Регистър на допусканията2020г.-

  

    Допускане, разрешаване

 

създаването или изменения на подробен устройствен план

 

на територията на община Оряхово

 

2020 г.

 

 

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

3

Заповед №РД-08-17/11.03.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1428 УПИ ХІ-1428,1429 и ХІІ-1428 в квартал 63 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Сашка Бонкова Костадинова; Петър Алексеев Стоянов; Марина Алексеева Стоянова и Габриела Руменова Евтимова,

4

Решение №88 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ ІІІ За стопанска дейност в кв.307 на с.Селановци на три нови УПИ За КОО и два За стопанска дейност.

с.Селановци

Община Оряхово

5

Решение №86 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ VІІІ За жилщно строителство в кв.75 на гр.Оряхово на два нови УПИ За жилщно строителство и За КОО.

гр.Оряхово

Община Оряхово

6

Решение №90 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в кв.307 на с.Селановци на два нови УПИ За здравна служба, трафопост и озеленяване и За КОО.

с.Селановци

Община Оряхово

7

Заповед №РД-08-25/07.05.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж „Автомивка на самообслужване“ в имот с иден.№54020.415.4 Стопански двор гр.Оряхово м-т.Каиша.

гр.Оряхово

„Стопански двор“

м-т. Каиша

„АЯ-ДЕНИ“ ЕООД

8

Решение №116 от Протокол №10/25.06.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Разрешено изработванена ПУП-ПП на трасе на съществуващ бетонов път до местност „Големия косан“ в землище с.Селановци.

с.Селановци

Община Оряхово

 

9

Заповед №РД-08-55/01.09.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.568 УПИ VІІІ-568 ІХ-568 и Х-567,568 в квартал 30 по Застроително регулационен план   на с. Остров.

с.Остров

ул.”Баба Парашкева“№7

Любомир Георгиев Николов

 

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2020 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Решение №26 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Подробен устройствен план /ПУП/ – План схема „За обект външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV на сграда с идентификатор 54020.503.626.1 от сграда трафопост с идентификатор 54020.503.2331.1от КК на гр.Оряхово между кв.32 и кв.211 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

2

Зап.№РД-08-10/

20.02.2020 г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез прилагане границите на УПИ ХХІІІ-„За комплексно обществено обслужване“ в квартал 352 на с.Селановци и образуването от тях на нов имот с №70723.501.2207.

с.Селановци

Благовест Сашов Борисов

3

Зап.№РД-08-2/08.01.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ чрез делба на УПИ ХІІІ в кв.172 на четири нови УПИ ХІІ; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІІІ и УПИ ХХІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал №172 на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

Община Оряхово

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена масивна сграда „Магазин за хранителни стоки“ с №70723.501.1431.5 в имот №70723.501.1431 /УПИ/ ХІІ-1431 в квартал 62 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 70

Цветомир Валентинов Цеков

5

Зап.№РД-08-22/23.04.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Обединяване на имот 501.924 и имот №501.925 в нов имот с №70723.501.2208 и отразяване на новопостроена масивна сграда с №70723.501.2208.6 „Пристройка-Разширение на магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 72

Десислав Ивков Руняшки

6

Зап.№РД-08-26/26.05.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ІІ-18 и ІІІ-18 на нови УПИ ХХVІІІ-17,18 ХХІХ-18 и разделянето на УПИ ХХІІ-25 на шест нови УПИ ХХІІ-25; ХХІІІ-25; ХХІV-25; ХХV-25; ХХVІ-25 и ХХVІІ-25 в квартал 318 с.Селановци.

с.Селановци

гр.дело №236/2016г.

Н-ци на Цеко Митов Кроснов

7

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на три броя обособени обекти на първи етаж в масивна сграда с №16451.501.267.1:об.обект№16451.501.267.1.1; об.обект №16451.501.267.1.2 и об.обект№16451.501.267.1.3 в имот /УПИ/ ХХ   в квартал 16 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Георги Димитров ”

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-37/08.07.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ І в кв.307 на два нови УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване“ и УПИ ІV „За КОО“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Стефан Стамболов №51

Община Оряхово

9

Зап.№РД-08-38/08.07.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ІІІ в кв.307 на три нови УПИ ІІІ За стопанска дейност“; УПИ V „За КОО“ и УПИ VІ „За стопанска дейност“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Сергей Румянцев №11А

Община Оряхово

 

Допускане, разрешаване,създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово

Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2020 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

3

Заповед №РД-08-17/11.03.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1428 УПИ ХІ-1428,1429 и ХІІ-1428 в квартал 63 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Сашка Бонкова Костадинова; Петър Алексеев Стоянов; Марина Алексеева Стоянова и Габриела Руменова Евтимова,

4

Решение №88 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ ІІІ За стопанска дейност в кв.307 на с.Селановци на три нови УПИ За КОО и два За стопанска дейност.

с.Селановци

Община Оряхово

5

Решение №86 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ VІІІ За жилщно строителство в кв.75 на гр.Оряхово на два нови УПИ За жилщно строителство и За КОО.

гр.Оряхово

Община Оряхово

6

Решение №90 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в кв.307 на с.Селановци на два нови УПИ За здравна служба, трафопост и озеленяване и За КОО.

с.Селановци

Община Оряхово

7

Заповед №РД-08-25/07.05.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж „Автомивка на самообслужване“ в имот с иден.№54020.415.4 Стопански двор гр.Оряхово м-т.Каиша.

гр.Оряхово

„Стопански двор“

м-т. Каиша

„АЯ-ДЕНИ“ ЕООД

РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2020г.

                                               РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2020г.

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

Обект

Планови данни

РС

№1/27.04.2020г.

 

Цветомир Валентинов Цеков

„Магазин за хр.стоки“, с.Селановци

УПИ XII-1431 кв.62

РС №10/10.07.2018г.

№2/28.04.2020г.

Десислав Ивков Руняшки

„Пристройка- разширение на магазин за железария, ел.материали и уреди, строителни материали и пром.стоки“ с.Селановци

УПИ XI-924,925, кв.61

РС №11/10.07.2018г.

№3/30.04.2020г.

Евролукс-99 ООД- представлявано от Благовест Ангелов

„Магазин за промишлени стоки- бяла и черна техника / преустройство без конструктивни промени/“

54020.503.681.1.1 кв.33

РС №1/10.01.2020г.

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАЗКОПАВАНЕ- 2020г.

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАЗКОПАВАНЕ- 2020г.

 

 

№/дата

 

 

Възложител/Изпълнител

 

Населено място

Срок за възстановяване на настилка

№1/29.01.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Хр.Смирненски“, с.Горни Вадин

20.02.2020г.

№2/30.01.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Арх.Д.Цолов“, гр.Оряхово

21.02.2020г.

№3/10.03.2020г.

„БТК“ ЕАД

Ул.“В.Левски“, гр.Оряхово

26.03.2020г.

№4/11.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Й.Йонов“, гр.Оряхово

29.03.2020г.

№5/12.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Веслец“,

гр.Оряхово

29.03.2020г.

№6/13.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Бузлуджа“, ул.“Д.Благоев“, гр.Орхово

30.03.2020г.

7/20.03.2020г.

ВиК район Оряхово

Ул.“Добруджа“

С.Горни Вадин

08.04.2020г.

8/22.04.2020г.

ВиК район Оряхово

гр.Оряхово, ул.“Ас.Златарев/ от ул.“Отец Паисий“ до №16/

 

 

08.05.2020г.

9/30.04.2020г.

Ани Русинова Пашова

С.Селановци, ул.“Ст.Стамболов“ №58

20.05.2020г.

№10/12.05.2020г.

ВиК район Оряхово

гр.Оряхово,

ул.22-ри септември №23

29.05.2020г.

№11/14.05.2020г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

ул.“ Марин Дринов“ и ул.“Топ баир“ /разклона с ул.М.Дринов“

31.05.2020г.

№12/22.05.2020г.

ВиК район Оряхово

с.Остров, ул.“ Д.Грънчаров

11.06.2020г.

№13/22.05.2020г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово,

ул.“Андрей Чапразов“ №1, общ.Оряхово

 

11.06.2020г.

№14/01.06.2020г.

ВиК район Оряхово

гр.Оряхово, ул.“22-ри септември“ /зелени площи на Зелена бара“

19.06.2020г.

№15/15.06.2020г.

ВиК район Оряхово

с.Г.Вадин, ул.“9-ти септември“ /от разклона с ул.“Иван Вазов към ул.“Хр.Ботев“/, общ.Оряхово

 

 

02.07.2020г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024