Удостоверения за въвеждане в експлоатация обновен регистър на 29.11.2023 г.

   РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2023г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/10.01.2023 г.

Общ.Оряхово

„Изпълнение на проект мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда: Административна сграда в град Оряхово, ул. Андрей Чапразов №5 в град Оряхово

идентификатор 54020.503.662, парц. I, в кв.31 по плана на гр.Оряхово

№15/27.11.2015

№2/28.11.2023г.

Община Оряхово

Изграждане на лодкостоянка

54020.502.1462 и 54020.502.1486, обединени в п.и. с проектен идентификатор 54020.502.1504 от КК на гр. Оряхово, урегулиран в УПИ XII в кв. 16 от плана на гр. Оряхово, в регулация на гр.Оряхово

№18/16.08.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Съобщение-УТ

Съобщение-УТ

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

                               РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/10.02.2023г.

СУ “Христо Ботев“

УПИ I, кв.23 по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр. Оряхово, ул.“Коста Лучев“ №23

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№6/06.02.2023г.

№2/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№5/06.02.2023г.

№3/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“-салон

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№4/06.02.2023г.

№4/16.03.2023г.

„Кабелно захранване 20 kV иБКТП 63 kVA , 20/0.4kV”

Имот №370009, м-ст „Старо село“ по КВС на с. Селановци, п.и. 70723.370.11 и 70723.370.10 по КККР и имот № 081017, м-ст „Греда“ по КВС на с.Селановци,общ. Оряхово

„Винарска изба Ахинора“ ЕООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№3/15.02.2011 г.

№5/07.04.2023г.

Административно делова сграда

ПИ № 54020.502.827 ул.“Коста Лулчев“ №20, гр.Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

-

№6/28.04.2023г.

Жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ №2 блок с 26 апартамента

ул. „Иван Вазов“

гр. Оряхово

Сдружение на собствениците

Инвест консултинг ЕООД- гр. Враца

 

№7/28.04.2023г.

Спортна база – с. Селановци

ПИ 70723.501.1798 с. Селановци- община Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№8/28.04.2023г.

Народно читалище „Самообразование 1894 г.“ ул.“Сергей Румянцев“ №11

ул.“Сергей Румянцев“ №11 с.Селановци

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№9/14.07.2023 г.

Силозно стопанство, авторазтоварище, кантар с обслужваща сграда и трафопост

ПИ 54386.511.45 по КККР, местност „Край село“ в землище Остров, Община Оряхово

„Колендро“ ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019 г.

№10/01.09.2023 г.

„Офис-сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№20/15.09.2014 г.

№11/01.09.2023 г.

Подобект: „Трафопост тип БКТП БМ-01 – 160 KVA-20/0.4 KV и Външно Ел. захранване – кабелни линии HH и 20 KV

За Обект: „Офис сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, 54020.504.1956; 54020.414.1, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№25/01.11.2023 г.

№12/27.11.2023 г.

Строеж: „Изграждане на лодкостоянка“

УПИ XII в кв.16 от плана на гр. Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№18/16.08.2022 г.

 

Разрешение за разкопаване 2023

Регистър

 разрешения за разкопаване- 2023г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/09.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Радецки“, гр.Оряхово

16.01.2023г.

№2/17.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Юри Гагарин“ и ул. „Чавдар Войвода“ гр.Оряхово

24.01.2023 г.

№3/18.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Юри Гагарин“ №29, гр.Оряхово

24.01.2023 г.

№4/11.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Капитан Петко Войвода“ №44, с.Селановци

18.05.2023 г.

№5/15.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Освобождение“,с.Остров

19.05.2023 г.

№6/30.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Андрей Чапразов“№9-11, гр.Оряхово

07.06.2023 г.

№7/19.07.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Сливнишка“, гр.Оряхово

28.07.2023 г.

№8/27.07.2023

ВиК - район Оряхово и Красимира Василева Борисова

Ул.“Чавдар Войвода“ № 3

04.08.2023 г.

№9/22.08.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Александър Стамболийски“ №1

29.08.2023 г.

№10/13.09.2023

ВиК - район Оряхово и Тихомир Асенов Ангелов

Ул. „Андрей Чапразов“ № 13, гр. Оряхово

21.09.2023 г.

№11/02.10.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Христо Смирненски“ и ул.“Васил Петлешков“. Гр.Оряхово

10.10.2023 г.

№12/26.10.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Бачо Киро“ и ул. „Мак“, с. Остров

08.11.2023 г.

№13/30.10.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Рилски“, гр. Оряхово

09.11.2023 г.

№14/09.11.2023

ВиК - район Оряхово

Ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Васил Петлешков“ до ул.“С.Румянцев“, гр. Оряхово

17.11.2023 г.

№15/10.11.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Драгоман“,гр. Оряхово

17.11.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2023г

                                    РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/05.01.2023 г

Външно електрозахранване с кабел НН на фотоволтаична централа до 100 KWP за производство на ел. енергия

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.804.8 ул.“Георги Димитров“

№2/24.01.2023 г

Обществена тоалетна

Община Оряхово

ПИ 54020.502.1446 гр.Оряхово

№3/24.01.2023 г

„Работен проект за изграждане на клетка № 3 на регионално депо за неопасни отпадъци – Община Оряхово

Община Оряхово

ПИ 54020.71.91 м-ст Марков баир“ землище общ. Оряхово

№4/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на физ.салон към ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“  №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№5/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“  №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№6/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ с.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.23, по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр.Оряхово

№7/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №1 сграда на ДГ“Дружба“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.58, ПИ 54020.502.1078.1 гр.Оряхово

№8/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №2 сграда на ДГ“Пролет“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.105, ПИ 54020.501.484.1 гр.Оряхово

№9/28.02.2023 г

Еднофамилна жилищна сграда с гараж укрепване и надстрояване

Емил Борисов Радков

УПИ VIII-869, кв.132 на с.Остров, общ.Оряхово

№10/07.03.2023 г

„Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 1 MW

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

УПИ I ПИ 54020.501.625 кв.230 гр.Оряхово

№11/13.03.2023 г

Допълващо застрояване:Три броя навеси

Ангел Георгиев Цанев

УПИ V-377,кв. 130 по плана на гр. Оряхово

№12/29.03.2023 г

„Външно ел.захранване с кабел НН 0,4 kVза захранване на Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на ел.енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ ООД

Ул.“Хемус“ с.Селановци

№13/04.04.2023 г

Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 200 кW заедно с отклонение от ел.кабелна линия с кабел НН 0,4 кV

„Ток инвест“ ООД

УПИ I-916 в кв.61 на с.Селановци, общ.Оряхово

№14/25.04.2023 г.

СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ОТ 10 БР. СИЛОЗИ

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

54386.511.45 от КВС с.Остров, общ. Оряхово

 

№15/18.05.2023 г.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА НА С.ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩИНА ОРЯХОВО – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП“

 

Община Оряхово

ул. „Дружба“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. ул.“Кокиче“ и ул.“Божур“ -  ПЪРВИ ЕТАП

ул.“Иглика“, ул.“Чавдар войвода“, ул.“Г.Димитров“, ул.“Еделвайс“ и ул.“Радецки“ -ВТОРИ ЕТАП на с. Лесковец, общ. Оряхово

 

№16/18.05.2023 г.

НАВЕС

Цветомир Валентинов Цеков

п.и. 70723.501.1431, УПИ ХII-1431, кв. 62 по плана на с. Селановци, общ. Оряхово

 

№17/19.06.2023 г.

„Изпълнение на мерки от плана за действие за опазване на белооката потапница“

Община Оряхово

поземлен имот с идентификатор 54386.14.20 по КККР на с. Остров общ. Оряхово, земеделски имот извън регулация.

№18/20.06.2023 г.

Навес с височина 2.40 м.

Полина Юриева Раклеова

п.и. 54020.501.2451, квартал 172, УПИ XXII 2451, гр.Оряхово, общ.Оряхово, обл.Враца

№19/22.06.2023 г.

„Автосервиз – контролно-диагостичен пункт за автомобили (пристройка и преустройство на съществуваща сграда)

Денислав Тошинов Стоянов

УПИ VII – 224 в кв.322, с.Селановци, общ. Оряхово

№20/14.07.2023 г.

Едноетажна еднофамилна жилищна сграда

Ани Русинова Пашова

УПИ XI-1033 в кв. 261, с.Селановци, общ.Оряхово п.и. 70723.501.1033

№21/15.08.2023 г.

Допълващо застрояване – навес в П.И. 54020.501.464, по КК на гр. Оряхово

Татяна Захариева Томова

П.И. 54020.501.464, по плана на гр. Оряхово

№22/ 01.09.2023г.

Рехабилитация на четвъртокласни общински пътища VRC 1128 /II-11/ Оряхово-Крушовене/ , с. Горни Вадин с. Долни Вадин/ II-11  от към 0+000 до км 8 + 200

Първи етап от 0+000 до км 5+020

Втори етап от км 5+020 до 8+200

Община Оряхово

четвъртокласни общински пътища VRC 1128 /II-11/ Оряхово-Крушовене/ , с. Горни Вадин с. Долни Вадин/ II-11  от към 0+000 до км 8 + 200

Първи етап от 0+000 до км 5+020

Втори етап от км 5+020 до 8+200

№23/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Гурко“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.502.2566 от КК на гр. Оряхово

№24/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Тотлебен“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.502.2517 от КК на гр. Оряхово

№25/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Сливнишка“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.503.2629 от КК на гр. Оряхово

№26/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Опълченска“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.503.2638 от КК на гр. Оряхово

№27/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Освобождение“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9042 и №54386.501.9043  от КК на с. Остров

№28/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Васил Коларов“, с. Остров

Община Оряхово

№ 54386.501.9062 и от ЗРП на с. Остров

№29/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Пейо Яворов“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9049 и от ЗРП на с. Остров

№30/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9048 и от ЗРП на с. Остров

№31/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Чапаев“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9031 и №54386.501.9030  от ЗРП на с. Остров

№32/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух“, с. Долни Вадин

Община Оряхово

П.И. №22321.501.9051 и №22321.501.9052 от ЗРП на с.Долни Вадин

№33/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“, с. Горни Вадин

Община Оряхово

П.И. 16451.501.9029 от ЗРП на г. Горни Вадин

№34/ 25.09.2023г.

Подобряване инфраструктурата на гробищен парк, с. Селановци

Община Оряхово

П.И. 70723.83.469 по КК на с. Селановци, община Оряхово

№35/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул.“Леденика“ с. Горни Вадин

Община Оряхово

Ул. Леденика, с. Горни Вадин, Община Оряхово

№36/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на площад пред кметство с. Галово

Община Оряхово

П.И. 144.501.501 по КК на с. Галово, общ. Оряхово

№37/ 11.10.2023г.

Отводняване на улица „Георги Димитров“, с. Лесковец

Община Оряхово

№43400.804.61 от ЗРП на с. Лесковец, ул. „Георги Димитров“

№38/ 17.10.2023г.

Нов навес върху съществуваща стоманобетонова площадка в сектор „Н“ към винарна „Шато Бургозоне“

„БУРГОЗОНЕ“ ЕООД

П.И. 43400.5.143 от КК на с. Лесковец

№39/06.11.2023 г.

Изграждане на спортна площадка със специализирана  спортна настилка в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци

Община Оряхово

УПИ – I – 1330, кв. 385, с. Селановци, ул. „ 1-ви Май“ №5

№40/07.11.2023 г.

„ Надстройка административно-битов сектор, жилище и стаи за гости към винарна „Ахинора“ с възможност за етапно изпълнение. Първи етап: Административно-битов сектор, жилище и стаи за гости; втори етап: стаи за гости“

„Винарска изба „Ахинора“ ЕООД

П.и. 70723.370.10 от КК на с. Селановци, общ. Оряхово

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024