Краткосрочната програма на Община Оряхово за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2022 г

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на проекта на Краткосрочната програма на Община Оряхово за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2022 г.ще се проведе на 08.04.2020 год. в галерията на “Марин Върбанов” гр. Оряхово от 15.00 ч.

Проектът на Краткосрочната Програма е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203.

Проектът на програмата е достъпен и на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) в раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 09171/4724, 0898436182.

Обява-обществено обсъждане план -сметка

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на проекта на докладната и план – сметката за дейностите по събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци на РДНО гр. Оряхово и за поддръжка на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 г. ще се проведе на 10.12.2019 год. в галерията на “Марин Върбанов” гр. Оряхово от 15.00 ч.

 Проектът на докладната и план – сметката за 2020 год. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203, както и са достъпни на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) в раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 09171/4724, 0898436182

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024