Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2020 г.

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на

                                     територията на  община Оряхово 2020 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за     п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

3

Заповед №РД-08-17/11.03.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

 

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1428 УПИ ХІ-1428,1429 и ХІІ-1428 в квартал 63 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Сашка Бонкова Костадинова; Петър Алексеев Стоянов; Марина Алексеева Стоянова и Габриела Руменова Евтимова

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/08.01.2019г.

 

Васко Маринов Иванов

„Работилница за автомобили“,с.Селановци

Пл.№501.988, УПИ IX-988, кв.260

РС №11/04.07.2017г.

№2/28.01.2019г.

Сашо Пешов Кирков и Румен Пешов Кирков

„Склад за селскостопанска техника и инвентар“ с-Селановци

П.и. 393004

М-ст „Дърварски път“, трети стопански двор, з-ще Селановци

№18/14.12.2011г.

№3/20.03.2019г.

Църковно настоятелство с.Селановци

„Параклис „Всички български светии““

Пл.№2174, парц II, кв.290

РС №4/28.03.2008г.

№4/14.05.2019г.

„Агротехчаст“ АД - ЕИК-106010269,

 

„ПРИСТРОЙКА   КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС“

идент. №54020.504.1885 по КК и КР на гр.Оряхово, УПИ I-„за производствена и складова дейност“, кв.169, Южна промишлена зона

 

РС №   1/ 02.04.2018 г.

№5/02.07.2019г.

Ивко Венков Руняшки

„Навес за строителни и отоплителни материали“

УПИ IV-1211,1212, „за складова – стопанска дейност“, кв.365, с.Селановци

РС №11/07.05.2014г.

№6/15.07.2019г..

Община Оряхово

„Изпърнение на пакет мерки за енергийна ефективност за сгради на адм.сгради в гр.Оряхово и с.Селановци“

Подобект“ Административна сграда в гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №29“

Кад.№503.775.1, УПИ II-775,2444 в кв.51 по плана на гр.Оряхово

РС №13/27.11.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7/14.08.2019г.

Община Оряхово

„Енергийна ефективност на сграда за комплексно обслужване“с.Селановци

501.332, парц.I, кв.307

С.Селановци

РС №14/27.11.2015г.

№8/01.11.2019г

Народно читалище „Надежда“

„Рекострукция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Надежда 1871“, гр.Оряхово

503.625

Парц.I

Кв.211

РС №2/23.02.2017г.

№9/25.11.2019г.

Васил Светлозаров Василев

„Контролен пункт за годишни технически прегледи- пристройка на ст.сграда“

501.218

Кв.111

Гр.Оряхово

РС №6/31.05.2019г.

№10/25.11.2019г.

Община Оряхово

„ Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ.Оряхово“

П.и.000045

М-ст Стрелбище

З-ще Оряхово

РС №26/03.10.2013г.

    

       

                                   

 

Разрешения за строеж - 2019

                                             РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2019г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/29.01.2019г.

„ Преустройство на базова станция за глас и / или данни на БТК ЕАД VZ6122 SELANOVTSI

ОБЩИНА ОРЯХОВО, Народно читалище „Самообразование-1894“ и „БТК“ ЕАД

С.Селановци,

УПИ I-2174, кв.290

№2/29.01.2019г.

„Фотоволтаична инсталация върху земята в имота“

„Наков“ ЕООД

С.Долни Вадин

УПИ II-331,332, кв.18

№3/23.04.2019г.

„Магазин за хранителни стоки“ /вътрешно преустройство на съществуваща сграда без конструктивни изменения/

Михаил Данчев Милчев

С.Остров

УПИ VI-461,

имот №501.461, кв.78

№4/07.05.2019г.

„Стопанска постройка“ /допълващо застрояване/

Галя Георгиева Петкова и Петър Тошев Ценков

С.Селановци

П.и. 70723.501.1062,

кв.308

№5/13.05.2019г.

„Автосервиз с автомивка и офис“

Красимир Светославов Петров

Гр.Оряхово,

УПИ I-878, кв.220

№6/31.05.2019г.

КПИИ „Контролен пункт за годишни технически прегледи“- пристройка на стопанска сграда“

Васил Светлозаров Василев

Гр.Оряхово

Ул.“Хр.Смирненски“

№34,

54020.502.218,

УПИ ХХI,кв.111

№7/11.06.2019г.

„Метален склад- /за отглеждане/ с.Селановци

Валентин Диков Вълчев

С.Селановци

П.и.70723.501.1171,

кв.367

№8/25.06.2019г.

„Дървен навес- барбекю“/допълващо застрояване/

Росен Жеков Добрев

С.Селановци,

ул.“Ал.Стамболийски“ №123,

ПИ 70723.501.182, кв.291

№9/02.07.2019г.

Укрепване свлачище №VRC31.54020.15 на ул.“Проф.Ц.Торбов“, гр.Оряхово

Община Оряхово

Гр.Оряхово,

ПИ с идентификатори

54020.503.2538,

54020.2521,

54020.503.2626

№10/08.08.2019г.

„Склад за инвентар“

Даниел Иванов Бачев и Йоана Едвард Борисова

УПИ ХIII-869,кв.26

П.и. 54020.502.869

№11/13.08.2019г.

КПИИ: “Силозно стопанство, авторазтоварище , кантар с обслужваща сграда и трафопост“

„Колендро“ ЕООД

Идентификатор

54386.511.45 от

КВС з-ще Остров

№12/27.08.2019г.

„Рекултивация на клетка №1 при РДНО-Оряхово, гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот №000091,

м-ст „Марков баир“

з-ще Оряхово

№13/12.09.2019г.

Укрепване свлачище с рег.№VRC 31.54020.12 в източната част на гр.Оряхово и свлачище с рег.№ VRC 31.54020.13 в местност „зелена бара“, гр.Оряхово

Община Оряхово

Пи с №№

54020.56.1, 54020.502.704,54020.502.886,

ул.Кокиче от о.т.83 до о.т.86, 54020.502.887, 54020.502.888, 54020.502.889, 54020.502.1453, 54020.502.1495, 54020.502.1496, 54020.502.2508, 54020.502.2555

№14/17.09.2019г.

„Свлачище с рег.№VRC 31.54386.04.,с.Остров

Подобекти:

Подпорна стена

Дренажни ребра

Община Оряхово

Имот №501.3099- ул.“Искър“ от о.т.150 до о.т161, кв.1241,

урегулирани п.имоти

УПИ XII-За озеленяване и противосвлачищни съоръжения, кв.69 /имот №501.1251/ и УПИ XIV- За озеленяване и противосвлачищни съоръжения, кв.71 /имот №501.1250/ по плана на с.Остров

№15/02.10.2019г.

Свлачище с рег.№ VRC31.54020.02.05 гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот 54020.502.1472, 502.690, 502.2547

№16/03.10.2019г.

Свлачище с рег.№ VRC31.54020.02.24 гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот №54020.503.643, 503.647

503.668, 502.623 кв.14

№17/21.10.2019г.

„Вътрешно преустройство и пристройка на магазин хранителни стоки“

Величка Огнянова Кръстева

Имот №54386.501.373,

кв.94, с.Остров

№18/28.10.2019г.

„Лятна кухня“-допълващо застрояване

Радка Красимирова Христова

Имот №54020.501.261, кв.102

Гр.Оряхово

№19/01.11.2019г.

„Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ 6123 В“

БТК Мобайл“ ЕАД

УПИ II- 831, кв.128, с.Остров, общ.Оряхово

№20/12.12.2019г.

„Оптично кабелно захранване на Интернешънъл Асет Банк“

„БТК „ ЕАД

Гр.София

Гр.Оряхово

Ул.“В.Левски“ №2Б

Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2019г.

 

 

 

№/дата

 

 

Възложител/Изпълнител

 

Населено място

Срок за възстановяване

 

№1/15.03.2019г.

 

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“ №78

01.04.2019г.

 

№2/20.03.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

04.04.2019г.

№3/09.04.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Коста Лулчев“ №52

29.04.2019г.

№4/23.05.2019г.

 

ВиК район Оряхово

С.Долни Вадин, ул.“Хан Аспарух“

10.06.2019г.

№5/11.06.2019г.

Вик район Оряхово

С.Остров, ул.“Раковски“

27.06.2019г.

№6/25.06.2019г.

Вик район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.Цар Асен“ и ул.“Сливнишка“

15.07.2019г.

№7/15.07.2019г.

Вик район Оряхово

гр.Оряхово

ул.“ Стефан Караджа“

02.08.2019г.

№8/24.07.2019г.

Вик район Оряхово

гр.Оряхово

ул.“ Сливнишка“/след пресечката с ул. „Стефан Караджа“/

12.08.2019г.

№9/05.08.2019г.

Вик район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Добруджа“/от разклона на ул.“Силистра“ до ул.“Иван Вазов“

22.08.2019г.

№10/27.08.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Остров-

канал.отклонениеот ПС II Остров до резервоар „Средна зона“

 

 

16.09.2019г.

 

№11/13.09.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Арх.Д.Цолов“

04.10.2019г.

№12/25.09.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Лесковец

Ул.“В.Левски“

15.10.2019г.

 

2019г.

 

2019-РЕГИСТЪР ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2019г.

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Зап. №РД-08-9/

05.03.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

ПУП-ПЗ, като част от КПИИ „Складова база за съхранение на зърно” в П.И.№511019; 511020; 511021; 511022; 511023; 511024;   511025; 511026; 511011 и 511032 по КВС землище с.Остров.

стоп.двор м.”Край село” землище с.Остров

„Агро сървиз“   ЕООД гр.Кнежа

2

Зап. №РД-08-14/

02.04.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

Изменение на ПУП /ЗРП/ на с.Селановци с обхват парцели (УПИ) №ІI-18, №ІІІ-17,18, №ХVІІІ-25, №ХІХ-25 и №ХХІІ-25 в кв.№318 с.Селановци, чрез разделянето им и образуването от тях на дванадесет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота.

квартал 318 с.Селановци

Гр.дело №236/2016г. Емил Любенов Велчев, Димитрина Стефанова Митева, Ралица Митева Митева, Боян Петров Кушев, Валентин Любенов Велчев, Цветана Игнатова Иванова-Колецова, Цветанка Русинова Стойчева, Цветан Русинов Кроснов, Илиян Иванов Младжов, Силвия Иванова Младжоваска, Игнат Иванов Младжов

3

Зап. №РД-08-15/

04.04.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

ПУП-ПРЗ, като част от КПИИ с обхват /УПИ/ ХХІ „За магазини и клуб“ в квартал 111 на гр.Оряхово с ново отреждане „За автомивка, автосервиз, пункт за ГТП и офиси“

Гр.Оряхово

ул. „Христо Смирненски“

Васил Светлозаров Василев

4

Зап.№РД-08-24/31.05.2019г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПРЗ/ с обхват УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в квартал №221 на гр.Оряхово в съответствие с кадастралните граници и промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ Х и ХІ в кв.221

Гр.Оряхово

ул.”Бачо Киро“

Надежда Кирилова Маринова

Бисер Кирилов Пенков

Йорданка Пенкова Опрова

5

Решение №626 от Протокол №73/27.06.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

Георги Диков Диков

6

Решение №617 от Протокол №73/27.06.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Изработване на план схема за електрификация на съществуваща сграда в УПИ І-621 в кв.211 от трафопост в УПИ І в кв.32 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

7

Заповед №РД-08-86/29.10.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез обединяването на УПИ Х-354 и УПИ ХІ-353 в квартал 98 по Регулационния план на с. Остров и образуването от тях на един нов обединен УПИ в кв.98.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев и Пламен Иванов Пурчев

8

Заповед №РД-08-90/11.11.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез разделяне на УПИ VІІІ-1016,1017 в квартал 259 по Застроително регулационен план на с. Селановци и образуването на две нови УПИ в кв.259.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Петя Илиева Маринова и Марина Илиева Маринова - Млеканова

9

Заповед №РД-08-95/26.11.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез разделяне на УПИ ХІІІ в квартал 172 по ЗРП на гр. Оряхово и образуването на четири нови УПИ в кв.172.

гр.Оряхово

ул.”Арх.Д.Цолов“

Община Оряхово

Още статии ...

  1. 2018г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024