За предстоящи растителнозащитни мероприятия от фирма "Агротехрем"ООД в землище на с. Г. Вадин

Създадена на Петък, 22 Март 2019

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-6/19.03.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 27.03.2019 г. до 28.03.2019 г. от 10:00  до 18:00 часа. ще се третира слънчоглед  с препарати:

-         стомп аква – хербицид почвено с карантинен срок 60 дни при доза 320 кв./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Горни Вадин:

-         Масиви 38 и 39  – 1000 дка, отстояние от съседно селище на 6 км.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022