Съобщение - 11.09.2018г.

Създадена на Вторник, 11 Септември 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДИМИТРИНА БОРИСОВА СПАСОВА, АНИТА   СПАСОВА СТЕФАНОВА, ЯНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА,ДАНИЕЛА СПАСОВА СТЕФАНОВА, СТОЯНКА СТЕФАНОВА ЦВЯТКОВА, ЙОРДАНКА ПЕНКОВА ОПРОВА, ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ОПРОВ, ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ, ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА,КАЛОЯН АНДРЕЕВ ДОНОВ, МЕТОДИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ,ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА, МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕНЧЕВА, БОЖИДАР АТАНАСОВ ЧАКМАКОВ, НИКОЛА СВЕТОСЛАВОВ АТАНАСОВ, в качеството им на собственици или наследници на собственици на земеделски земи в землището на гр.Оряхово, че е издадена заповед №РД-08-40/16.08.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, с която се задължават да осигурят свободен достъп в собствените си или наследствени земеделски имоти попадащи в трасето и сервитута на строеж ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 kw ЗА ВТОРО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ ОРЯХОВО, на изпълнителя на строежа „ЕЛ” ЕООД и възложителя ЕСО” ЕАД за изграждане на строежа в периода от 20.08.2018 г. до 30.10.2018 г.

В срок до 18.09.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024