Протокол-съдебни заседатели

Протокол за избор на съдебни заседатели

Заявления-съдебни заседатели

Постъпили заявления за съдебни заседатели:

Заявление 1

Заявление 2

Заявление 3

Заявление 4

Заявление 5

Заявление 6

Заявление 7

Заявление 8

Обява-съдебни заседатели

На основание Решение №639 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Оряхово и във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО

 

О Б Я В Я В А

 

Подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела за Окръжен съд – Враца.

 

Съгласно Решение №639/2019г. на Общински съвет Оряхово и на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68 от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо с Вх.№ 999/05.07.2019г. от Зам. Административния ръководител и Зам. Председател на Окръжен съд - Враца, и във вр. с чл.60 от АПК, Общински съвет Оряхово ОТКРИВА процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – Враца при следните правила:

  1. Кандидатите за съдебен заседател, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.
  2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Оряхово www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Оряхово в срок до 23.08.2019г.
  3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

В срок до 23.08.2019г. от 08.00 ч. до 17.00 часа, в деловодството на Общински съвет Оряхово, ет.3, стая 309, кандидатите подават следните документи:

  1. Писмено съгласие /по образец/;
  2. Свидетелство за съдимост, че не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /изрично да бъде вписано, че е необходимо за съдебен заседател/;
  3. Кратка биографична справка /по образец/;
  4. Декларация за българско гражданство и възрастта /по образец/;
  5. Надлежно заверено от кандидата копие от диплома, удостоверяваща педагогическата квалификация /само за кандидатите, които имат такава/;
  6. Декларация – съгласие за обработване на лични данни /по образец/;
  7. Надлежно заверено от кандидата копие от лична карта.

Общински съвет – Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024