Мога да бъда! Трябва да съм!

Създадена на Вторник, 17 Ноември 2015

PA290598PA290591В изпълнение на годишния план за дейността на Основно училище „Христо Ботев“ с.Остров за учебната 2015-2016 година, на 29 октомври 2015 година се проведе дискусионен форум на тема „Мога да бъда, трябва да съм“.
Съвместно с училищната комисия за превенция на агресията и насилието и със съдействието на общински структури,  форумът беше подготвен от Сашо Стоянов, завеждащ административна служба в училището, изпълняващ и функциите на обществен възпитател към МКБППМН – Оряхово.
 Гости на събитието бяха госпожа Гинка Чобанова, секретар на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, действаща към общината и госпожа Нели Дахлева – Директор дирекция „Закрила на детето“ – гр.Оряхово

PA290601PA290594Стоянов откри дискусията с презентация по темата. По достъпен и ангажиращ вниманието начин припомни на учениците техните права и задължения. Учениците дискутираха видяното и взеха участие в решаването на казус, представящ проблем от ежедневието в училище.
Госпожа Чобанова запозна децата с дейността на своята комисия, обясни им нейното приложение и даде реални примери от работата си, като целта беше присъстващите ученици да осмислят своето поведение и последиците от неразумни действия.
Госпожа Дахлева напомни, че като деца, те са закриляни, което не се отъждествява с понятието ненаказуем. Разказа поучителни случки от практиката си.
Накрая Николова с притча провокира учениците към размисъл за толерантността и разбирателството.
Реализирането на подобни форуми е полезно и училището ще продължи да работи в тази насока.

ЛИДИЯ НИКОЛОВА
Директор на ОУ „Христо Ботев“ с.Остров

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019