Обява за отдаване под наем на: „Павилион за продажба на закуски"

Създадена на Сряда, 07 Август 2019

О Б Я В А

средно училище „Христо Ботев” гр.Оряхово

 

       На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публичен оповестен конкурс за разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, Средно училище „Христо Ботев“ гр. Оряхово обявява публичен търг ЗА ОТДАВАНЕ ПОД

НАЕМ на: „ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ”, с ПП - 16.кв.м., находящ се в партерния етаж на Средно училище ”Христо Ботев” гр.Оряхово с начална наемна цена 64(шестдесет и четири) лв. за един месец и срок 3 (три) години.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от канцеларията на Средно училище „Христо Ботев“ гр. Оряхово, срещу сумата от 15 лв. платима в касата на училището и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит- до 16 часа в деня предхождащ търга.

Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10 ч. в мултимедиен кабинет, ІІ етаж в Средно училище „Христо Ботев“.

Допълнителна информация на тел: 09171/22-13

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022