ОП-3/2020

№ на поръчката в РОП: 00491-2020-0003: Процедура пряко договаряне с предмет: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по обособени позиции:
Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на бариера"
Обособена позиция №5 „Доставка и монтаж на автоматичната пароструйка за измиване на сметосъбиращи коли"
Обособена позиция № 6 „Портален кантар"

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024