Регистър одобрен ПУП за 2020г.

Създадена на Петък, 20 Ноември 2020

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2020 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Решение №26 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Подробен устройствен план /ПУП/ – План схема „За обект външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV на сграда с идентификатор 54020.503.626.1 от сграда трафопост с идентификатор 54020.503.2331.1от КК на гр.Оряхово между кв.32 и кв.211 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

2

Зап.№РД-08-10/

20.02.2020 г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез прилагане границите на УПИ ХХІІІ-„За комплексно обществено обслужване“ в квартал 352 на с.Селановци и образуването от тях на нов имот с №70723.501.2207.

с.Селановци

Благовест Сашов Борисов

3

Зап.№РД-08-2/08.01.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ чрез делба на УПИ ХІІІ в кв.172 на четири нови УПИ ХІІ; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІІІ и УПИ ХХІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал №172 на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

Община Оряхово

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена масивна сграда „Магазин за хранителни стоки“ с №70723.501.1431.5 в имот №70723.501.1431 /УПИ/ ХІІ-1431 в квартал 62 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 70

Цветомир Валентинов Цеков

5

Зап.№РД-08-22/23.04.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Обединяване на имот 501.924 и имот №501.925 в нов имот с №70723.501.2208 и отразяване на новопостроена масивна сграда с №70723.501.2208.6 „Пристройка-Разширение на магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 72

Десислав Ивков Руняшки

6

Зап.№РД-08-26/26.05.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ІІ-18 и ІІІ-18 на нови УПИ ХХVІІІ-17,18 ХХІХ-18 и разделянето на УПИ ХХІІ-25 на шест нови УПИ ХХІІ-25; ХХІІІ-25; ХХІV-25; ХХV-25; ХХVІ-25 и ХХVІІ-25 в квартал 318 с.Селановци.

с.Селановци

гр.дело №236/2016г.

Н-ци на Цеко Митов Кроснов

7

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на три броя обособени обекти на първи етаж в масивна сграда с №16451.501.267.1:об.обект№16451.501.267.1.1; об.обект №16451.501.267.1.2 и об.обект№16451.501.267.1.3 в имот /УПИ/ ХХ   в квартал 16 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Георги Димитров ”

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-37/08.07.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ І в кв.307 на два нови УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване“ и УПИ ІV „За КОО“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Стефан Стамболов №51

Община Оряхово

9

Зап.№РД-08-38/08.07.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ІІІ в кв.307 на три нови УПИ ІІІ За стопанска дейност“; УПИ V „За КОО“ и УПИ VІ „За стопанска дейност“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Сергей Румянцев №11А

Община Оряхово

10

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Остров, чрез отразяване на съществуващи на място сгради в имот №501.568 /УПИ/ VІІІ и ІХ в квартал 30 по РП на с.Остров.

с.Остров

ул.”Баба Парашкева”№7

Любомир Георгиев Николов

11

Зап.№РД-08-54/31.08.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ХІ и ХІІ в квартал 63 с.Селановци и образуване на два нови имота с кад.№501.2209 и кад.№501.2210.

с.Селановци

ул.Ал.Стамболийски

Сашка Бонкова Костадинова

Н-ци на Петър Драганов Стоянов

12

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на съществуваща масивна жилищна сграда с кад.№70723.501.424.3 в имот с кад.№70723.501.424 /УПИ/ VІІІ в квартал 333 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Хаджи Димитър”№28

Личи Илиев Манов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на доброволна делба на имот №70723.502.2156 на три имота с №70723.502.2156;№70723.502.2157 и №70723.502.2158 в квартал 391 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Васил Левски”

Данаил Цветанов Маринов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на масивна сграда „Пристройка към контролно диагностичен пункт“ с кад.№70723.501.714.6 в имот с   кад.№70723.501.424 /УПИ/ І в квартал 361 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Скакуц”

№93

Пламен Георгиев Пасков

15

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на съществуваща масивна еднофамилна жилищна сграда с кад.№16451.501.459.1 в имот с   кад.№16451.501.459 /УПИ/ ІІ-459 в квартал 28 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Добруджа”

Ваньо Петков Фуклев

16

Зап.№РД-08-57/09.09.2020г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на нов имот с кад.№16451.501.540 /УПИ/ І „За озеленяване“ в квартал 33 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Христо Ботев”

Община Оряхово

17

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Лесковец, чрез отразяване на обособен обект с №43400.704.207.1.1 на първи етаж в масивна сграда „Кметство с.Лесковец с кад.№43400.704.207.1 /УПИ/ ХІІ в квартал 45 по ЗРП на с.Лесковец.

с.Лесковец

ул.”Дружба”№16

Община Оряхово

18

Зап.№РД-08-61/16.09.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ чрез делба на УПИ VІІІ в кв.75 на два нови УПИ VІІІ „За комплексно жилищно строителство“ и УПИ ХІХ „За комплексно обществено обслужване“ в квартал №75 на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

Община Оряхово

19

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Остров, чрез отразяване на съществуващи на място сгради с №502.875.1 и №502.875.2 в имот №502.875 /УПИ/ ХІХ в квартал 132 по РП на с.Остров.

с.Остров

ул.”Димитър Гранчаров”№19

Иванка Николова Крушовен-ска

20

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на съществуващи на място сгради с №501.441.2 и №501.441.3 в имот №501.441 /УПИ/ VІІІ-441 в квартал 332 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски” №143

Георги Велков Кръстев

21

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Лесковец, чрез отразяване на съществуваща на място сграда с №704.186.1 в имот №704.186 /УПИ/ ІV-186 в квартал 27 по ЗРП на с.Лесковец.

с.Лесковец

Йордан Величков Маринов

22

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на приложена регулация на участък от ул.“Кап.Петко Войвода по ЗРП –ПУР.

с.Селановци

Зарко Рашков Илиев

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024