Административни услуги свързани с екологията

Създадена на Събота, 29 Май 2010
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”:

1. Разрешително за сеч на дървета в земеделски земи – по Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ).

Искане за сеч на дървета в земеделски земи
придружено с документи, удостоверяващи собствеността на нивата, удостоверение за наследници и пълномощно от тях.
Срок - 14 дневен срок от подаване на искането, при необходимост от допълнителна проверка срокът се удължава на 30 дни. Такса - 10.00 лв

2. Разрешително за кастрене на дървета в частен имот по Наредба №1 на ОбС Оряхово.

Искане за кастрене на дървета в частен имот
придружено с документ за собственост.
Срок - 7 дневен срок от получаване на искането, при необходимост от допълнителна проверка срокът се удължава на 14 дни. Такса - 5.00 лв

3. Разрешително за отсичане на дървета в частен имот по Наредба №1 – За опазване на зелените площи и декоративна растителност – на МОСВ и Наредба №1 на ОбС Оряхово.

Искане за отсичане на дървета в частен имот
заедно с документ за собственост, удостоверение за наследници и пълномощно от тях.
Срок - 14 дневен срок от получаване на искането, при необходимост от допълнителна проверка срокът се удължава на 30 дни. Такса - 10.00 лв
За извършване на услугата – маркиране, с общинска марка на отсечени дървета и издаване на превозен билет се събира такса в размер на 1.50 лв. за м3 добит материал.

4. Позволително за събиране на билки в общината – по Закона за лечебните растения (ЗЛР) и Тарифата за ползване на лечебни растения от общински земи и гори, приета с Наредба №6 на ОбС Оряхово.

Заявление за издаване на позволително за събиране на билки на територията на община Оряхово
Такса: за физически лица - 10.00 лв. Такса: за фирми - 30.00 лв. Срок: 1 дневен срок от получаване на искането

Отделно се заплаща такса на килограм билки по тарифата за ползване на лечебни растения от общински земи и гори, на ОбС Оряхово.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”:

1. Декларация за получаване на съд за отпадъци.

Искане за предоставяне на съд за отпадъци
заедно с документ за собственост, удостоверение за наследници и документ за платена такса смет.
Декларацията се издава в 7 дневен срок от получаване на искането, а ако се наложи допълнителна проверка срокът се удължава на 14 дни.

2. Разрешително за добив на кариерни материали – (да се вкара като допълнение към чл. 39 /1/ т. 7 в Наредба №6 на ОбС Оряхово).
Срок - 14 дневен срок от получаване на искането, при необходимост от допълнителна проверка срокът се удължава на 30 дни. Такса - 10.00 лв
За добиване на 1 м3 кариерни материали (речен пясък, чакъл, баластра, ломен, трошен камък, пясъчни и други скали) се заплаща такса в размер на 0.50 лв/м3, съгласно чл. 27 /1/ от Наредба №6 на ОбС Оряхово.

3. Разрешително за депониране на строителни отпадъци – (да се вкара като допълнение към чл. 39 /1/ т. 6 в Наредба №6 на ОбС Оряхово).

• искане, РПОИС или саморъчно написана декларация за количеството отпадъци.
Срок - 14 дневен срок от получаване на искането, при необходимост от допълнителна проверка срокът се удължава на 30 дни.
Таксата за издаденото позволително е 10.00 лв., като отделно се заплаща такса на м3 отпадък съгласно Наредба №6 на ОбС.
За депониране на 1 м3 излишни земни маси и/или строителни отпадъци се заплаща такса в размер на 3.00 лв/м3, съгласно чл. 27 /2/ от Наредба №6 на ОбС Оряхово.

4. Становища – по ЗМСМА, ЗУО, ЗООС, ЗГ, ЗОСИ, ЗВ и др.

• писмо в свободен текст плюс документи за съответния случай.
Такса: Срок: 14 дневен срок от получаване на кореспонденцията,при необходимост от допълнителна проверка срокът се удължава на 30 дни.


5. Извършване на мониторинг на околната среда на територията на общината.

6. Изготвяне и представяне на отчети до различни инстанции.

7. Контрол на сметосъбирането и чистотата на територията на община Оряхово.

8. Изработване и актуализация на програми, планове, отчети.

9. Изготвяне на становища за състоянието на околната среда.

10. Изготвяне на протоколи (констативни и други).

11. Участие в проекти и семинари за управление на отпадъците.

12. Обработка на документация свързана с битовите отпадъци.

13. Изготвяне на справки за граждани и учреждения.

14. Отговори на жалби и молби от гражданите.

15. Обучения на населението във връзка с разделното събиране на отпадъците.

16. Връзка с обществеността по въпросите на екологията и опазване на околната среда.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С “ТУРИЗМА”:
Необходими документи – писмо или молба в свободен текст плюс документи за съответния случай.

Издават се в 14 дневен срок от получаване на кореспонденцията, а ако се наложи допълнителна проверка срокът се удължава на 30 дни.

1. Контакти с Държавна агенция по туризъм.

2. Участие в туристически борси и изложения за популяризирането на местния туризъм.

3. Участие в проекти и семинари свързани с екологичния туризъм.

4. Изготвяне и представяне на отчети до различни инстанции.

5. Участие в изработването и актуализацията на програми и планове за туризма.

6. Участие в комисията по категоризации на туристическите обекти.

7. Изготвяне на справки за граждани и учреждения.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021