28.03.2013г.

Създадена на Четвъртък, 28 Март 2013 Публикуване

 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Част 1

Част 2

Част 3

Схеми - идеен проект

 

Разяснения №1 по документация  за участие в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

 

Техническа спецификация

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023