги Диков Диков от гр.Оряхово;

            2. Петьо Насков Староселски от с.Остров;

            Комисията разгледа постъпилите заявления и документите приложени към тях за всеки кандидат по отделно по реда на тяхното постъпване, както следва:

1.„Винарска изба Оряхово”ООД, с управител Георги Диков Диков, е собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни с № 7072310036, находящ се в с. Селановции имарегистрирани говедас предназначение за производство за месо и от местни (автохтонни) породи,за които следва да се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от 1 до 7 категория. Регистрирани в Интегрираната информационна система, са 182.1 общо животновъдни единици / ЖЕ/. Лицето има действащи договори за наем с Община Оряхово за имоти в землището на гр.Оряхово, с.Галово и с.Остров и с.Лесковец с обща площ от 2299.40 дка. Съгласно чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ, има право да получи общо имоти с площ от 3277.000 дка.

Предвид на горното, комисията реши„Винарска изба Оряхово”ООД да получи следните имоти с обща площ 949.913 дка /приравнена разлика в имоти ПМЛ от 1 до 7 категория-общо полагаеми се ПМЛ-Общо регистрирани ПМЛ/, както следва:

-имот № 70723.94.187-569852 кв.м. /569.852 дка./,местност „Могилите”, категория четвърта, по КККР на с.Селановци;

-имот № 70723.70.15-380061 кв.м. /380.061 дка./,местност „Старото село”, категория четвърта, по КККР на с.Селановци ;

- с обща площ от: 949.913 дка.

2. Петьо Насков Староселски е собственик на животновъден обект с 1442720012, находящ се в с.Галово, с пасищни селскостопански животни. Комисията, като разгледа подаденото заявление и документите към него се съобрази с нормата за разпределение в зависимост от броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади /приравнена разлика в имоти ПМЛ от 1 до 7 категория-общо полагаеми се ПМЛ-Общо регистрирани ПМЛ/, оставя без уважение заявлението му с мотив, че с площта на искания имот, ще бъде нарушена императивната норма на закона, а именно чл.37и, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Настоящият протокол по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ се подписа от всички членове на комисията без особено мнение.

Протоколът следва да бъде обявен на информационното табло на Община Оряхово и в интернет страницата на Община Оряхово в срок до 01.05.2020 г.

Протоколът може да се обжалва по реда на чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, в 14-дневен срок пред Районния съд гр.Оряхово. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

КОМИСИЯ:

                               

                Председател:……………………………….

                     Ивайло ИвановЗам. Кмет на Община Оряхово

 

Членове:

 

1.…………………….            2………………….          3.............................              

           /п /                                         / п /                                    / п /    

 

           4…………..………                 5.……………………       6………………….                 

         / п /                                         / п /                                   / п /

          

        7.............................                  8…………………….       9.…………………….

                         / п /                                        / п /                                 / п /

 

         10………………….                 11.............................

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022