Провеждането на тренировка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Областна администрация - Враца е получено писмо с Per. № 987000-564/23.09.2021 г. от комисар Кирил Василев - директор на РДПБЗН - Враца, относно провеждането на тренировка

3000 Враца, бул. “Демокрация”№ 1, Център за административно обслужване - 092/66-14-29,
Деловодство - телефон - факс: 092/ 66 31 18
e-mail: obl-vr 'd.vratsa. government, bn.www.vratsa.bg

/тест/ в изпълнението на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и октомври в 11.00 ч. — чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и 19 от Наредбата.

Тестът ще се проведе на 01.10.2021 г. от 11.00 ч. чрез задействане на крайните акустични устройства/сирени/ в 30 км. зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ “Козлодуй“ и в гр. Враца.

Кметовете на общини да съдействат за:

  1. 1.Осигуряване на непрекъснато електрозахранване на обектите, в които има монтирани сирени в дните преди и по време на теста.
  2. 2.Уведомяване на населението в съответната община чрез регионалните медии за предстоящото задействане на сиренната система.

Началникът на Регионално управление на образованието - Враца да уведоми директорите на учебни заведения за провеждане на теста на системата за ранно предупреждение и оповестяване, които от своя страна да инструктират педагогическия състав за провеждане на обучение в подходяща форма, с цел недопускане на стресови ситуации за децата в детските градини и ясли, както и за учениците в училищата.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД - Враца да не извършва планова профилактика в съответното населено място в Зоната за неотложни защитни мерки на АЕЦ “Козлодуй“ и в гр. Враца на 01.10.2021 г. за времето до приключване на теста.

С уважение,

ИВАН СЪЛОВ

Областен управител на област

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024