Пазарна консултация 6/2019

Създадена на Понеделник, 01 Юли 2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово"; 2. Обособена позиция №2: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово".

Покана/01.07.2019 г.

Техническа спецификация/Обособени позиции №1 и №2/01.07.2019 г.

Образец на оферта/01.07.2019 г.

Резултат от проведени пазарни консултации/10.07.2019 г.

Оферта 1/10.07.2019 г.

Оферта 2/10.07.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024